+2

Resque and Redis

I. Giới thiệu tổng quan

Như các bạn đã biết, hiện nay việc sử dụng Background Job khá là phổ biến trong tất cả dự án, nó mang lại hiệu quả tốt về phía mặt người dùng. Có khá là nhiều thư viện hỗ trợ việc xử lí Background Job như Delayed Job, Sidekiq và như bài viết này là Resque. Đối với Sidekiq và Resque thì bạn sẽ bắt buộc phải cài đặt Redis. Vậy Redis là gì, Redis bạn có thể hiểu nó là một CSDL NoSQL, nó hỗ trợ lưu các Job vào Redis, và các Worker sẽ lấy các Job này ra để xử lí. Về cơ bản mỗi Background Job sẽ có những ưu nhược điểm riêng, ở bài viết này mình sẽ tập trung nói về cách thức hoạt động, các giao tiếp giữa Resque-Redis, các Worker nó lấy job xử lí như thế nào. Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết cách push và pop 1 job.

II. Push Job

Tạo một đoạn job là UserMailWorker

class UserMailWorker
 @queue = :send_mail

 def self.perform params = {}
  ApiMailer.send(params.symbolize_keys).deliver_now
 end
end

Đây là 1 đoạn job khá cơ bản xử lí việc gửi email đến cho người dùng, ở đây sẽ tạo ra biến instance là @queue, để báo với các Worker rằng khi nào cần cứ vào queue :send_mail để kiểm tra xem có job nào đang thực thi hay không. Để có thể thực thi đoạn job trên thường mình sẽ sử dụng câu lệnh sau Resque.enqueue(UserMailWorker, params) Bây giờ mình sẽ xem hàm enqueue của Resque nó làm gì nhé

lib/resque.rb

def enqueue(klass, *args)
  enqueue_to(queue_from_class(klass), klass, *args)
end

Có vẻ chưa có gì cả nhỉ, tiếp tục với enqueue_to(queue_from_class(klass), klass, *args)

def enqueue_to(queue, klass, *args)
  # Perform before_enqueue hooks. Don't perform enqueue if any hook returns false
  before_hooks = Plugin.before_enqueue_hooks(klass).collect do |hook|
   klass.send(hook, *args)
  end
  return nil if before_hooks.any? { |result| result == false }

  Job.create(queue, klass, *args)

  Plugin.after_enqueue_hooks(klass).each do |hook|
   klass.send(hook, *args)
  end

  return true
end

OK! nhìn thì khá lằng nhằng, tuy nhiên mình không cần hiểu hết đâu, sẽ tập trung vào Job.create(queue, klass, *args) Ở đây chúng ta sẽ xem thằng Job đang làm gì với hàm create này nhé

lib/resque/job.rb

def self.create(queue, klass, *args)
   Resque.validate(klass, queue)

   if Resque.inline?
    # Instantiating a Resque::Job and calling perform on it so callbacks run
    # decode(encode(args)) to ensure that args are normalized in the same manner as a non-inline job
    new(:inline, {'class' => klass, 'args' => decode(encode(args))}).perform
   else
    Resque.push(queue, :class => klass.to_s, :args => args)
   end
end

Ở đây ta sẽ thấy có đoạn xử lí Resque.push(queue, :class => klass.to_s, :args => args), sau khi nhìn đoạn code này các bạn cũng hiểu rồi phải không, đây chính là cách Resque push job thông qua hàng đợi queue Giờ chúng ta tiếp tục kiểm tra hàm push của Resque nhé

lib/resque.rb

def push(queue, item)
  data_store.push_to_queue(queue,encode(item))
 end

Oài, lại gọi qua thằng data_store =)) Tiếp tục đi tìm ẩn số nào. Tuy nhiên các bạn luôn nhớ mỗi lần push job vào Redis thì Resque luôn encode giá trị nhé

lib/resuqe/data_store.rb

def push_to_queue(queue,encoded_item)
  @redis.pipelined do
   watch_queue(queue)
   @redis.rpush redis_key_for_queue(queue), encoded_item
  end
end

Ở đây Redis sẽ sử dụng rpush để đẩy job vào trong Redis, để hiểu rpush là gì các bạn có thể tham khảo https://viblo.asia/p/redis-data-types-and-commands-ZK1ov1n1R5b9 Vậy là sau khi đến đây là mình đã hiểu về cơ chế việc push job vào Redis, tiếp theo chúng ta sẽ tìm hiểu các lấy job ra để thực thi

III. Pop Job

Như bạn đã thấy, khi có một Job được tạo, thì Job này sẽ được Resque đẩy vào Redis thông qua 1 hàng đợi nào đó. Tiếp theo các worker cứ 5s sẽ vào check hàng đợi này một lần để kiếm tra có job nào đang cần xử lí hay không, nếu có sẽ lấy ra, còn không thì sẽ skip. Đây là đoạn log hiển thị sau mỗi 5s:

D, [2020-10-20T15:14:17.652536 #21501] DEBUG -- : Checking create_notification
D, [2020-10-20T15:14:17.653048 #21501] DEBUG -- : Checking create_user_notification
D, [2020-10-20T15:14:17.654848 #21501] DEBUG -- : Checking db_user_notification
D, [2020-10-20T15:14:17.655374 #21501] DEBUG -- : Checking push_notification
D, [2020-10-20T15:14:17.655796 #21501] DEBUG -- : Checking queue:create_user_notification
D, [2020-10-20T15:14:17.711380 #21501] DEBUG -- : Checking register_user
D, [2020-10-20T15:14:17.711591 #21501] DEBUG -- : Checking send_mail
D, [2020-10-20T15:14:17.711930 #21501] DEBUG -- : Checking send_mail_reset_pw
D, [2020-10-20T15:14:17.712064 #21501] DEBUG -- : Checking update_user_notification
D, [2020-10-20T15:14:17.712240 #21501] DEBUG -- : Sleeping for 5.0 seconds
D, [2020-10-20T15:14:17.712456 #21501] DEBUG -- : resque-1.27.4: Waiting for create_notification,create_user_notification,
db_user_notification,push_notification, queue:create_user_notification,register_user,send_mail,send_mail_reset_pw,
update_user_notification

Bây giờ mình sẽ đi vào chi tiết đoạn xử lí để lấy job. Đầu tiên Resque sẽ có 1 method để thực thi viết check các queue mỗi 5s để kiểm tra xem có job nào cần xử lí hay không

lib/resque/worker.rb

def work(interval = 5.0, &block)
 interval = Float(interval)
 startup

 loop do
  break if shutdown?

  unless work_one_job(&block)
  break if interval.zero?
  ......
end

Ở đây bạn thấy interval = 5.0 chính là việc cứ 5s worker sẽ gọi vào hàm này một lần. Như bạn thấy vòng lặp này luôn chạy trừ trường hợp Resque bị shutdown hoặc interval = 0, còn không nó sẽ chạy mãi. Tiếp theo chúng ta sẽ thấy có 1 method để xử lí job chính là work_one_job(&block)

def work_one_job(job = nil, &block)
 return false if paused?
 return false unless job ||= reserve

 working_on job
 procline "Processing #{job.queue} since #{Time.now.to_i} [#{job.payload_class_name}]"

 log_with_severity :info, "got: #{job.inspect}"
 job.worker = self

 if fork_per_job?
  perform_with_fork(job, &block)
 else
  perform(job, &block)
 end

 done_working
 true
end

Ở đây mình sẽ quan tâm 2 vấn đề là working_on(job)perform(job, &block) Đối với method đầu tiên mục đích của việc này sẽ xác định Worker đó xử lí Job đó như thế nào, mất thời gian bao lâu, giúp cho việc tracking sau này

def working_on(job)
 data = encode \
  :queue  => job.queue,
  :run_at => Time.now.utc.iso8601,
  :payload => job.payload
 data_store.set_worker_payload(self,data)
end

**Có 1 điều các bạn luôn nhớ, trước khi đẩy dữ liệu vào Redis, Resque luôn thực hiện encode data. **

Tiếp theo mình sẽ phân tích method perform(job, &block) . Follow xử lí chính của việc thực thi job sẽ nằm trong Job.rb

/lib/resque/job.rb 

def perform
  # Execute the job. Do it in an around_perform hook if available.
  if around_hooks.empty?
   job.perform(*job_args)
   job_was_performed = true
  else
end

Bạn sẽ nhìn thấy job.perform(*job_args) job ở đây chính là cái class mà bạn vừa tạo để thực hiện Job chính là UserMailWorker

class UserMailWorker
 @queue = :send_mail

 def self.perform send_method, params = {}
  ApiMailer.send(send_method, params.symbolize_keys).deliver_now
 end
end

Vậy là mình đã giới thiệu qua các bạn cơ chế Push Pop job sử dụng Resque. Nếu có gì sai sót mong các bạn góp ý thêm để có thể hoàn thiện hơn


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.