+2

Quy trình quản lý kiểm thử

Test Management Phases - Các giai đoạn quản lý kiểm thử

Chủ đề này giới thiệu ngắn gọn Quy trình quản lý kiểm thử và tổng quan về các giai đoạn quản lý kiểm thử.

Test Management Process - Quy trình quản lý kiểm thử

Có hai phần chính của Quy trình quản lý như sau:

 • Lập kế hoạch
 1. Phân tích rủi ro
 2. Uớc tính thời gian Test
 3. Lập kế hoạch
 4. Tổ chức xây dựng quy trình Test
 • Thực thi
 1. Điều khiển và giám sát việc Test
 2. Quản lý vấn đề
 3. Đánh giá và báo cáo kết quả Test

Planning - Lập kế hoạch

Risk Analysis and Solution - Giải pháp và phân tích rủi ro

Rủi ro là tổn thất tiềm tàng (một kết quả không mong muốn) do một hành động hoặc một hoạt động có chủ đích gây ra.

Phân tích rủi ro là bước đầu tiên mà người quản lý kiểm thử nên xem xét trước khi bắt đầu bất kỳ dự án nào. Bởi vì tất cả các dự án có thể chứa rủi ro, phát hiện rủi ro sớm và xác định giải pháp của nó sẽ giúp người quản lý kiểm thử tránh tổn thất tiềm năng trong tương lai và tiết kiệm chi phí dự án.

Test Estimation - Ước lượng thời gian Test

Estimation là một dự báo hoặc dự đoán. Uớc lượng thời gian kiểm thử là xác định khoảng thời gian một nhiệm vụ sẽ hoàn thành. Ước tính nỗ lực cho mỗi lần kiểm thử là một trong những nhiệm vụ chính và quan trọng trong Quản lý kiểm thử.

Lợi ích của việc ước lượng chính xác:

 1. Ước tính thời gian kiểm thử chính xác dẫn đến lập kế hoạch, thực hiện và giám sát các nhiệm vụ tốt hơn dưới sự chú ý của người quản lý.
 2. Cho phép lập lên bảng lịch chính xác hơn và giúp nhận ra kết quả tự tin hơn.

Test Planning - Lập kế hoạch Test

Kế hoạch kiểm thử có thể được định nghĩa là một tài liệu mô tả phạm vi, cách tiếp cận, tài nguyên và lịch trình của các hoạt động dự định kiểm thử. Một dự án có thể thất bại nếu không có Kế hoạch kiểm thử hoàn chỉnh. Lập kế hoạch kiểm thử là đặc biệt quan trọng trong phát triển hệ thống phần mềm lớn. Trong kiểm thử phần mềm, một kế hoạch cung cấp thông tin kiểm thử chi tiết liên quan đến nỗ lực kiểm thử sắp tới, bao gồm:

 • Chiến lược kiểm thử
 • Mục tiêu kiểm thử
 • Tiêu chí đảm bảo đầu ra
 • Hoạch định nguồn lực
 • Sản phẩm kiểm thử

Test Organization - Tổ chức Test

Trước đó khi đã có sẵn một Kế hoạch, nhưng làm thế nào sẽ bám sát kế hoạch và thực hiện nó? Để trả lời câu hỏi đó, bạn có giai đoạn Tổ chức thiết lập đội ngũ Test. Nói chung, người quản lý Test cần tổ chức một Nhóm kiểm thử hiệu quả, phải tập hợp một đội ngũ lành nghề để chạy công cụ kiểm thử ngày càng phát triển một cách hiệu quả.

Execution - Thực hiện Test

Điều khiển và giám sát quy trình Test

Người quản lý Test cần phải sẵn sàng trả lời câu hỏi sau:

Bạn sẽ làm gì khi dự án của bạn hết nhân sự có thể thực thi Test hoặc vượt quá thời gian ước tính? Đó là ta cần theo dõi và kiểm soát các hoạt động để đưa nó trở lại theo đúng tiến độ. Kiểm tra và Kiểm soát là quá trình giám sát tất cả các số liệu cần thiết để đảm bảo rằng dự án đang chạy tốt, đúng tiến độ và không nằm ngoài ngân sách.

Monitoring - Giám sát

Giám sát là một quá trình thu thập, ghi lại và báo cáo thông tin về hoạt động dự án mà người quản lý dự án và các bên liên quan cần biết. Để giám sát, người quản lý kiểm thử thực hiện các hoạt động sau:

 • Xác định mục tiêu dự án, hoặc tiêu chuẩn thực hiện dự án
 • Quan sát hiệu suất dự án và so sánh giữa kỳ vọng hiệu suất thực tế và kế hoạch
 • Ghi lại và báo cáo bất kỳ vấn đề phát hiện nào về chất lượng xảy ra với dự án

Controlling - Kiểm soát

Kiểm soát dự án là một quá trình sử dụng dữ liệu từ hoạt động giám sát để mang lại hiệu suất thực tế cho hiệu suất theo kế hoạch. Trong bước này, người quản lý kiểm thử thực hiện hành động để sửa các sai lệch so với kế hoạch. Trong một số trường hợp, kế hoạch phải được điều chỉnh theo tình hình dự án.

Issue Management - Quản lý các vấn đề

Như đã đề cập ở phần đầu của chủ đề, tất cả các dự án có thể có rủi ro tiềm ẩn. Khi rủi ro xảy ra, nó trở thành một vấn đề. Trong vòng đời của bất kỳ dự án nào, sẽ luôn có những vấn đề và câu hỏi bất ngờ xuất hiện. Ví dụ:

 • Công ty cắt giảm ngân sách dự án
 • Nhóm phát triển thiếu các kỹ năng để hoàn thành dự án
 • Lịch trình dự án quá chặt chẽ để hoàn thành dự án vào đúng thời hạn.

Rủi ro cần tránh trong khi kiểm thử:

 • Thiếu thời gian Test
 • Vượt quá ngân sách dự án
 • Mất niềm tin từ khách hàng về chất lượng sản phẩm

Khi những vấn đề này phát sinh, phải sẵn sàng đối phó với chúng - hoặc chúng có khả năng ảnh hưởng đến kết quả của dự án.

Test Report & Evaluation - Đánh giá và báo cáo kết quả Test

Dự án đã ở giai đoạn hoàn thành. Bây giờ nó đã đến lúc nhìn lại những gì đã làm.

Mục đích của đánh giá và báo cáo kết quả Test là:

'"Báo cáo đánh giá kết quả Test" đã mô tả các kết quả của kiểm thử , phạm vi và tiêu chí đầu ra. Dữ liệu được sử dụng trong đánh giá kiểm thử dựa trên dữ liệu kết quả và tóm tắt kết quả kiểm thử.

Kết luận

Qua tất cả các quy trình trên sẽ giúp thiết lập mức độ của phương pháp quản lý trong Testing từ đó xây dựng và tiền đề để giúp ngành kiểm thử phần mềm ngày càng chất lượng và từ đó cũng giúp khách hàng an tâm về chất lượng phần mềm

Tài liệu tham khảo: https://www.guru99.com/test-management-phases-a-complete-guide-for-testing-project.html


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.