+1

Sơ lược về CNAME

1. Tổng quan về CNAME

Bản ghi CNAME là một loại bản ghi DNS dùng để ánh xạ một tên miền (alias) đến một tên miền khác (canonical name). Không giống như bản ghi A (Address), bản ghi CNAME không chứa địa chỉ IP mà chỉ trỏ đến một tên miền khác.

Ví dụ đơn giản: Mình có thể có một domain chính là bbtd.dev, muốn handsome.bbtd.dev cũng trỏ đến cùng một máy chủ mà không cần tạo nhiều bản ghi A, có thể sử dụng bản ghi CNAME để ánh xạ handsome.bbtd.dev đến bbtd.dev.

2. Cơ chế hoạt động

2.1 Quá trình phân giải DNS

Khi người dùng nhập vào một URL như handsome.bbtd.dev, trình duyệt sẽ bắt đầu một quá trình tra cứu DNS để chuyển đổi tên miền thành địa chỉ IP.

Giả sử cấu hình DNS của bạn như sau:

  • bbtd.dev có bản ghi A trỏ đến địa chỉ IP 192.0.6.9
  • handsome.bbtd.dev có bản ghi CNAME trỏ đến bbtd.dev
  • Trình duyệt gửi yêu cầu đến máy chủ DNS để tra cứu địa chỉ IP của handsome.bbtd.dev
  • Máy chủ DNS kiểm tra và thấy rằng handsome.bbtd.dev có bản ghi CNAME trỏ đến bbtd.dev
  • Máy chủ DNS tiếp tục tra bản ghi A của bbtd.dev để lấy địa chỉ IP thực tế.
  • Địa chỉ IP của bbtd.dev (192.0.6.9) được trả về và trình duyệt sử dụng địa chỉ này để kết nối đến máy chủ.

Lưu ý: Bản ghi CNAME luôn trỏ đến một tên miền khác, không bao giờ trực tiếp trỏ đến một địa chỉ IP.

3. Các trường hợp phức tạp của CNAME

3.1 Cân bằng tải (Load Balancing)

Trong các hệ thống phức tạp, bản ghi CNAME có thể được sử dụng kết hợp với các dịch vụ cân bằng tải để phân phối lưu lượng truy cập giữa nhiều máy chủ.

Ví dụ: Bạn có hai máy chủ với các tên miền server1.example.comserver2.example.com. Tạo bản ghi CNAME www.example.com trỏ đến lb.example.com (lb = load balancer). Dịch vụ cân bằng tải sẽ quản lý lb.example.com và phân phối lưu lượng đến server1.example.comserver2.example.com.

3.2 CDN (Content Delivery Network)

CDN là một mạng lưới các máy chủ phân tán giúp giảm thiểu độ trễ bằng cách phục vụ nội dung từ máy chủ gần người dùng nhất. Bản ghi CNAME thường được sử dụng để trỏ tên miền của bạn đến một tên miền CDN.

Ví dụ: Bạn có tên miền static.example.com cho các tài nguyên tĩnh như hình ảnh và CSS. Tạo bản ghi CNAME static.example.com trỏ đến cdn.provider.com. CDN provider sẽ tự động phân phối và phục vụ các tài nguyên từ máy chủ gần người dùng nhất.

3.3 Dịch vụ Email

Các dịch vụ email như G Suite hay Office 365 yêu cầu cấu hình DNS để xác thực tên miền và định tuyến email. Bản ghi CNAME thường được sử dụng để xác minh tên miền và cấu hình các dịch vụ liên quan.

Ví dụ: Google yêu cầu bạn tạo bản ghi CNAME để xác minh tên miền của bạn với giá trị google-site-verification=abcdef123456. Bạn thêm bản ghi CNAME google._domainkey.example.com trỏ đến google.com.

4. Lợi ích, hạn chế của CNAME

  • Lợi Ích

Dễ dàng quản lý: Giảm thiểu sự cần thiết phải cập nhật nhiều bản ghi khi thay đổi địa chỉ IP của máy chủ.

Linh hoạt: Cho phép ánh xạ nhiều tên miền phụ đến một tên miền chính, dễ dàng điều hướng lưu lượng.

Tích hợp dịch vụ bên thứ ba: Đơn giản hóa việc tích hợp với các dịch vụ CDN, cân bằng tải và các dịch vụ đám mây khác.

  • Hạn Chế

Hiệu suất: Quá trình tra cứu CNAME tạo thêm một bước trung gian, có thể ảnh hưởng đến thời gian phản hồi.

Hạn chế: Không thể sử dụng CNAME cho tên miền gốc (apex domain) như example.com, vì các bản ghi DNS tại mức gốc phải là bản ghi A hoặc các loại bản ghi khác.

Phụ thuộc: Tên miền được chỉ định trong bản ghi CNAME phải tồn tại và được cấu hình đúng, nếu không sẽ gây lỗi tra cứu DNS.

5. Kết

Bản ghi CNAME là một công cụ mạnh mẽ trong quản lý DNS, giúp đơn giản hóa và tối ưu hóa việc quản lý tên miền. Dù có một số hạn chế, nhưng với việc sử dụng đúng cách, CNAME có thể mang lại nhiều lợi ích cho cả cá nhân và doanh nghiệp trong việc điều hướng và quản lý các dịch vụ trực tuyến.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.