+9

Text and TextStyle in Flutter

Hi all, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn 1 trong những Widget cơ bản nhất khi làm việc với Flutter. Đó là Text Widget

Như bạn vẫn thường biết Text dùng để hiển thị 1 chuỗi, hay 1 đoạn văn bản với 1 style duy nhất. Việc hiển thị này có thể trên 1 dòng, nhiều dòng tùy vào cách bạn định dạng style cho nó. Để định dạng style cho Text bạn sử dụng thuộc tính style của Text, đây là 1 thuộc tính optional. Nếu bạn không sử dụng style, mặc định Text sẽ được set style là DefaultTextStyle

Để tạo 1 Text đơn giản nhất bạn chỉ cần khởi tạo nó với 1 chuỗi:

Text("Hello World!")

Đi sâu vào constructor của Text thì nó có khoảng 10 thuộc tính nữa, ở đây mình chỉ trình bày 5 thuộc tính hay được sử dụng nhất:

 • textAlign
 • overflow
 • maxLines
 • textScaleFactor
 • style

1. textAlign

Dùng để căn chỉnh text theo chiều ngang

Giá trị Ý nghĩa Ví dụ
TextAlign.left căn chỉnh text về bên trái của container
TextAlign.right căn chỉnh text về bên phải của container
TextAlign.center căn chỉnh text vào trung tâm của container
TextAlign.justify dãn đều text trên 1 dòng
TextAlign.start căn chỉnh text trên cạnh đầu của container, sử dụng kèm với TextDirection
TextAlign.end căn chỉnh text trên cạnh đuôi của container, sử dụng kèm với TextDirection

2. overflow

Dùng để xử lý hiển thị text khi bị tràn dòng

Giá trị Ý nghĩa Ví dụ
TextOverflow.clip Chỉ hiển thị text trong khung container cho phép
TextOverflow.fade Chỉ hiển thị text trong khung container cho phép và làm mờ text tràn ra trong suốt
TextOverflow.ellipsis Sử dụng dấu ... để biểu thị text bị tràn
TextOverflow.vísible Hiển thị text tràn ra bên ngoài container

3. maxLines

Dùng để xác định số dòng hiển thị tối đa của text Nếu số dòng text vượt quá maxLines thì nó sẽ bị cắt ngắn dựa theo thuộc tính overflow

4. textScaleFactor

Dùng để tăng giảm tỉ lệ kích thước font của text

Giá trị Ví dụ
textScaleFactor: 1
textScaleFactor: 1.5
textScaleFactor: 2

5. style

Dùng để định nghĩa các style cho text như: màu chữ, màu nền, kích thước font, kiểu font, khoảng cách giữa các từ của text, khoảng cách giữa các ký tự của từ, .... Style thì cũng có khá nhiều tùy biến, ở đây mình trình bày 1 số thuộc tính hay được sử dụng nhất:

 • color
 • backgroundColor
 • fontSize
 • fontWeight
 • fontStyle
 • letterSpacing
 • wordSpacing
 • fontFamily

5.1. color

Dùng để xác định màu cho text

Giá trị Ví dụ
Color(0xFF0000FF)
Colors.yellow
Color.fromARGB(255, 255, 0, 0)
Color.fromARGB(255, 255, 0, 0)

5.2. fontSize

Dùng để xác định kích thước font chữ cho text

Giá trị Ví dụ
fontSize: 10.0
fontSize: 20.0

5.3. fontWeight

Dùng để định nghĩa độ dày nét chữ

Giá trị Ví dụ
w100
w200
w300
w400
w500
w600
w700
w800
w900
bold = w400
normal = w700

5.4. fontStyle

Dùng để định nghĩa các biến thể cho text

Giá trị Ý nghĩa Ví dụ
FontStyle.normal kiểu chữ thẳng đứng
FontStyle.italic Kiểu chữ nghiêng

5.5. decoration

Dùng để trang trí thêm cho text

Giá trị Ý nghĩa Ví dụ
TextDecoration.none Không trang trí gì thêm cho text
TextDecoration.underline Thêm gạch dưới cho text
TextDecoration.overline Thêm gạch trên cho text
TextDecoration.lineThrough Thêm gạch vào giữa text

5.6. wordSpacing

Dùng để định nghĩa khỏang cách giữa các từ trong text

Giá trị Ví dụ
wordSpacing: 10
wordSpacing: 20

5.7. letterSpacing

Dùng để định nghĩa khoảng các giữa các ký tự của từ trong text

Giá trị Ý nghĩa
letterSpacing: 5
letterSpacing: 10

5.8. fontFamily

Dùng để định nghĩa kiểu font cho text

Giá trị Ví dụ
fontFamily: "Roboto"
fontFamily: "Times New Roman"
fontFamily: "DancingScript"

Mình nói thêm 1 chút về gía trị của thuộc tính fontFamily, chỉ những font nào có trong SDK thì bạn khai báo mới có tác dụng. Nếu bạn khai báo ngoài những font này, hệ thống sẽ tự đặt về font mặc định là Roboto. Ở ví dụ trên mình có sử dụng font DancingScript, không có sẵn trong SDK. Vậy làm sao để apply 1 font bên ngoài vào project? mình đã viết 1 bài về Using costum fonts in Flutter, các bạn vào xem và làm theo nha.

Source code mình để đây

Trên đây là toàn bộ những gì mình muốn nói Text Widget, 1 trong những widget cơ bản nhất mà ai học Flutter cũng đều phải trải qua. Hy vọng bài chia sẻ của mình đem lại sự hữu ích cho mọi người. Thanh all

Phần tiếp theo mình sẽ giới thiệu về Rich Kids, à nhầm chút Rich Text

Tài liệu tham khảo:


All rights reserved

Viblo
Hãy đăng ký một tài khoản Viblo để nhận được nhiều bài viết thú vị hơn.
Đăng kí