+4

9 thủ thuật nhanh cho người bắt đầu học Python

pyt.png

1. Đảo ngược xâu

> a =  'string'
> print "Reverse is",a[::-1]
Reverse is gnirts

2. Hoán vị ma trận

> mat = [[1, 2, 3], [4, 5, 6]]
> zip(*mat)
[(1, 4), (2, 5), (3, 6)]

3. Gán giá tri trong 1 mảng vào biến

> a = [1, 2, 3]
> x, y, z = a
> x
1
> y
2
> z
3

4. Tạo 1 string từ các phần tử của mảng

a = ["Code", "Python", "Developer"]
> print " ".join(a)
Code Python Developer

5. In cặp giá trị của 2 mảng

> list1 = ['a', 'b', 'c', 'd']

> list2 = ['p', 'q', 'r', 's']
> for x, y in zip(list1,list2):
...    print x, y
...
a p
b q
c r
d s

6. Đổi chỗ 2 số trên 1 dòng

> a=7
> b=5
> b, a =a, b
> a
5
> b
7

7. In "codecodecodecode mentormentormentormentormentor" không sử dụng for

> print 'code'*4+' '+'mentor'*5
codecodecodecode mentormentormentormentormentor

8. Chuyển mảng 2 chiều thành 1 chiều khong dùng for

> a = [[1, 2], [3, 4], [5, 6]]
> import itertools
> list(itertools.chain.from_iterable(a))
[1, 2, 3, 4, 5, 6]

9. Chuyển các input thành mảng

> result = map(lambda x:int(x) ,raw_input().split())
1 2 3 4
> result
[1, 2, 3, 4]

Tổng kết

Ngoài ra còn rất nhiều thủ thuật khác mình sẽ hướng dẫn trong 1 bài khác.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.