Clean Code Ruby

Dưới đây là những cách viết sao cho code mình có thể clean nhất mà mình đọc được:
1. Variables:
1.1 Sử dụng tên biến có ý nghĩa :

Bad:

yyyymmdstr = Time.now.strftime('%Y/%m/%d')

Good:

current_date = Time.now.strftime('%Y/%m/%d')

Chọn một từ cho việc định nghĩa biến và bám sát nghĩa của nó:
Bad:

user_info
user_data
user_record

starts_at
start_at
start_time

Good:

user

starts_at
1.2. Sử dụng tên có thể tìm kiếm và sử dụng biến CONSTANT

Bad:

status = Timeout::timeout(360000) do
 # ...
end

Good:

SECONDS_IN_A_DAY = 360000

status = Timeout::timeout(SECONDS_IN_A_DAY) do
 # ...
end
1.3. Không lặp lại tên biến trùng với tên của class hay đổi tượng khởi tạo nó:

Bad:

car = {
 car_make: 'Honda',
 car_model: 'Yamaha',
 car_color: 'Toyota'
}

def paint_car(car)
 car[:car_color] = 'Red'
end

Good:

car = {
 make: 'Honda',
 model: 'Yamaha',
 color: 'Toyota'
}

def paint_car(car)
 car[:color] = 'Red'
end
2. Method
2.1. Một hàm chỉ nên làm một việc

Bad:

def email_clients(clients)
 clients.each do |client|
  client_record = database.lookup(client)
  email(client) if client_record.active?
 end
end

email_clients(clients)

Good:

def email_clients(clients)
 clients.each { |client| email(client) }
end

def active_clients(clients)
 clients.select { |client| active_client?(client) }
end

def active_client?(client)
 client_record = database.lookup(client)
 client_record.active?
end

email_clients(active_clients(clients))
2.2 Tên hàm nên nói những gì chúng làm

Bad:

def add_to_date(date, year)
 # ...
end

date = DateTime.now
add_to_date(date, 1995)

Good:

def add_year_to_date(date, year)
 # ...
end

date = DateTime.now
add_year_to_date(date, 1995)
2.3 Xóa các code trùng lặp

Nên hạn chế việc viết code trùng lặp nhau để có thể cải thiện về performance cũng như về mặt logic sao cho hiệu quả nhất
Bad:

def show_developer_list(developers)
 developers.each do |developer|
  data = {
   expected_salary: developer.expected_salary,
   experience: developer.experience,
   github_link: developer.github_link
  }

  puts data
 end
end

def show_manager_list(managers)
 managers.each do |manager|
  data = {
   expected_salary: manager.expected_salary,
   experience: manager.experience,
   portfolio: manager.mba_projects
  }
  
  puts data
 end
end

Good:

def show_employee_list(employees)
 employees.each do |employee|
  data = {
   expected_salary: employee.expected_salary,
   experience: employee.experience
  }

  case employee.type
  when 'manager'
   data[:portfolio] = employee.mba_projects
  when 'developer'
   data[:github_link] = employee.github_link
  end
  
  puts data
 end
end
2.4 Không sử dụng flag làm tham số cho hàm

Bad:

def create_file(name, temp)
 if temp
  fs.create("./temp/#{name}")
 else
  fs.create(name)
 end
end

Good:

def create_file(name)
 fs.create(name)
end

def create_temp_file(name)
 create_file("./temp/#{name}")
end
3. Đối tượng và cấu trúc dữ liệu
Sử dụng getters and setters

Sử dụng getters và setters để truy cập dữ liệu trên các đối tượng sẽ tốt hơn là chỉ tìm kiếm một thuộc tính trên một đối tượng
Bad:

def make_bank_account
 # ...

 {
  balance: 0
  # ...
 }
end

account = make_bank_account
account[:balance] = 1000000
account[:balance] # => 1000000

Good:

class BankAccount
 def initialize
  @balance = 0
 end

 def balance
  #...some logging
  @balance
 end

 def balance=(amount)
  #...some logging
  #...some validate
  @balance = amount
 end
end

account = BankAccount.new
account.balance = 1000000
account.balance # => 1000000

Hoặc bạn có thể dùng attr_accessor để định nghĩa chúng, ví dụ:

class Book
 attr_accessor :price
end

book = Book.new
book.price = 50
book.price # => 50

Tuy nhiên, bạn phải lưu ý rằng trong một số tình huống, sử dụng attr_accessor là sẽ không ổn chút nào, bạn có thể tìm hiểu thêm tại đây

4. Classes

Bad:

class Moto
 def initialize(make, model, color)
  @make = make
  @model = model
  @color = color
  self
 end

 def set_make(make)
  @make = make
  self
 end

 def set_model(model)
  @model = model
  self
 end

 def set_color(color)
  @color = color
  self
 end

 def save
  # save object...
  self
 end
end

moto = Moto.new('Ducati','F-150','red')
 .set_color('red')
 .save

Good:

class Moto
 attr_accessor :make, :model, :color

 def initialize(make, model, color)
  @make = make
  @model = model
  @color = color
 end

 def save
  # Save object...
 end
end

moto = Moto.new('Ducati', 'F-150', 'red')
moto.color = 'red'
moto.save
Trên đây là một số cách viết sao cho code có thể clean nhất, để cải thiện hiệu suất cũng như logic và làm cho người khác nhìn vào có thể hiểu được mình đang làm cái gì.

Tài liệu tham khảo:

Git-Clean-Code-Ruby
Book Clean Code