+7

Tìm hiểu về Dockerfile Reference

Trong bài viết trước, mình đã tìm hiểu về Docker Hub với một image kinh điển và đơn giản là "Hello World". Vậy bạn có thắc mắc, làm thế nào để định nghĩa 1 image khác hay định nghĩa project của bạn thành 1 image. Hãy cùng mình tìm hiểu về Dockerfile để trả lời câu hỏi này nhé 😃

1. Giới thiệu

Để có thể tự động build 1 image thì chúng ta phải có Dockerfile. Dockerfile là một file text bao gồm các dòng instructions - là các lệnh mà người dùng có thể call để build 1 image image. Sau đó, bạn có thể sử dụng lệnh docker build để build Dockerfile thành image.

Nói cách khác, Dockerfile chính là một bản định nghĩa các hướng dẫn để build 1 Docker Image.

Trước khi tìm hiểu về cách tạo 1 Dockerfile thì chúng ta sẽ tìm hiểu 1 số khái niệm nhé

instructions

Cấu trúc của 1 Dockerfile sẽ bao gồm các dòng instructions, có format kiểu như vậy

# Comment
INSTRUCTION arguments

Lưu ý:

 • INSTRUCTION không phân biệt chữ hoa hay chữ thường, nhưng convention quy ước viết hoa để phân biệt với arguments
 • Docker sẽ run các instructions theo thứ tự chúng được định nghĩa trong dockerfile
 • Mỗi Dockerfile luôn bắt đầu bằng 1 FROM instruction. instruction này sẽ chỉ định image gốc cho image mà bạn muốn build.

Docker Image và layer

Image được định nghĩa trong Dockerfile thường là 1 image được build từ 1 base-image có sẵn. Image mới sẽ được tạo ra bằng cách thêm các layer mới trên một base-image đã tồn tại.

2. Environment replacement

Các biến môi trường được hỗ trợ của Dockerfile bao gồm:

 • ADD
 • COPY
 • ENV
 • EXPOSE
 • FROM
 • LABEL
 • STOPSIGNAL
 • USER
 • VOLUME
 • WORKDIR
 • ONBUILD

FROM

Cú pháp:

FROM [--platform=<platform>] <image> [AS <name>]

hoặc

FROM [--platform=<platform>] <image>[:<tag>] [AS <name>]

hoặc

FROM [--platform=<platform>] <image>[@<digest>] [AS <name>]

FROM instruction khởi tạo một bản build mới và set Base Image cho image cần được xây dựng.

Một Dockerfile luôn phải bắt đầu với 1 FROM instruction.

 • ARG là instruction duy nhất có thể dứng trước FROM trong Dockerfile.
  • ARG đứng trước FROM để khai báo tham số cho FROM
   ARG CODE_VERSION=latest
   FROM base:${CODE_VERSION}
   CMD /code/run-app
   
  • Sau FROM, sẽ không thể sử dụng lại ARG đã khai báo. Nếu muốn sử dụng lại, bạn cần phải khai báo ARG lại 1 lần nữa bằng cách khai báo và không truyền giá trị
   ARG VERSION=latest
   FROM busybox:$VERSION
   ARG VERSION
   RUN echo $VERSION > image_version
   
 • Trong 1 Dockerfile có thể có nhiều FROM để tạo nhiều images hoặc sử dụng như là một dependency. Các FROM trước cần note lại image ID output cho FROM phía sau vì mỗi FROM instruction sẽ clear mọt state của các instruction trước nó.
 • Bạn có thể đặt tên cho mỗi build stage bằng cách sử dụng keyword AS trong lệnh FROM. Tên này có thể được sử dụng trong các FROM tiếp theo để tham chiếu đến các bản build trước đó.
 • tagdigest đều là các tùy chọn. Nếu bạn bỏ qua một trong hai, trình khởi tạo mặc định sẽ tạo một tag mới nhất và trả về lỗi nếu nó không thể tìm thấy tag.
 • Bạn có thể thêm option --platform để chỉ định platform trong trường hợp base-image là multi-platform image.

RUN

RUN có 2 format

Một dùng cho shell form, lệnh sẽ được chạy như một shell, mặc định tại /bin/sh -c với Linux hoặc cmd /S /C với Windows

RUN <command> 

một dùng để thực thi trực tiếp lệnh

RUN ["executable", "param1", "param2"] 

RUN sẽ thực hiện bất kỳ lệnh nào được khai báo trong layer mới. Nếu RUN được khai báo dưới dạng 1 shell, thì các lệnh sẽ được thực hiện tương tự 1 shell, ngược lại các lệnh này sẽ được thực hiện độc lập với nhau. Ví dụ: Nếu bạn dùng shell form

ENV home 'my home'
RUN echo $home'

Kết quả bạn nhận được sẽ là

my home

Ngược lại nếu bạn dùng exec form

ENV home 'my home'
RUN [ "echo", "$home" ]

Kết quả sẽ chỉ có như vậy

$home

CMD

Có 3 kiểu khai báo CMD The CMD instruction has three forms:

 • CMD ["executable","param1","param2"] (exec form, this is the preferred form)
 • CMD ["param1","param2"] (as default parameters to ENTRYPOINT)
 • CMD command param1 param2 (shell form)

Mục đích của CMD là cung cấp các lệnh thực thi cho image contrainer. CMD cho phép ta set các lệnh mặc định, có nghĩa là các lệnh này sẽ chỉ được chạy nếu khi run container mà không chỉ định một lệnh cụ thể. Ngược lại, nếu docker run container với một lệnh thì lệnh default sẽ bị ignore.

Chỉ nên khai báo duy nhất 1 dòng CMD trong Dockerfile. Nếu bạn viết nhiều hơn, dòng CMD cuối cùng sẽ có hiệu lực.

Đừng nhầm lẫn RUN với CMD nhé 😃 RUN thực thi một lệnh và cam kết kết quả khi build image còn CMD không thực thi bất cứ lệnh nào tại thời điểm build image, nó chỉ định nghĩa các lệnh mặc định cho image container.

LABEL

LABEL <key>=<value> <key>=<value> <key>=<value> ...

LABEL thêm các metadata cho image, dưới dạng các cặp key-value. Bạn có thể viết các cặp key-value trên cùng 1 dòng và ngăn cách chúng bởi khoảng trắng, dấu gạch chéo hoặc khai báo chúng trên nhiều dòng khác nhau.

LABEL multi.label1="value1" multi.label2="value2" other="value3"
LABEL multi.label1="value1" \
   multi.label2="value2" \
   other="value3"
LABEL "com.example.vendor"="ACME Incorporated"
LABEL com.example.label-with-value="foo"
LABEL version="1.0"
LABEL description="This text illustrates \
that label-values can span multiple lines."

MAINTAINER

instruction này được sử dụng để khai báo tác giả cho image.

MAINTAINER <name>

Bạn cũng có thể sử dụng LABEL như 1 cách để khai báo maintainer

LABEL maintainer="SvenDowideit@home.org.au"

EXPOSE

EXPOSE khai báo cổng mạng được chỉ định trong thời gian chạy của container.

EXPOSE <port> [<port>/<protocol>...]

Ví dụ, bạn có thể chỉ định cổng TCP hay UDP và đặt mặc định là TCP nếu giao thức không được chỉ định.

EXPOSE 80/tcp
EXPOSE 80/udp

ENV

ENV cho phép bạn khai báo các biến môi trường với fomat dạng

ENV <key>=<value> ...

Tương tự LABEL, ENV cho phép bạn khai báo dạng key-value thành nhiều dòng hoặc trên cùng 1 dòng và sử dụng khoảng trắng hoặc gạch chéo để ngăn cách các biến

ENV MY_NAME="John Doe"
ENV MY_DOG=Rex\ The\ Dog
ENV MY_CAT=fluffy

hoặc

ENV MY_NAME="John Doe" MY_DOG=Rex\ The\ Dog \
  MY_CAT=fluffy

ADD

ADD hỗ trợ 2 kiểu khai báo

ADD [--chown=<user>:<group>] <src>... <dest>
ADD [--chown=<user>:<group>] ["<src>",... "<dest>"]

Kiểu thứ 2 là bắt buộc nếu các đường dẫn của bạn chứa khoảng trắng.

ADD instruction sẽ copy các files hoặc thư mục được chỉ định tại <src> và move chúng tới <dest> của image. Bạn có thể đồng thời chỉ định nhiều <src> khác nhau. Mỗi <src> có thể chứa kí tự đặc biệt and matching theo Go’s filepath rules.

Ví dụ, nếu bạn muốn tạo 1 bản sao của toàn bộ các thư mục có tên bắt đầu bằng hom

ADD hom* /mydir/

Option --chown nhận giá trị là username, groupname hoặc UID/GID, cho phép bạn định nghĩa permision cho thư mục/tệp được add.

ADD --chown=55:mygroup files* /somedir/
ADD --chown=bin files* /somedir/
ADD --chown=1 files* /somedir/
ADD --chown=10:11 files* /somedir/

COPY

COPY cũng có 2 mẫu

COPY [--chown=<user>:<group>] <src>... <dest>
COPY [--chown=<user>:<group>] ["<src>",... "<dest>"]

COPY instruction sẽ copy các files hoặc directories từ <src> and thêm chúng tới <dest> thuộc filesystem of the container.

Tương tự ADD, <src> của COPY có thể chứa kí tự đặc biệt and matching theo Go’s filepath rules.

ENDPOINT ENTRYPOINT cũng có 2 kiểu

là exec form

ENTRYPOINT ["executable", "param1", "param2"]

và shell form:

ENTRYPOINT command param1 param2

Một ENTRYPOINT sẽ cho phép bạn config container như một executable.

Khi bạn chạy lệnh docker run <image>, các đối số sẽ được nối sau khi các ENTRYPOINT được thực thi và sẽ ghi đè tất cả các phần tử được chỉ định bằng CMD. Bạn có thể hiểu ENTRYPOINT tương tự CMD, nhưng nó không bị ghi đè như CMD. Bạn có thể ghi đè lệnh ENTRYPOINT bằng cách sử dụng --entrypoint.

Ví dụ

FROM ubuntu
ENTRYPOINT ["top", "-b"]
CMD ["-c"]

Khi bạn run docker image với top-H

$ docker run -it --rm --name test top -H

thì kết quả sẽ là

$ docker exec -it test ps aux

USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 2.6 0.1 19752 2352 ?    Ss+ 08:24  0:00 top -b -H

như bạn thấy, -H được nối sau -b và không bị ghi đè, ngược lại -c đã bị ignore.


Trên đây là một số tham số cần thiết và thường được sử dụng trong Dockerfile. Các đối số còn lại mình sẽ bổ sung sau nếu thấy nó thực sự cần thiết 😉 Hi vọng bài viết này sẽ có ích với bạn. Nếu có gì sai sót, hãy comment cho mình biết nhé 😃

Ở bài viết tiếp theo, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về Docker Composer. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở bài viết tiếp theo.

Tài liệu tham khảo

Dockerfile reference


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.