+2

Sử dụng Git ở local

Mục lục: git status git add git commit git commit --amend git reset --soft git reset --hard git rebase --interative Nội dung: Git là một công cụ rất tốt để quản lý source code. Sau đây tôi xin giới thiệu 1 số câu lệnh git cơ bản trên local. Tôi sẽ dùng hình ảnh của SourceTree để dễ dàng minh hoạ. Trên local, git theo dõi sự thay đổi trên 3 vùng: Working Place, Stage và Repository Hiện tại tôi đang có 1 project, tôi thay đổi 1 file trên đó, tất nhiên tôi thay đổi ở working place. (CaptureTableViewController.swift). Đầu tiên hãy xem git có cập nhật sự thay đổi này không ? Dùng lệnh: git status Git nói rằng bạn có file đã thay đổi. Để đưa file này lên vùng Stage Place, sử dụng câu lệnh: git add <filename> Khi đã đưa vào trạng thái Staged, file có thể commit (File mới nhất này sẽ được nằm ở vùng Repository) Lệnh commit: git commit -m "GHIAM" "GHIAM" ở đây là miêu tả về commit này làm chức năng gì. Sau khi commit xong, Sourcetree xuất hiện commit mới: Giả sử sau khi commit chức năng Ghi âm vừa rồi, bạn thấy mình phải thay đổi thêm, và không muốn có thêm commit. Sử dụng lệnh: git add <filename> git commit --amend Khi thêm 1 vài chức năng mới, các commit có thể dễ dàng theo dõi trên Sourcetree Bây giờ có 1 số trường hợp bạn có thể gặp phải:

  • Bạn muốn gộp 3 commit này làm một, nhưng vẫn giữ nguyên các thay đổi cuối cùng Sử dụng lệnh sau: git reset --soft <commit_id>
  • Bạn muốn bỏ cả 2 commit này, để về trạng thái ngay sau khi commit "GHIAM" Sử dụng lệnh sau: git reset --hard <commit_id>
  • Có 3 commit: GHIAM, testcommit1, testcommit2, bạn muốn bỏ các thay đổi ở testcommit2, để quay về trạng thái khi testcommit1xong Sử dụng lệnh sau: git rebase --interactive <commit_id>

Trên đây là một số lệnh cơ bản sử dụng Git ở local. Bài viết sẽ tiếp tục được cập nhật.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.