+2

Lifecycle của component trong React

Như chúng ta đã biết, trong React có thể nói component là thành phần quan trọng nhất. Tất cả mọi hoạt động trong React đều xoay quanh component. Vậy luồng hoạt động của một component sẽ diễn ra như thế nào? Chúng ta hãy cùng tìm hiểu nhé!

Quá trình mà tất cả các state tham gia vào component được gọi là vòng đời thành phần và mọi thành phần React đều đi qua nó. React cung cấp một số phương thức thông báo cho chúng ta biết khi quá trình này xảy ra. Các phương thức này được gọi là lifecycle methods.

Lifecycle methods là những phương thức được gọi tại một thời điểm nào đó trong vòng đời của một component.

Về cơ bản, tất cả cácphương thức trong vòng đời của compoent có thể được chia thành bốn giai đoạn: initialization, mounting, updating and unmounting.


Initialization

 • Giai đoạn khởi tạo là nơi chúng ta xác định giá trị mặc định và giá trị ban đầu cho this.propsthis.state bằng cách implement getDefaultProps ()getInitialState ().
 • Phương thức getDefaultProps()được gọi một lần và được lưu trong bộ nhớ cache - được chia sẻ giữa các instance - khi lớp được tạo ra. Phương thức này trả về một đối tượng mà các giá trị thuộc tính sẽ được đặt trên this.props nếu prop đó không được chỉ định bởi thành phần cha.
 • Phương thức getInitialState() cũng được gọi một lần, ngay trước giai đoạn mounting . Giá trị trả về của phương thức này sẽ được sử dụng làm giá trị ban đầu của this.state và phải là một đối tượng.
  var Counter = React.createClass({
      getDefaultProps: function() {
        console.log('getDefaultProps');
        return {
          title: 'Basic counter!!!'
        }
      },

      getInitialState: function() {
        console.log('getInitialState');
        return {
          count: 0
        }
      },

      render: function() {
        console.log('render');
        return (
          <div>
            <h1>{this.props.title}</h1>
            <div>{this.state.count}</div>
            <input type='button' value='+' onClick={this.handleIncrement} />
            <input type='button' value='-' onClick={this.handleDecrement} />
          </div>
        );
      },

      handleIncrement: function() {
        var newCount = this.state.count + 1;
        this.setState({count: newCount});
      },

      handleDecrement: function() {
        var newCount = this.state.count - 1;
        this.setState({count: newCount});
      },

      propTypes: {
        title: React.PropTypes.string
      }
    });

    ReactDOM.render(
      React.createElement(Counter),
      document.getElementById('app-container')
    );
 • Ở trên, trong getDefaultProps(), chúng ta đã định nghĩa thuộc tính title với giá trị mặc định là 'Basic counter!!!'. Ngoài ra, chúng ta thiết lập giá trị state count ban đầu là 0 trong phương thức getInitialState(). Nếu chúng ta chạy mã này và xem đầu ra của console, ta sẽ thấy thứ tự thực hiện của các phương thức: https://images.viblo.asia/4577fa6d-0981-42b5-a8ce-73f93d9850e8.png
 • Bây giờ chúng ta sẽ thêm thành phần Counter với chức năng thiết lập giá trị ban đầu của this.state.count và giá trị tăng/giảm của step
  var Component = React.createClass({
  getDefaultProps: function() {
    console.log('getDefaultProps');
    return {
      title: "Basic counter!!!",
      step: 1
    }
  },
  
  getInitialState: function() {
    console.log('getInitialState');
    return {
      count: (this.props.initialCount || 0)
    };
  },

  render: function() {
    console.log('render');
    var step = this.props.step;
    
    return (
      <div>
        <h1>{this.props.title}</h1>
        <div>{this.state.count}</div>
        <input type='button' value='+' onClick={this.updateCounter.bind(this, step)} />
        <input type='button' value='-' onClick={this.updateCounter.bind(this, -step)} />
      </div>
    );
  },
  
  updateCounter: function(value) {
    var newCount = this.state.count + value;
    this.setState({count: newCount});
  }, 
  
  propTypes: {
    title: React.PropTypes.string,
    initialCount: React.PropTypes.number,
    step: React.PropTypes.number
  }
});

ReactDOM.render(
  React.createElement(Component, {initialCount: 5, step: 2}),
  document.getElementById('app-container')
);

Mounting

 • Mounting là quá trình xảy ra khi một thành phần đang được chèn vào DOM. Giai đoạn này có hai phương thức mà chúng ta cần quan tâm: componentWillMount()componentDidMount().
 • Phương thức componentWillMount()là phương thức đầu tiên được gọi trong giai đoạn này. Nó được gọi một lần và ngay trước khi render ban đầu xảy ra. Nếu chúng ta thêm mã tiếp theo vào thành phần Counter, chúng ta sẽ thấy rằng phương thức được gọi sau getInitialState() và trước render().
  getInitialState: function() {...},
  componentWillMount: function() {
    console.log('componentWillMount');
  },
  ...
 • componentDidMount() là phương thức thứ hai được gọi trong giai đoạn này, nó chỉ được gọi một lần và ngay sau khi React chèn thành phần vào DOM.
 • Giả sử chúng ta muốn khởi tạo thành phần Counter với dữ liệu được nạp từ API. Chúng ta có thể lấy trực tiếp dữ liệu trong phương thứccomponentDidMount().
  var Container = React.createClass({
  getInitialState: function() {
    return {
      data: null,
      fetching: false,
      error: null
    };
  },
  
  render: function() {
    if (this.props.fetching) {
      return <div>Loading...</div>;
    }
    
    if (this.props.error) {
      return (
        <div className='error'>
          {this.state.error.message}
        </div>
      );
    }
    
    return <Counter {...data} />
  },
  
  componentDidMount: function() {
    this.setState({fetching: true});
    
    Axios.get(this.props.url).then(function(res) {
      this.setState({data: res.data, fetching: false});
    }).catch(function(res) {
      this.setState({error: res.data, fetching: false});
    });
    (Axios là một HTTP client được viết dựa trên Promises
    được dùng để hỗ trợ cho việc xây dựng các ứng dụng API
    từ đơn giản đến phức tạp và có thể được sử dụng cả ở
    trình duyệt hay Node.js)
  }
}); 

Updating

 • Ngoài ra còn có các phương thức sẽ cho phép chúng ta thực thi mã liên quan đến state hoặc các prop của thành phần được cập nhật. Các phương thức này là một phần của giai đoạn updating và được gọi theo thứ tự sau:
 1. Khi nhận được prop mới từ thành phần cha:

 2. Khi state thay đổi thông qua this.setState():

 • Trong giai đoạn này, một thành phần React đã được chèn vào DOM. Do đó, các phương thức này không được gọi cho lần render() đầu tiên.
 • Phương thức componentWillReceiveProps(), được gọi khi một thành phần nhận prop mới. Chúng ta có thể sử dụng phương thức này để chuyển đổi prop trước khi phương thức render () được gọi. Gọi this.setState () trong hàm này sẽ không kích hoạt khi render() được gọi lại và chúng ta có thể truy cập các prop cũ thông qua this.props.
  ...
  componentWillReceiveProps: function(newProps) {
    this.setState({count: newProps.initialCount});
  },
  ...
 • Phương thức ShouldComponentUpdate ()cho phép chúng ta quyết định liệu state của thành phần tiếp theo có nên trigger render lại hay không. Phương thức này trả về giá trị boolean, theo mặc định là true. Nhưng chúng ta có thể trả về false và các phương thức tiếp theo khi giá trị true sẽ được gọi là:
 • componentWillUpdate()
 • render()
 • componentDidUpdate()
  var TextComponent = React.createClass({
    shouldComponentUpdate: function(nextProps, nextState) {
      if (this.props.text === nextProps.text) return false;
      return true;
    },

    render: function() {
      return <textarea value={this.props.text} />;
    }
  });
 • Trong ví dụ giả định trên, bất cứ khi nào thành phần cha truyền một thuộc tính text đến TextComponent bằng với prop text hiện tại, thì việc render lại sẽ bị tránh.
 • Phương thức componentWillUpdate() được gọi ngay trước khi render, khi nhận được prop hoặc state mới. Chúng ta có thể sử dụng nó để thực hiện chuẩn bị thay đổi prop, state trước khi cập nhật xảy ra, tuy nhiên không được phép sử dụng this.setState ().
  ...
  componentWillUpdate: function(nextProps, nextState) {
    console.log('componentWillUpdate', nextProps, nextState);
  },
  ...
 • Phương thức componentDidUpdate () được gọi ngay sau khi React cập nhật DOM. Chúng ta có thể sử dụng phương pháp này để tương tác với DOM khi được cập nhật hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào sau render. Phương thức này nhận được hai đối số:
 1. prevProps: đối tượng thuộc tính trước.
 2. prevState: đối tượng trạng thái trước.

Unmounting

 • Trong giai đoạn này React chỉ cung cấp cho chúng ta một phương thức:
 • componentWillUnmount()
 • Nó được gọi ngay lập tức trước khi thành phần được ngắt khỏi DOM. Chúng ta có thể sử dụng nó để thực hiện bất kỳ việc cleanup nào chúng tôi có thể cần, chẳng hạn như bộ định thời không hợp lệ hoặc dọn sạch mọi phần tử DOM đã được tạo trong componentDidMount()/componentDidUpdate()
 • Ví dụ:
  ...
  componetWillUnmount: function(){
    $(this._ref).select2('destroy');
  },
  ...
Tài liệu tham khảo:

React component’s lifecycle


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.