+5

Deploy create-react-app project to Github Pages

Bài viết này mình sẽ giới thiệu cho bạn cách để deploy một project create-react-app lên Github Pages các bạn nhé.

1. Tạo một Github repository

Điều đầu tiên bạn phải làm là tạo một kho lưu trữ (repo) trên Github với tên bắt kì. Cách khởi tạo một repo, bạn có thể tham khảo thêm ở linh này: https://help.github.com/articles/create-a-repo/

2. Sử dụng Command line

 1. Chạy npm run build trong project create-react-app của bạn. Một thư mục build sẽ được tạo ngay sau khi kết thúc dòng lệnh.
 2. Tiếp theo, bạn tìm đến file package.json và paste đoạn mã này vào "homepage": "http://username.github.io/myapp". Thay username bởi Github Username của bạn và myapp là tên repo mà bạn vừa tạo trước đó.

 1. Thêm các đoạn mã dưới đây vào package.json

  "predeploy": "npm run build",

  "deploy": "gh-pages -d build"

  Sau đó, chạy npm install --save-dev gh-pages

  Bạn sẽ thấy gh-pages được thêm vào "devDependencies" trong file package.json ngay sau đó

  "devDependencies": {
   "gh-pages": "^1.1.0"
  }
  

 2. Cuối cùng, chạy npm run deploy.

  Đi đến đường dẫn http://username.github.io/myapp bạn đã khai báo trước đó xem project create-react-app của mình đã chạy chưa nhé.

3. Notes

Github Pages không support routers sử dụng HTML5 pushState history API các bạn nhé (Ví dụ, React Router sử dụng browserHistory). Điều này là do khi trang được tải mới một url như http://user.github.io/todomvc/todos/42, trong đó /todos/42 là một frontend route, lúc này Server của Github Pages sẽ trả về 404 vì nó không biết/todos/42 là gì. Nếu bạn muốn thêm router vào project được hosted trên Github Pages, dưới đây bạn có thể tham khảo một số giải pháp:

 • Nếu bạn đang sử dụng React Router, bạn có thể switch qua hashHistory thay vì browserHistory, nhưng URL lúc này sẽ trông dài và xấu hơn (Ví dụ: http://user.github.io/todomvc/#/todos/42?_k=yknaj)
 • Bạn có thể sử dụng trick để giúp Github Pages xử lý 404 bằng cách chuyển hướng đến trang index.html. Bạn sẽ cần thêm một file 404.html với code chuyển hướng đến folder build trước khi deploy, và thêm code xử lý chuyển hướng vào index.html. Chi tiết về kĩ thuật này, bạn có thể tìm thấy ở đây: https://github.com/rafrex/spa-github-pages

4. Troubleshooting

"/dev/tty: No such a device or address"

Khi deploy, nếu gặp lỗi /dev/tty: No such a device or address, bạn xử lí follow các bước sau:

 1. Tạo mới một Personal Access Token
 2. git remote set-url origin https://<user>:<token>@github.com/<user>/<repo>
 3. Chạy npm run deploy

"Cannot read property 'email' of null"

Nếu gặp lỗi này Cannot read property 'email' of null bạn follow các bước sau:

 1. git config --global user.name '<your_name>'
 2. git config --global user.email '<your_email>'
 3. Chạy npm run deploy

5. Kết luận

Bài viết mình có tham khảo ở hai nguồn dưới đây:

Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết, chúc các bạn học tốt !


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.