+2

Sự khác biệt giữa Class và Static trong Swift là gì?

Đây là bài dịch từ trang medium.com, mời các bạn xem bài gốc tại đây: https://medium.com/better-programming/what-is-the-difference-between-class-and-static-in-swift-3493848ed831

Hôm nay, chúng ta sẽ nhanh chóng khám phá sự khác biệt giữa các từ khóa classstatic trong Swift. Trước khi đi sâu vào mã, thì chúng ta nên biết về lý thuyết. Từ khóa class được sử dụng khi chúng ta muốn truy cập một hằng / biến của một lớp mà không cần khởi tạo lớp đó (giống như chúng ta sử dụng static) và có thể ghi đè lên thuộc tính đó trong các lớp con (còn thuộc tính static thì không bị ghi đè). Mã dưới đây được viết và chạy trong một ** Xcode Playground**

Cùng bắt đầu

Hãy xem cách triển khai đơn giản sau đây của lớp Car:

class Car {
  static let countryOfProduction = "Japan"
  static var topSpeed: Float {
    return 100.0
  }
}

Chúng ta thấy rằng: có thể truy cập vào các thuộc tính countryOfProductiontopSpeed mà không cần khởi tạo bất kì đối tượng Car nào. Điều gì xảy ra nếu chúng ta muốn tạo lớp SuperFastCar kế thừa từ lớp Car? Chúng ta sẽ viết mã như sau:

class SuperFastCar: Car {
  override static let countryOfProduction = "Italy"
  override static var topSpeed: Float {
    return 250.0
  }
}

Tuy nhiên, điều này dẫn đến lỗi khi chúng ta tiến hành biên dịch mã. Đơn giản là chúng ta không thể ghi đè các thuộc tính static. Vậy chúng ta phải làm sao để có thể ghi đè được các thuộc tính này? Chúng ta sẽ dùng từ khóa class thay vì sử dụng static (có một lưu ý ở đâu: chúng ta không thể sử dụng từ khóa classvới các thuộc tính lưu trữ)

class Car {
  class var countryOfProduction: String { "Japan" }
  class var topSpeed: Float { 100.0 }
}

print(Car.countryOfProduction)
print(Car.topSpeed)

class SuperFastCar: Car {
  override class var countryOfProduction: String { "Italy" }
  override class var topSpeed: Float { 250.0 }
}

print(SuperFastCar.countryOfProduction)
print(SuperFastCar.topSpeed)

Bây giờ chúng ta thấy rằng các giá trị được in sẽ như mong đợi:

Cảm ơn bạn vì đã đọc!


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.