JSON.parse() and JSON.stringify()

JSON có sẵn trong tất cả các trình duyệt web hiện đại, hai method này rất hữu ích trong việc xử lý những nội dung có định dạng là JSON: parsestringify. JSON.parse() nhận vào một chuỗi JSON và chuyển đổi (transform) nó thành một đối tượng JavaScript. JSON.stringify() làm điều ngược lại - lấy một đối tượng JavaScript và chuyển đổi nó thành một chuỗi JSON.

Ví dụ:

const myObj = {
 name: 'Sy Dinh',
 age: 22,
 social: 'https://sydinh.com/',
};

const myObjStr = JSON.stringify(myObj);

console.log(myObjStr);
// JSON "{"name":"Sy Dinh","age":22,"social":"https://sydinh.com/"}"

console.log(JSON.parse(myObjStr));
// Object {name: "Sy Dinh", age: 22, social: "https://sydinh.com/"}

Mặc dù phương thức này thường được sử dụng phổ biến hơn trên các đối tượng JavaScript (Object), nhưng đối với mảng (Array) chúng cũng làm được điều tương tự:

const myArr = ['foo', 'bar', 'foobar'];

const myArrStr = JSON.stringify(myArr);

console.log(myArrStr);
// JSON "["foo","bar","foobar"]"

console.log(JSON.parse(myArrStr));
// Array ["foo", "bar", "foobar"]

JSON.parse()

JSON.parse() có thể nhận vào một đối số thứ hai là hàm reviver, hàm này có thể chuyển đổi các giá trị của đối tượng trước khi chúng được trả về. Ví dụ dưới đây mình chuyển đổi các giá trị của đối tượng từ viết thường (lowercase) thành viết hoa (uppercase):

const user = {
 name: 'Sy Dinh',
 email: '[email protected]',
};

const userStr = JSON.stringify(user);

JSON.parse(userStr, (key, value) => {
 if (typeof value === 'string') {
  return value.toUpperCase();
 }
 return value;
});

// "{name: "SY DINH", email: "[email protected]"}"

JSON.stringify()

JSON.stringify() cũng có thể nhận vào hai đối số, hàm đầu tiên là hàm thay thế (replacer) và hàm thứ hai là giá trị Chuỗi hoặc Số (String or Number) sử dụng như một khoảng trống (space) trong chuỗi được trả về.

Dưới đây, hàm replacer được sử dụng để lọc các giá trị trong một object, bất kỳ giá trị nào được trả về là undefined sẽ nằm ngoài chuỗi trả về:

const user = {
 id: 01,
 name: 'Sy Dinh',
 email: '[email protected]'
};

function replacer(key, value) {
 if (key === 'email') {
  return undefined;
 }
 return value;
}

const userStr = JSON.stringify(user, replacer);
// JSON "{"id":1,"name":"Sy Dinh"}"

Kết luận

Chúc bạn học tốt !

All Rights Reserved