+8

Flutter: Material Buttons 2.0 (Text Button, Elevated Button, Outlined Button)

I) Introduction

 • Khi lập trình với Flutter, chúng ta thường thấy có rất nhiều loại buttons, và kể từ sau khi migrated to phiên bản 2.0 thì một vài loại button cũ sẽ được thay thế bởi các button mới như: TextButton, ElevatedButton, OutlinedButton, cụ thể chúng ta có thể nhìn vào hình ảnh dưới đây để thấy rõ chi tiết hơn.

 • Và tất nhiên với phiên bản Material Button 2.0 này các button sẽ trở nên flexbile hơn, tối ưu hơn và code cũng trở nên dễ dàng config hơn không chỉ cho mobile và còn cả cho web.

 • Khi đọc qua tên của 3 loại button này, chắc hẳn các bạn cũng mường tượng được chức năng của chúng rồi phải không, cái tên nói lên tất cả :v

 • Trong bài viết này mình sẽ khái quát chung 1 vài thuộc tính cũng như chức năng cho 3 button trên, cụ thể hơn trong các button này chúng ta sẽ điều chỉnh color, padding, size, shadow... thông qua 1 thuộc tính chung là style

 • Với Flutter, không gì là không thể

II) Color

Text Button

 • Với hình trên, code của Text Button sẽ như sau:
     TextButton(
       style: TextButton.styleFrom(
       //backgroundColor: Colors.white, // background
        primary: Colors.pinkAccent, // foreground
       ),
       child: Text('Text Button', style: TextStyle(fontSize: 28))
      ),
 • Để ý hình trên chúng ta có thể thấy thuộc tính primary chính là nơi chúng ta thiết lập tông màu chủ đạo (foreground color) cho Button, nếu là màu hồng thì text, icon của Button mặc định sẽ là màu hồng, tất nhiên chúng ta vẫn có thể set lại color cho từng Widget bất cứ khi nào chúng ta muốn :v.
 • Mặc định Text Button sẽ không có background color, nhưng chúng ta vẫn có thể set background color cho nó, cơ mà theo mình cũng không nên đâu ha, có thể nhà sáng chế ra thằng này sẽ buồn đó =)), thay vào đó chúng ta có thể sử dụng thằng ElevatedButton chẳng hạn.

Elevated Button

 • Còn code ElevatedButton thì sao:
       ElevatedButton(
        style: ElevatedButton.styleFrom(
         primary: Colors.green, // background
         onPrimary: Colors.white, // foreground
        ),
        child: Text('Elevated Button', style: TextStyle(fontSize: 28)
       ),
  
  • Với ElevatedButton thì thuộc tính của nó có hơi ngược đời so với thằng Text Button.
  • Thuộc tính primary là nơi để set background color cho Button
  • Thuộc tính onPrimary là nơi để set forground color cho Button
 • À tất nhiên thằng này mặc định có background color nha :v

Outlined Button

      OutlinedButton(
       style: OutlinedButton.styleFrom(
        // backgroundColor: Colors.white,// background
        primary: Colors.orange, // foreground text
        side: BorderSide(color: Colors.orange), // foreground border
       ),
       child: Text('Outlined Button', style: TextStyle(fontSize: 28)
      ),

Với Outlined Button

 • Thuộc tính primary sẽ là nơi để set foreground color
 • Thuộc tính backgroundColor là nơi sẽ set background color cho button Tính ra thằng này nó cũng same same thằng Text Button
 • Mặc định thằng này sẽ ko có background color và border đâu nha, nếu muốn chúng ta phải khai báo thuộc tính cho nó, như code mình add trên ý :v

III) Thêm Icon cho Button

 • Trường hợp nếu Button có icon thì lúc này constructor của Button sẽ là Prefix + Button.icon(...), đồng thời thuộc tính child sẽ không còn áp dụng được nữa, thay vào đó chúng ta sẽ sử dụng thuộc tính label

Text Button

      TextButton.icon(
       style: TextButton.styleFrom(
        primary: Colors.pinkAccent, // text + icon color
       ),
       icon: Icon(Icons.add, size: 32),
       label: Text('Text Button', style: TextStyle(fontSize: 28)),
       onPressed: () {},
      ),

Elevated Button

     ElevatedButton.icon(
      icon: Icon(Icons.edit, size: 32),
      label: Text('Elevated Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
      onPressed: () {},
     ),

Outlined Button

      OutlinedButton.icon(
       style: OutlinedButton.styleFrom(
        side: BorderSide(color: Colors.blue),
       ),
       icon: Icon(Icons.search, size: 32),
       label: Text('Outlined Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
       onPressed: () {},
      ),

III) Padding

 • Trường hợp chúng ta muốn thêm padding cho Button thì sao, cũng đơn giản thui :v

Text Button

      TextButton(
       style: TextButton.styleFrom(
        backgroundColor: Colors.white,
        padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 32, vertical: 8),
       ),
       child: Text('Text Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
       onPressed: () {},
      ),

Elevated Button

     ElevatedButton(
      style: ElevatedButton.styleFrom(
       padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 32, vertical: 8),
      ),
      child: Text('Elevated Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
      onPressed: () {},
     ),

Outlined Button

     OutlinedButton(
      style: OutlinedButton.styleFrom(
       padding: EdgeInsets.symmetric(horizontal: 32, vertical: 8),
       side: BorderSide(color: Colors.blue), // foreground border
      ),
      child: Text('Outlined Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
      onPressed: () {},
     ),

IV) Size

 • Trường hợp chúng ta muốn add width và height cho button của mình thì sao, cũng giản đơn thôi :v

 • Với 3 button chúng ta chỉ cần thêm thuộc tính: minimumSize: Size(width, hieght), chừng đó là đủ

Text Button

      TextButton(
     style: TextButton.styleFrom(
        backgroundColor: Colors.white,
        minimumSize: Size(240, 80),
       ),
       child: Text('Text Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
       onPressed: () {},
      ),

Elevated Button

     ElevatedButton(
      style: ElevatedButton.styleFrom(
       minimumSize: Size(240, 80),
      ),
      child: Text('Elevated Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
      onPressed: () {},
     ),

Outlined Button

     OutlinedButton(
      style: OutlinedButton.styleFrom(
       minimumSize: Size(240, 80),
       side: BorderSide(color: Colors.blue), // foreground border
      ),
      child: Text('Outlined Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
      onPressed: () {},
     ),

V) Shadow

 • Trường hợp chúng ta muốn thêm 1 chút shadow nhìn cho đẹp mắt thì sao

 • Lúc này chúng ta sẽ quan tâm tới 2 thuộc tính chính: elevation : Là thuộc tính giúp tạo shadow cho button shadowColor: Color của shadow

Text Button

      TextButton(
       style: TextButton.styleFrom(
        elevation: 8,
        shadowColor: Colors.blue.withOpacity(0.5),
       ),
       child: Text('Text Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
       onPressed: () {},
      ),
 • Trường hợp các bạn muốn color nó nhạt hoặc trong suốt hơn thì các bạn có thể chỉnh sửa lại Opacity cho nó nha, như code mình add trên ý :v

Elevated Button

     ElevatedButton(
      style: ElevatedButton.styleFrom(
       elevation: 8,
       shadowColor: Colors.white,
      ),
      child: Text('Elevated Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
      onPressed: () {},
     ),

Outlined Button

     OutlinedButton(
      style: OutlinedButton.styleFrom(
       elevation: 8,
       shadowColor: Colors.blue,
       side: BorderSide(color: Colors.blue), // foreground border
      ),
      child: Text('Outlined Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
      onPressed: () {},
     ),

VI) Border

 • Trường hợp chúng ta muôn thêm border cho các Button thì sao:

 • Lúc này chúng ta sẽ quan tâm tới thuộc tính side: BorderSide(width, color)

Text Button

      TextButton(
       style: TextButton.styleFrom(
        side: BorderSide(width: 2, color: Colors.blue),
       ),
       child: Text('Text Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
       onPressed: () {},
      ),
 • Trường hợp các bạn muốn color nó nhạt hoặc trong suốt hơn thì các bạn có thể chỉnh sửa lại Opacity cho nó nha, như code mình add trên ý :v

Elevated Button

     ElevatedButton(
      style: ElevatedButton.styleFrom(
       side: BorderSide(width: 2, color: Colors.white),
      ),
      child: Text('Elevated Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
      onPressed: () {},
     ),

Outlined Button

     OutlinedButton(
      style: OutlinedButton.styleFrom(
       side: BorderSide(width: 2, color: Colors.blue),
      ),
      child: Text('Outlined Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
      onPressed: () {},
     ),

VII) Shape

 • Trường hợp chúng ta muốn Button của mình trở nên tròn hơn hoặc có hình dạng khác, lúc này chúng ta chỉ cẩn thêm thuộc tính shape , cụ thể hơn các bạn có thể xem code dưới đây.

Text Button

     TextButton(
      style: TextButton.styleFrom(
       side: BorderSide(width: 2, color: Colors.blue),
       shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(16),
       ),
      ),
      child: Text('Text Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
      onPressed: () {},
     ),
 • Trường hợp các bạn muốn color nó nhạt hoặc trong suốt hơn thì các bạn có thể chỉnh sửa lại Opacity cho nó nha, như code mình add trên ý :v

Elevated Button

     ElevatedButton(
      style: ElevatedButton.styleFrom(
       side: BorderSide(width: 2, color: Colors.white),
       shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(16),
       ),
      ),
      child: Text('Elevated Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
      onPressed: () {},
     ),

Outlined Button

     OutlinedButton(
      style: OutlinedButton.styleFrom(
       side: BorderSide(width: 2, color: Colors.blue),
       shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(16),
       ),
      ),
       // shape: StadiumBorder()
      child: Text('Outlined Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
      onPressed: () {},
     ),

Ngoài thằng RoundedRectangleBorder các bạn có thể sử dụng thằng mặc định StadiumBorder cũng được, nó hỗ trợ sẵn bo tròn góc cho Button luôn rồi, vừa tiện vừa ngắn code :v

VIII) Disable button

 • Trong 1 vài trường hợp, chúng ta muốn Button của mình có style như disabled button thì sao.

 • Chà lúc này ta phải quan tâm đến 1 thằng đó là onSurface: color, có cái hay ở thằng này là nếu chúng ta cho nó color là màu trắng thì lúc này màu đó nó không trắng hoàn toàn mà nhìn nó hơi mờ mờ nhạt nhạt (xem hình trên), là do nó bị chèn thêm 1 chút opacity (độ mờ) đó các bạn, mục đích là khi nhòm vào là biết cái button đó nhìn như nó vừa bị disabled vậy =))

Text Button

     TextButton(
       style: ElevatedButton.styleFrom(
        onSurface: Colors.white,
       ),
      child: Text('Text Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
      onPressed: () {},
     ),
 • Trường hợp các bạn muốn color nó nhạt hoặc trong suốt hơn thì các bạn có thể chỉnh sửa lại Opacity cho nó nha, như code mình add trên ý :v

Elevated Button

     ElevatedButton(
      style: ElevatedButton.styleFrom(
       onSurface: Colors.white,
      ),
      child: Text('Elevated Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
      onPressed: () {},
     ),

Outlined Button

     OutlinedButton(
      style: OutlinedButton.styleFrom(
       onSurface: Colors.white,
       side: BorderSide(width: 2, color: Colors.white30),
      ),
       // shape: StadiumBorder()
      child: Text('Outlined Button', style: TextStyle(fontSize: 28),
      onPressed: () {},
     ),

IX) Tổng kết

 • Trên đây mình chỉ giới thiệu những điều cần và thiết để những người mới học cũng như các bạn đang học Flutter hiểu rõ hơn về các loại Button 2.0 cũng như cách khai báo và sử dụng chúng cho hợp lý, nếu có gì sai xót, mong các bạn góp ý.
 • Nguồn tham khảo: https://www.youtube.com/watch?v=ytlDKJBxW_A&t=249s

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.