+4

Tìm hiểu Docker Command Line

Như hứa hẹn ở bài trước, trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ tiếp về Docker Command Line nha 😃

Hiện tại. việc sử dụng docker đã dần trở nên quen thuộc và cho thấy được hiệu quả của nó so với việc cài đặt môi trường theo cách cổ điển. Vì vậy, việc thông thạo docker cũng dần trở nên cần thiết, tựa như việc bạn cần phải thông thạo Git command vậy. Thế thì tại sao chúng ta lại không tìm hiểu về Docker Command Line nhỉ ?

docker images

 • Sử dụng để hiển thị danh sách images
$ docker images [OPTIONS] [REPOSITORY[:TAG]]
$ docker images 
REPOSITORY              TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
haihachan/2020-09-test        latest       721106855c17    7 days ago     1.23MB
latest                latest       721106855c17    7 days ago     1.23MB

Một số options:

 • --all , -a: Hiển thị tất cả images, kể cả images ẩn
 • --digests: Hiển thị thông tin Digest của images
 • --filter , -f: Lọc images theo điều kiện
  $ docker images --filter=reference='busy*:*libc'
  
  REPOSITORY     TAG         IMAGE ID      CREATED       SIZE
  busybox       uclibc       e02e811dd08f    5 weeks ago     1.09 MB
  busybox       glibc        21c16b6787c6    5 weeks ago     4.19 MB
  
 • --format: Hiển thị danh sách images theo format chỉ định
  $ docker images --format "{{.ID}}: {{.Repository}}"
  
  77af4d6b9913: <none>
  b6fa739cedf5: committ
  
 • --quiet , -q: Chỉ hiển thị danh sách ID

docker search

Dùng để tìm kiếm images

$ docker search [OPTIONS] TERM

Một số options:

 • --filter , -f: Lọc images theo điều kiện
 • --automated: Only show automated builds
  $ docker search --filter is-automated=true progrium/busybox
  
  NAME         DESCRIPTION                   STARS   OFFICIAL  AUTOMATED
  progrium/busybox                           50          [OK]
  
  $ docker search --automated progrium/busybox
  
  NAME         DESCRIPTION                   STARS   OFFICIAL  AUTOMATED
  progrium/busybox                           50          [OK]
  
 • --format: Định dạng output, tương tự lệnh docker images
  $ docker search --format "{{.Name}}: {{.StarCount}}" nginx
  
  nginx: 5441
  jwilder/nginx-proxy: 953
  richarvey/nginx-php-fpm: 353
  
 • --limit: Giới hạn kết quả output
 • --no-trunc: Không xóa output
 • --stars , -s: Chỉ hiển thị nếu images đủ start
  $ docker search --filter is-official=true --filter stars=3 busybox
  
  NAME         DESCRIPTION                   STARS   OFFICIAL  AUTOMATED
  progrium/busybox                           50          [OK]
  radial/busyboxplus  Full-chain, Internet enabled, busybox made...  8          [OK]
  

docker pull

Để pull một images, chúng ta sẽ sử dụng lệnh

$ docker pull [OPTIONS] NAME[:TAG|@DIGEST]

Một số options:

 • --all-tags , -a: Download tất cả các tagged images trên repository
 • --disable-content-trust: Mặc định là true, Bỏ qua việc xác thực image
 • --platform: Set platform nếu server là một multi-platform

docker push

Push image lên Docker Hub, bạn chỉ có thể push sau khi đã commit và tạo tag (có vẻ giống git ha 😃)

$ docker push [OPTIONS] NAME[:TAG|@DIGEST]

Một số options:

 • --disable-content-trust: Mặc định là true, Bỏ qua việc xác thực image

docker build

Lệnh này dùng để build docker file image

$ docker build [OPTIONS] PATH | URL | - < <docker_file_path>
 • PATH: đường dẫn tới thư mục chứa docker file của image
  $ docker build ~/home/my-docker-image/
  
 • URL: link đường dẫn tới nguồn chứa source code của image, ví dụ như link github/gitlab,...
  $ docker build https://github.com/docker/rootfs.git#container:docker
  
 • Bạn cũng có thể dùng cú pháp - < cùng đường dẫn tới file docker image để thực thi lệnh này
   $ docker build - < ~/home/my-docker-image/Dockerfile
  
 • Một số options:
  • --file | -f : Chỉ định file mà bạn muốn build
  $ docker build -f Dockerfile.debug
  
  • --tag | -t: Chỉ định tag mà bạn muốn build. Bạn cũng có thể build đồng thời nhiều images
  $ docker build -t whenry/fedora-jboss:latest -t whenry/fedora-jboss:v2.1
  
  • --output | -o: Chỉ định ghi lại đầu ra khi build images Ví dụ mình sẽ chỉ định bản build lưu ra file zip out.tar.
  $ docker build -o - . > out.tar
  

docker run

Lệnh run image thành container.

$ docker run [OPTIONS] IMAGE[:TAG|@DIGEST] [COMMAND] [ARG...]

Một số tùy chọn:

 • --name Đặt tên cho container
  $ docker run --name test -it debian
  $ docker ps -a | grep test
  d6c0fe130dba    debian:7      "/bin/bash"     26 seconds ago   Exited (13) 17 seconds ago 
  
 • -w: Chỉ định thư mục được thực thi lệnh. Mặc định là bên trong container
  $ docker run -w /path/to/dir/ -i -t ubuntu pwd
  
 • -a: Cho phép lệnh liên kết với STDIN, STDOUT hoặc STDERR của vùng chứa, giúp bạn có thể thao tác với output và input khi cần thiết.
 • --restart: Chính sách restart lại container. Có 4 chính sách là: no, on-failure[:max-retries],unless-stoppedalways
  $ docker run --restart=always redis
  
 • --network: Kết nối container với internet
  $ docker run -itd --network=my-net busybox
  

docker rename

Đơn giản là bạn muốn đổi tên container thôi

$ docker rename CONTAINER NEW_NAME

docker kill

Lệnh ngừng một hoặc nhiều container đang chạy.

$ docker kill [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]

docker stop

Để dừng một hoặc nhiều container đang chạy

$ docker stop [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]

Option: --time , -t: Mặc định là 10s, sau thời gian này, nếu không thể stop thì container sẽ bị kill.

docker start

Lệnh start lại 1 hoặc nhiều contaner đã dừng

$ docker start [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]

docker restart

Lệnh restart lại một hoặc nhiều container đã stop

$ docker restart [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]

Option: --time , -t: Mặc định là 10s, sau thời gian này, nếu không thể restart thì container sẽ bị stop.

docker diff

Lệnh để kiểm tra các thay đổi đối với tệp hoặc thư mục trên hệ thống tệp của container

$ docker diff CONTAINER
$ docker diff 1fdfd1f54c1b

C /dev
C /dev/console
C /dev/core
C /dev/stdout
C /run
A /run/nginx.pid
C /var/lib/nginx/tmp
A /var/lib/nginx/tmp/client_body

docker history

$ docker history [OPTIONS] IMAGE

Một số options:

 • --format: Định nghĩa định dạng output
  $ docker history --format "{{.ID}}: {{.CreatedSince}}" busybox
  
  f6e427c148a7: 4 weeks ago
  <missing>: 4 weeks ago
  
 • --human , -H: Mặc định là true, in ra thông số có thể đọc hiểu bằng ngôn ngữ tự nhiên
 • --quiet , -q: Chỉ hiển thị danh sách IDs

docker rm

Lệnh xóa 1 hoặc nhiều contaniers

$ docker rm [OPTIONS] CONTAINER [CONTAINER...]

docker rmi

Lệnh xóa 1 hoặc nhiều images

$ docker rmi [OPTIONS] IMAGE [IMAGES...]

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.