+6

Regex với Python

Như ở bài viết trước mình đã giới thiệu một số khái niệm về regex cơ bản. Ở bài viết này mình sẽ giới thiệu đến các bạn việc sử dụng regex trong ngôn ngữ lập trình, ở đây là python.

1. Thư viện

Regex sử dụng module re để làm việc trong python, module này là thư viện built-in trong python, bạn không cần phải cài đặt để sử dụng

import re

2. Một số hàm

2.1. re.match

Cú pháp

re.match(pattern, string, flags=0)

So khớp pattern với string với các flag tùy ý. Dưới đây là cú pháp cho hàm này.

pattern : Đây là chuỗn cần so khớp.
string : Đây là chuỗi để tìm kiếm pattern cón tồn tại trong đó không.
flags : Bạn có thể xác định các flag khác nhau bởi sử dụng toán tử |. Các modifier này sẽ được liệt kê ở bảng bên dưới.

Hàm re.match trả về 1 đối tượng nếu match thành công và trả về None nếu như thất bại

2.2. re.search

Cú pháp

re.search(pattern, string, flags=0)

Hàm này thực hiện tìm kiếm chuỗi khớp trên 1 string và trả về các giá trị được so khớp

2.3. re.split

Cú pháp

re.split(pattern, string, maxsplit=0, flags=0)

re.split trả về các ký tự được phân tách nhờ đoạn pattern


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.