+1

Tìm hiểu sâu hơn về True/False trong python

Tháng vừa rồi, mình có join khóa lập trình Python của công ty mở ra. Thật lòng cảm thấy nhiều thứ rất hay ho từ ngôn ngữ này Và hôm nay, mình viết một bài viết tổng hợp về các kết quả True/ False trong Python Bài viết có cóp nhặt từ nhiều nguồn khác khau , mong rằng những người mới học về Python như mình thấy hữu ích

P/s : Trong bài mình sử dụng Python ver 3.8.0

1 - Khai báo Phương thức khởi tạo là bool() hoặc len()

Ta cùng thử nhìn qua với đoạn code sau :

bool()

>>> class Class1:
...   def __bool__(self):
...       print('constructor is __bool__() ')   
...       return False
...
>>> if Class1():
...   print('True')
... else:
...   print('False')
...
constructor is __bool__()             # câu lệnh trả về
False

Vậy nếu ta định nghĩa constructor cho một Class là bool thì mặc định nó là False

len()


>>> class Class2:
...   def __len__(self):
...       print('constructor is __len__()')
...       return False
...
>>> if Class2():
...   print('True')
... else:
...   print('False')
...
constructor is __len__()        # Sau khi thực thi câu lệnh 
False

Tương tự với bool , nếu ta khởi tạo là len thì mặc định constructor trả về cũng là False

Kết luận : Khi định nghĩa constructor của 1 class là bool , hoặc len thì mặc định nó là False Vậy nên trong nhiều trường hợp, ng ta sẽ định nghĩa như sau :

def __len__(self):
    print('len function called')
    if self.id > 0:
      return self.id
    else:
      return 0

Các kiểu giá trị và bool()

Tóm tắt cho phần này bằng bảng dưới đây :

Object      Type     __bool__() or __len__()
---------------------------------------------------------------
None         NoneType      not exists
False        bool        __bool__()
0          int        __bool__()
0.0         float       __bool__()
0j          complex      __bool__()
Decimal(0)      decimal      __bool__()   
Fraction(0, 1)    Fraction      __bool__()   
''          str        __len__()
()          tuple       __len__()
[]          list        __len__()
{}          dict        __len__()
set()        set        __len__()
range(0)       range       __bool__() or __len__()

Ta có thể dùng doc để đọc xem python trả về true/false như thế nào

Ví dụ :

>>> int.__bool__.__doc__
'self != 0'         # False khi là 0, còn lại là True
>>> list.__len__.__doc__
'Return len(self).'     # trả về giá trị len(self)

Ví dụ cụ thể

Kiểu Int

>>> hasattr(int, '__bool__')   
True
>>> hasattr(int, '__len__')
False
>>> bool(1)
True
>>> bool(0)
False                # Ngoài 0 thì sẽ về True 
>>> bool(-1)
True

str

>>> hasattr(str, '__bool__')   
False
>>> hasattr(str, '__len__')    
True
>>> bool('str')           
True               
>>> bool('')            
False                # Khoảng trống sẽ là False 

list

>>> hasattr(list, '__bool__')
False
>>> hasattr(list, '__len__')    
True
>>> bool([1, 2, 3])
True
>>> bool([0])
True
>>> bool([])
False                # List rỗng là False 

dict

>>> hasattr(dict, '__bool__')
False
>>> hasattr(dict, '__len__')   
True
>>> bool({1: 'one', 2: 'two', 3: 'three'})
True
>>> bool({})
False                # dict trỗng là False 

bool

>>> hasattr(bool, '__bool__')   
True
>>> hasattr(bool, '__len__')
False
True
>>> bool(True)
True
>>> bool(False)
False

Kết luận

Mong rằng bài viết có thể giúp các bạn newbie như mình có thể hiểu hơn về các kiểu trả về true/false trong Python ^^


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.