+4

Thực hành với Domain Driven Design (Phần 2)

Chào mừng mọi người với phần 2 của series thực hành với DDD!

Xem lại Phần 1

API Get list meterials

 • Controller

MaterialListGetController.php

final class MaterialListGetController
{
  public function __invoke()
  {
    $service = new MaterialListGetApplicationService(
     new MaterialRepository()
    );

    $result = $service->handle();

    return response()->json($result->toArray());
  }
}
 • Application Service

MaterialListGetApplicationService.php

final class MaterialListGetApplicationService
{
  private IMaterialRepository $materialRepository;

  public function __construct(IMaterialRepository $materialRepository)
  {
    $this->materialRepository = $materialRepository;
  }

  public function handle(): IResult
  {
    $collection = $this->materialRepository->find();

    return new MaterialListResult($collection);
  }
}
 • Kết quả trả về của handle() mình sẽ định nghĩa 1 interface chung với method toArray() IResult.php
interface IResult
{
  public function toArray(): array;
}
final class MaterialListResult implements IResult
{
  /**
   * @var Material[]
   */
  private array $materials;

  // Định nghĩa response cho API ở implemented method này.
  public function toArray(): array
  {
    $data = [];
    
    foreach ($this->materials as $material) {
      $data[] = [
        'code' => $material->getCode()->getValue(),
        'name' => $material->getName()->getValue(),
        'created' => $material->getCreatedDate()->getValue(),
        'modified' => $material->getUpdatedDate()->getValue(),
      ];
    }
    
    return [
      'data' => $data,
    ];
  }
}
 • Infrastructure layer: Get data from DB

MaterialRepository.php

  public function find(): array
  {
    $sql = <<<SQL
SELECT
  *
FROM
  materials
ORDER BY 
  code
SQL;
    $records = DB::select($sql);
    
    $result = [];
    
    // set object values
    foreach ($records as $record) {
      $entity = Material::create();
      $entity->setName(new MaterialName($record->name));
      $entity->setCode(new MaterialCode($record->code));
      $entity->setCreatedDate(new Date($record->created));
      $entity->setUpdatedDate(new Date($record->modified));
      
      $result[] = $entity;
    }
    
    return $result;
  }

Trong bài viết lần này mình đã đề cập qua những class và cách implement cho một API Get theo Domain Driven Design. Hẹn gặp các bạn ở bài viết lần sau.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.