+5

MongoDB Replication với Docker

Bước 1:

Lấy 1 image mongo về

docker pull mongo

Bước 2:

Tạo 1 network trong docker tên là my-mongo-cluster

docker create network my-mongo-cluster

Bước 3:

Tạo 3 mongo container

docker run -p 30001:27017 --name mongo1 --net my-mongo-cluster mongo mongod --replSet my-mongo-set
docker run -p 30002:27017 --name mongo2 --net my-mongo-cluster mongo mongod --replSet my-mongo-set
docker run -p 30003:27017 --name mongo3 --net my-mongo-cluster mongo mongod --replSet my-mongo-set

Bước 4: Cài đặt Replication

docker exec -it mongo1 mongo

Tạo 1 bản cài đặt

> config = {
    "_id":"my-mongo-set",
    "members":[
      {
        "_id" : 0,
        "host" : "mongo1:27017"
      },
      {
        "_id" : 1,
        "host" : "mongo2:27017"
      },
      {
        "_id" : "3",
        "host" : "mongo3:27017"
      }
    ]
}

Truyền bản cài đặt vào để thực hiện

> rs.initiate(config)

Nếu hiện ra:

{ "ok" : 1 }

Là cài đặt thành công. Mọi ý kiến hãy để lại bình luận bên dưới. Xin cảm ơn. Video:


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.