0

Quy Trình test cho một phần mềm mới

Thông thường quy trình test cho một phần mềm sẽ là:

  1. Nghiên cứu requirement
  2. Lập test Plan
  3. Chuẩn bị test (test case, test procedure, test data,....)
  4. Thực thi test
  5. Report kết quả test
  6. Dựa vào tiêu chuẩn dự án nếu phần mềm/ website/ chức năng đang test đáp ứng được.

Sử dụng loại test nào thì tùy vào dự án của bạn đang ở giai đoạn nào thì mình có thể áp dụng loại test đó và tùy vào từng loại test ta có các testing method tương ứng


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.