+10

React.memo

Giới thiệu

OK, chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ trở lại với một chủ đề khá thú vị về React, đó chính là React.memo, một concept được React giới thiệu khi cho ra đời version 16.6.

React.memo

Class components có thể skip việc render khi props được truyền vào là giống nhau bằng cách sử dụng PureComponent hoặc shouldComponentUpdate. Bây giờ bạn cũng có thể làm điều này tương tự với function components bằng cách gói chúng trong React.memo.

const MyComponent = React.memo(function MyComponent(props) {
  /* Chỉ render khi props change */
});

React.memo là một higher order component. Nó tương tự như React.PureComponent nhưng dành cho function components thay vì là class.

Nếu function component của bạn render cùng một kết quả được cung cấp cùng một props. Bạn có thể gói nó trong React.memo để giúp tăng hiệu suất trong một số trường hợp bằng cách ghi nhớ kết quả. Điều này có nghĩa là React sẽ bỏ qua việc render component và sử dụng lại kết quả được render cuối cùng.

Theo mặc định, React.memo sẽ chỉ làm shallowly compare đối với các object phức tạp trong props object. Nếu bạn muốn kiểm soát việc compare, bạn cũng có thể cung cấp một custom comparison function ở đối số thứ hai của React.memo

function MyComponent(props) {
  /* Render sử dụng props */
}

function areEqual(prevProps, nextProps) {
  /* Trả về true nếu nextProps bằng prevProps, ngược lại trả về false */
}

export default React.memo(MyComponent, areEqual);

React.memo là một phương pháp được sử dụng như là một tiện ích cho việc tối ưu hoá hiệu suất ứng dụng (performance optimization). Bạn không nên dùng nó để ngăn chặn việc render component vì điều này có thể dẫn đến lỗi bất cứ lúc nào.

Note

Không giống như phương thức shouldComponentUpdate() trong class components, hàm areEqual trả về true nếu props bằng nhau và false nếu props khác nhau. Đây là nghịch đảo từ ShouldComponentUpdate.

Nguồn: https://reactjs.org/docs/react-api.html#reactmemo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.