+2

Laravel 5x Shopping cart (p4), Bill Management

Tiếp tục SERIES: Tìm hiểu laravel & Xây dựng website bán hàng cùng Laravel 5x.

Phần 1: Blade template, Xây dựng giao diện người dùng Phần 2: User Authentication, Xây dựng trang login Phần 3: Back-end : Category management Phần 4: Back-end : Product management, Upload multiple images using dropzonejs Phần 5: Back-end : Tích hợp CKEditor, CKFinder cho bài viết Phần 6: Giới thiệu package ShoppingCart, Installation, Config... Phần 7: Tạo giỏ hàng Phần 8_1: Tạo đơn hàng Phần 8_2: Quản lý đơn hàng

Tiếp tục phần giỏ hàng, Ở bài trước mình đã hướng dẫn cách tạo giỏ hàng, lưu đơn hàng vào db . Trong bài này mình sẽ làm phần back-end, quản lý đơn hàng, xem chi tiết đơn hàng...

Dưới đây là phần demo, danh sách đơn hàng Chi tiết đơn hàng

Các bước thực hiện như sau:

I. Create Route

Route::resource('bill', 'AdminBillController');

II. Create Model

Cú pháp: $ php artisan make:model Customer

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Customer extends Model
{
  protected $table = 'customers';
}

Cú pháp: $ php artisan make:model Bill

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class Bill extends Model
{
  protected $table = 'bills';
}

Cú pháp: $ php artisan make:model BillDetail

<?php

namespace App;

use Illuminate\Database\Eloquent\Model;

class BillDetail extends Model
{
  protected $table = 'bill_details';
}

III. Create Controller

Cú pháp: $ php artisan make:controller Admin/AdminBillController --resource

Nội dung AdminBillController.php

<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\Facades\Redirect;
use Illuminate\Support\Facades\Session;
use App\Bill;
class AdminBillController extends Controller
{
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function index()
  {
    $this->data['title'] = 'Quản lý hóa đơn';
    $customers = DB::table('customers')
          ->orderBy('id', 'desc')
          ->get();
    $this->data['customers'] = $customers;
    return view('admin.bill.index', $this->data);
  }

  /**
   * Show the form for editing the specified resource.
   *
   * @param int $id
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function edit($id)
  {

    $customerInfo = DB::table('customers')
            ->join('bills', 'customers.id', '=', 'bills.customer_id')
            ->select('customers.*', 'bills.id as bill_id', 'bills.total as bill_total', 'bills.note as bill_note', 'bills.status as bill_status')
            ->where('customers.id', '=', $id)
            ->first();

    $billInfo = DB::table('bills')
          ->join('bill_details', 'bills.id', '=', 'bill_details.bill_id')
          ->leftjoin('products', 'bill_details.product_id', '=', 'products.id')
          ->where('bills.customer_id', '=', $id)
          ->select('bills.*', 'bill_details.*', 'products.name as product_name')
          ->get();
          
    $this->data['customerInfo'] = $customerInfo;
    $this->data['billInfo'] = $billInfo;

    return view('admin.bill.edit', $this->data);
  }

  /**
   * Update the specified resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param int $id
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function update(Request $request, $id)
  {
    $bill = Bill::find($id);
    $bill->status = $request->input('status');
    $bill->save();
    Session::flash('message', "Successfully updated");

    return Redirect::to('admincp/bill');
  }

  /**
   * Remove the specified resource from storage.
   *
   * @param int $id
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function destroy($id)
  {
    $bill = Bill::find($id);
    $bill->delete();
    Session::flash('message', "Successfully deleted");

    return Redirect::to('admincp/bill');
  }
}

IV. Create Blade Templates

index.blade.php

@extends('admin.master')
@section('content')
  <section class="content-header">
    <h1>
      Danh sách đơn hàng
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
      <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>
      <li><a href="#">Bill</a></li>
      <li class="active">List</li>
    </ol>
  </section>
  <!-- Main content -->
  <section class="content">
  @if (Session::has('message'))
    <div class="alert alert-info"> {{ Session::get('message') }}</div>
  @endif
    <!-- Default box -->
    <div class="box">
      <div class="box-header with-border">
        <div class="row">
      <div class="col-md-12">
        <table id="myTable" class="table table-bordered table-hover dataTable" role="grid" aria-describedby="example2_info">
          <thead>
          <tr role="row">
            <th class="sorting col-md-1" tabindex="0" aria-controls="example2" rowspan="1" colspan="1" aria-label="" >ID</th>
            <th class="sorting_asc col-md-2" tabindex="0" aria-controls="example2" rowspan="1" colspan="1" aria-sort="ascending" aria-label="">Tên người order</th>
            <th class="sorting col-md-2" tabindex="0" aria-controls="example2" rowspan="1" colspan="1" aria-label="">Địa chỉ</th>
            <th class="sorting col-md-1" tabindex="0" aria-controls="example2" rowspan="1" colspan="1" aria-label="">Ngày đặt hàng</th>
            <th>Email</th>
            <th>Trạng thái</th>
            <th class="sorting col-md-1" tabindex="0" aria-controls="example2" rowspan="1" colspan="1" aria-label="">Action</th>
            <th class="sorting col-md-2" tabindex="0" aria-controls="example2" rowspan="1" colspan="1" aria-label="">Xóa</th></tr>
          </thead>
          <tbody>
            @foreach($customers as $customer)
              <tr>
                <td>{{ $customer->id }}</td>
                <td>{{ $customer->name }}</td>
                <td>{{ $customer->address }}</td>
                <td>{{ $customer->created_at }}</td>
                <td>{{ $customer->email }}</td>
                <td>Chưa xử lý</td>
                <td><a href="{{ url('admincp/bill')}}/{{ $customer->id }}/edit">Detail</a></td>
                <td>
                  <form action="{{ url('admincp/bill')}}/{{ $customer->id }}/" method="post" id="formDelete">
                    <input type="hidden" name="_method" value="DELETE">
                    <input type="submit" value="Delete" class="btn btn-danger">
                    {{ csrf_field() }}
                  </form>
                </td>
              </tr>
            @endforeach
          </tbody>
        </table>
      </div>
    </div>
      </div>
    </div>
  </section>
@endsection


edit.blade.php

@extends('admin.master')
@section('content')
  <section class="content-header">
    <h1>
      Chi tiết đơn hàng
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
      <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>
      <li><a href="#">Bill</a></li>
      <li class="active">List</li>
    </ol>
  </section>
  <!-- Main content -->
  <section class="content">
    <!-- Default box -->
    <div class="box">
      <div class="box-header with-border">
        <div class="row">
          <div class="col-md-12">
            <div class="container123 col-md-6"  style="">
              <h4></h4>
              <table class="table table-bordered">
                <thead>
                <tr>
                  <th class="col-md-4">Thông tin khách hàng</th>
                  <th class="col-md-6"></th>
                </tr>
                </thead>
                <tbody>
                <tr>
                  <td>Thông tin người đặt hàng</td>
                  <td>{{ $customerInfo->name }}</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Ngày đặt hàng</td>
                  <td>{{ $customerInfo->created_at }}</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Số điện thoại</td>
                  <td>{{ $customerInfo->phone_number }}</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Địa chỉ</td>
                  <td>{{ $customerInfo->address }}</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Email</td>
                  <td>{{ $customerInfo->email }}</td>
                </tr>
                <tr>
                  <td>Ghi chú</td>
                  <td>{{ $customerInfo->bill_note }}</td>
                </tr>
                </tbody>
              </table>
            </div>
            <table id="myTable" class="table table-bordered table-hover dataTable" role="grid" aria-describedby="example2_info">
              <thead>
              <tr role="row">
                <th class="sorting col-md-1" >STT</th>
                <th class="sorting_asc col-md-4">Tên sản phẩm</th>
                <th class="sorting col-md-2">Số lượng</th>
                <th class="sorting col-md-2">Giá tiền</th>
              </thead>
              <tbody>
              @foreach($billInfo as $key => $bill)
                <tr>
                  <td>{{ $key+1 }}</td>
                  <td>{{ $bill->product_name }}</td>
                  <td>{{ $bill->quantily }}</td>
                  <td>{{ number_format($bill->price) }} VNĐ</td>
                </tr>
              @endforeach
              <tr>
                <td colspan="3"><b>Tổng tiền</b></td>
                <td colspan="1"><b class="text-red">{{ number_format($customerInfo->bill_total) }} VNĐ</b></td>
              </tr>
              </tbody>
            </table>
          </div>
        </div>
        <div class="col-md-12">
        <form action="{{ url('admincp/bill') }}/{{ $customerInfo->bill_id }}" method="POST">
          <input type="hidden" name="_method" value="PUT">
          {{ csrf_field() }}
          <div class="col-md-8"></div>
          <div class="col-md-4">
            <div class="form-inline">
              <label>Trạng thái giao hàng: </label>
              <select name="status" class="form-control input-inline" style="width: 200px">
                <option value="1">Chưa giao</option>
                <option value="2">Đang giao</option>
                <option value="2">Đã giao</option>
              </select>

              <input type="submit" value="Xử lý" class="btn btn-primary">
            </div>
          </div>
          </form>
        </div>
      </div>
    </div>
  </section>
@endsection

OK rồi, giờ bạn có thể tạo đơn hàng và xem kết quả:

Mình đã làm xong phần back-end quản lý đơn hàng cơ bản, bạn có thể tùy chỉnh theo ý của mình như thêm thuế, phí vận chuyển...tích hợp thanh toán trực tuyến vào hệ thống...Cảm ơn bạn đã đọc bài và theo dõi 😄


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.