+5

Tìm hiểu về Optional Chaining trong Javascript

Optional chaining hay Safe navigation là một operator trong lập trình hướng đổi tượng thường access một object và trả về các giá trị pointer được nested hoặc undefined/null nếu không tồn tại.

Chắc chắn trong quá trình làm việc với JS bạn đã không ít lần nhận được error variable undefined/null khi chain các properties và app chết luôn ngay tức khắc

const user = this.props
const field = user.data.attributes.field

Bất cứ prop nào trong chuỗi chain phía trên bị null (ở đây ví dụ là attributes) thì lập tức có error đỏ rực sau:

Uncaught TypeError: Cannot read property 'field' of undefined 😭😭😭

Chúng ta mong muốn có prop field nested trong attributes và trong data, nhưng vì một yếu tố nào đó (tại thời điểm check) attributes đã không tồn tại.

Các cách tiếp cận thường thấy:

1.Logic

const user = this.props
const field = user
 && user.data
 && user.data.attributes
 && user.data.attributes.field

Thực sự dài dòng và tốn carlo

Cách tiếp cận tiếp theo

2.Ternary Operators

Ternery Operators cũng có thể được áp dụng trong trường hợp này, nhưng cũng không gọn gàng chút nào

const user = this.props
const field = user === undefined
 ? undefined
 : user.data === undefined
  ? undefined
  : user.data.attributes === undefined
   ? undefined
   : user.data.attributes.field

😭😭😭

3.Try-catch

const user = this.props
const field
try {
 field = user.data.attributes.field
} catch (error) {
 field = null
}

Cách này trông có vẻ cũng khá ổn nhưng code bị mất tính liền mạch và scope bị thay đổi

4.Optional Chaining Operator

Optional Chaining Operator chỉ mới được proposal trong Javascript và phải setup Babel alpha 7 để có thể dùng feature này

npm install --save-dev babel-cli@7.0.0-alpha.19
npm install --save-dev babel-plugin-transform-optional-chaining@^7.0.0-alpha.13.1

Setting up .babelrc

{
 "plugins": ["transform-optional-chaining"]
}

Khi đó việc chain một object sẽ hết sức dễ dàng, clean and clear:

const user = this.props
const field = user?.data?.attributes?.field // 🙌 Horray!!!

Qua babel đoạn code trên sẽ được compile sang dạng Ternary Operators đã trình bày ở trên, nhưng nó hoàn toàn dễ hiểu và ngắn gọn

Cảm ơn các bạn đã theo dõi!!!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.