+2

Create an E-Commerce website with laravel 5x (P3)

Tiếp tục SERIES: Tìm hiểu laravel & Xây dựng website bán hàng cùng Laravel 5x.

Phần 1: Blade template, Xây dựng giao diện người dùng Phần 2: User Authentication, Xây dựng trang login Phần 3: Back-end : Category management Phần 4: Back-end : Product management, Upload multiple images
Phần N: Show sp, tạo giỏ hàng, quản lý đơn hàng, Mail....

Ở bài trước (P2) chúng ta đã xây dựng trang login, Trong bài hôm nay mình sẽ tiếp tục xây dựng phần Back-end: Category management

Step 1: Create Category Table and Model

Tạo Table Category, cú pháp:

$ php artisan make:migration create_categories_table --create=categories

Khi đã tạo thành công, mở file vừa tạo, thêm nội dung như sau:

use Illuminate\Support\Facades\Schema;
use Illuminate\Database\Schema\Blueprint;
use Illuminate\Database\Migrations\Migration;

class CreateCategoriesTable extends Migration
{
  /**
   * Run the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function up()
  {
    Schema::create('categories', function (Blueprint $table) {
      $table->increments('id');
      $table->integer('parent_id');
      $table->string('name');
      $table->string('desc');
      $table->string('slug');
      $table->string('meta_title');
      $table->string('meta_keywords');
      $table->string('meta_description');
      $table->timestamps();
    });
  }

  /**
   * Reverse the migrations.
   *
   * @return void
   */
  public function down()
  {
    Schema::dropIfExists('categories');
  }
}

Để table Categories được tạo, bạn cần thực thi câu lệnh sau, và xem kết quả:

$ php artisan migrate

Tạo Category Model

$ php artisan make:model Category

Nội dung file Category

<?php
namespace App;
use Illuminate\Database\Eloquent\Model;
class Category extends Model
{
	protected $table = 'categories';
  protected $fillable = [
    'name', 'parent_id'
  ];
}

Step 2: Create Route

Routes\web.php

Route::resource('category', 'AdminCategoryController');

Step 3: Create AdminCategoryController

Cú pháp:

$ php artisan make:controller Admin/AdminCategoryController --resource

Nội dung file AdminCategoryController

<?php

namespace App\Http\Controllers\Admin;

use Illuminate\Http\Request;
use App\Http\Controllers\Controller;
use Illuminate\Support\Facades\DB;
use Illuminate\Support\Facades\Input;
use Illuminate\Support\Facades\Validator;
use Illuminate\Support\Facades\Redirect;
use Illuminate\Support\Facades\Session;

use App\Category;

class AdminCategoryController extends Controller
{
  /**
   * Display a listing of the resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function __construct()
  {
    parent::__construct();
  }

  public function index()
  {

    $this->data['title'] = 'List category';
    $listCate = DB::table('categories')
      ->orderBy('id', 'desc')
      ->paginate(10);//phan trang
    $this->data['listCate'] = $listCate;
    return view('admin.category.index', $this->data);
  }

  /**
   * Show the form for creating a new resource.
   *
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function create()
  {
    $this->data['title'] = "Add Category";
    $listCate = DB::table('categories')
      ->orderBy('id','desc')->get();
    $this->data['listCate'] = $listCate;
    return view('admin.category.create', $this->data);
  }

  /**
   * Store a newly created resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function store(Request $request)
  {
    $rule = [
      'txtName' => 'required'
    ];
    $validator = Validator::make(Input::all(), $rule);
    if ($validator->fails())
    {
      return Redirect::to('admincp/category/create')
        ->withErrors($validator);
    } else {
      $category = new Category;
      $category->name = Input::get('txtName');
      $category->slug = Input::get('txtSlug');
      $category->desc = Input::get('txtDesc');
      $category->parent_id = Input::get('parent_id');
      $category->meta_title = Input::get('meta_title');
      $category->meta_keywords = Input::get('meta_keywords');
      $category->meta_description = Input::get('meta_description');
      $category->save();
      Session::flash('message', "Successfully created category");
      return Redirect::to('admincp/category');
    }
  }


  /**
   * Show the form for editing the specified resource.
   *
   * @param int $id
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function edit($id)
  {
    $category = Category::find($id);
    $this->data['title'] = 'Edit Category';
    $this->data['category'] = $category;
    $this->data['listCate'] = DB::table('categories')
      ->orderBy('id', 'desc')
      ->get();
    return view('admin.category.edit', $this->data);
  }

  /**
   * Update the specified resource in storage.
   *
   * @param \Illuminate\Http\Request $request
   * @param int $id
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function update(Request $request, $id)
  {
    $rule = [
      'txtName' => 'required'
    ];
    $validator = Validator::make(Input::all(), $rule);
    if ($validator->fails())
    {
      return Redirect::to('admincp/category/' . $id . '/edit')
        ->withErrors($validator);
    } else {
      $category = Category::find($id);
      $category->name = Input::get('txtName');
      $category->slug = Input::get('txtSlug');
      $category->desc = Input::get('txtDesc');
      $category->parent_id = Input::get('parent_id');
      $category->meta_title = Input::get('meta_title');
      $category->meta_keywords = Input::get('meta_keywords');
      $category->meta_description = Input::get('meta_description');
      $category->save();
      Session::flash('message', "Successfully edited category");
      return Redirect::to('admincp/category');
    }
  }

  /**
   * Remove the specified resource from storage.
   *
   * @param int $id
   * @return \Illuminate\Http\Response
   */
  public function destroy($id)
  {
    $category = Category::find($id);
    $category->delete();
    Session::flash('message', "Successfully delete category");
    return Redirect::to('admincp/category');
  }
}

Step 4: Create View

Tạo các file trong folder như hình minh họa.

file index.blade.php

<?php
/**
 * Created by PhpStorm.
 * User: vu.huy.tuan
 * Date: 5/26/2017
 * Time: 4:18 PM
 */
?>
@extends('admin.master')
@section('content')
    <!-- Content Header (Page header) -->
<section class="content-header">
  <h1>
    Categories
  </h1>
  <ol class="breadcrumb">
    <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> Admin</a></li>
    <li><a href="#">Categories</a></li>
    <li class="active">List</li>
  </ol>
</section>

<!-- Main content -->
<section class="content">
  <a href="{{ url('admincp/category/create') }}" class="btn btn-success">
    <i class="fa fa-plus"></i>
    <span>Add Category</span>
  </a>
  <p style="height: 5px"></p>
  @if (Session::has('message'))
    <div class="alert alert-info"> {{ Session::get('message') }}</div>
  @endif
  <input type="text" id="myInput" onkeyup="searchByColumnNo('1')" placeholder="Search for names.." class="form-control">
  <!-- Default box -->
  <div class="box">
    <div class="box-header with-border">
      <div class="row">
        <div class="col-sm-12">
          <table id="myTable" class="table table-bordered table-hover dataTable" role="grid" aria-describedby="example2_info">
            <thead>
            <tr role="row">
              <th class="sorting" tabindex="0" aria-controls="example2" rowspan="1" colspan="1" aria-label="">ID</th>
              <th class="sorting_asc" tabindex="0" aria-controls="example2" rowspan="1" colspan="1" aria-sort="ascending" aria-label="">Name</th>
              <th class="sorting" tabindex="0" aria-controls="example2" rowspan="1" colspan="1" aria-label="">Slug</th>
              <th class="sorting" tabindex="0" aria-controls="example2" rowspan="1" colspan="1" aria-label="">Actions</th></tr>
            </thead>
            <tbody>
            @if (isset($listCate) && count($listCate) >0)
              @foreach($listCate as $cate)
                <tr role="row" class="odd">
                  <td>{{ $cate->id }}</td>
                  <td class="sorting_1">{{ $cate->name }}</td>
                  <td>{{ $cate->slug }}</td>
                  <td>
                    <div class="btn-group">
                      <a href="{{ url('admincp/category')}}/{{ $cate->id }}/edit" class="btn btn-default bg-purple">
                        <i class="fa fa-edit"></i>
                        <span>Edits</span>
                      </a>
                      <!--<a href="#" class="btn btn-default bg-red" onclick="delUser('{{ $cate->id }}');"></a>-->
                      <a href="#" class="btn btn-default bg-red btnDelete" data-value="{{ $cate->id }}">
                        <i class="fa fa-edit"></i>
                        <span>Delete</span>
                      </a>
                    </div>
                  </td>
                </tr>
              @endforeach
            @endif
            </tbody>
          </table>
          <div style="float:right">
            {!! $listCate->render() !!}
          </div>
        </div>
      </div>
    </div>

  </div>
  <!-- /.box -->

</section>
<!-- /.content -->
<form action="" method="post" id="formDelete">
  <input type="hidden" name="_method" value="DELETE">
  {{ csrf_field() }}
</form>
<div id="confirm" class="modal fade" role="dialog">
  <div class="modal-dialog">
    <!-- Modal content-->
    <div class="modal-content">
      <div class="modal-header">
        <button type="button" class="close" data-dismiss="modal">&times;</button>
        <h4 class="modal-title">Confirm delete</h4>
      </div>
      <div class="modal-body">
        <p> Are you sure?</p>
      </div>
      <div class="modal-footer">
        <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn btn-primary" id="delete">Delete</button>
        <button type="button" data-dismiss="modal" class="btn">Cancel</button>
      </div>
    </div>
  </div>
</div>

@endsection

@section('page-js-script')
  <script type="text/javascript">
    $(document).ready(function() {
      $('.btnDelete').click(function(){
        var userId = $(this).attr('data-value');
        $('#confirm')
          .modal({ backdrop: 'static', keyboard: false })
          .one('click', '#delete', function (e) {
            //delete function
            var actionLink = "{{ url('admincp/category')}}/"+ userId;
            $('#formDelete').attr('action', actionLink).submit();
          });
      });
    });
  </script>
@endsection

create.blade.php

@extends('admin.master')
@section('content')
  <section class="content-header">
    <h1>
      Add Category
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
      <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>
      <li><a href="#">Category</a></li>
      <li class="active">Add</li>
    </ol>
  </section>
  <section class="content">
    <form action="{{ url('admincp/category') }}" method="POST">
      {{ csrf_field() }}
      @if(count($errors) >0)
        <ul>
        @foreach($errors->all() as $error)
          <li class="text-danger">{{ $error }}</li>
        @endforeach
        </ul>
      @endif
      <div class="box">
        <div class="box-body row">
          <div class="form-group col-md-12">
            <label>Name</label>
            <input type="text" name="txtName" class="form-control" value="{{ old('txtName') }}">
          </div>
          <div class="form-group col-md-12">
            <label>Slug</label>
            <input type="text" name="txtSlug" class="form-control" value="{{ old('txtSlug') }}">
          </div>
          <div class="form-group col-md-12">
            <label>Desc</label>
            <textarea name="txtDesc" class="form-control">{{ old('txtDesc') }}</textarea>
          </div>
          <div class="form-group col-md-12">
            <label>Category</label>
            <select class="form-control" name="parent_id" value="{{ old('parent_id') }}">
            	<option value="0">---</option>
              @foreach($listCate as $cate)
              	<option value="{{ $cate->id }}">{{ $cate->name }}</option>
              @endforeach
            </select>
          </div>
          <div class="form-group col-md-12">
          	<fieldset> <legend>SEO:</legend>
          	SEO Title <input type="text" name="meta_title" class="form-control" value="{{ old('meta_title') }}">
          	Meta Keywords <input type="text" name="meta_keywords" class="form-control" value="{{ old('meta_keywords') }}">
          	Meta Description <input type="text" name="meta_description" class="form-control" value="{{ old('meta_description') }}">
          </fieldset>

          </div>
        </div>
        <div class="box-footer row">
          <button type="submit" class="btn btn-success">
            <i class="fa fa-save"></i>
            <span>Save and back</span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </form>
  </section>
@endsection

edit.blade.php

@extends('admin.master')
@section('content')
	 <section class="content-header">
    <h1>
      Edit Category
    </h1>
    <ol class="breadcrumb">
      <li><a href="#"><i class="fa fa-dashboard"></i> Home</a></li>
      <li><a href="#">Category</a></li>
      <li class="active">Edit</li>
    </ol>
  </section>
  <section class="content">
    <form action="{{ url('admincp/category') }}/{{ $category->id }}" method="POST">
    	<input type="hidden" name="_method" value="PUT">
      {{ csrf_field() }}
      @if(count($errors) >0)
        <ul>
        @foreach($errors->all() as $error)
          <li class="text-danger">{{ $error }}</li>
        @endforeach
        </ul>
      @endif
      <div class="box">
        <div class="box-body row">
          <div class="form-group col-md-12">
            <label>Name</label>
            <input type="text" name="txtName" class="form-control" value="{{ $category->name }}">
          </div>
          <div class="form-group col-md-12">
            <label>Slug</label>
            <input type="text" name="txtSlug" class="form-control" value="{{ $category->slug }}">
          </div>
          <div class="form-group col-md-12">
            <label>Desc</label>
            <textarea name="txtDesc" class="form-control">{{ $category->desc }}</textarea>
          </div>
          <div class="form-group col-md-12">
            <label>Category</label>
            <select class="form-control" name="parent_id">
            	<option value="0">---</option>
              @foreach($listCate as $cate)
              	<option value="{{ $cate->id }}" 
              	@if ($cate->parent_id == $category->parent_id) 
              		selected="selected"
              	@endif
              	>{{ $cate->name }}</option>
              @endforeach
            </select>
          </div>
          <div class="form-group col-md-12">
          	<fieldset> <legend>SEO:</legend>
          	SEO Title <input type="text" name="meta_title" class="form-control" value="{{ $category->meta_title }}">
          	Meta Keywords <input type="text" name="meta_keywords" class="form-control" value="{{ $category->meta_keywords }}">
          	Meta Description <input type="text" name="meta_description" class="form-control" value="{{ $category->meta_description }}">
          </fieldset>

          </div>
        </div>
        <div class="box-footer row">
          <button type="submit" class="btn btn-success">
            <i class="fa fa-save"></i>
            <span>Save and back</span>
          </button>
        </div>
      </div>
    </form>
  </section>
@endsection

Test

Ok, như vậy mình đã hướng dẫn xong phần ql danh mục sản phẩm, Cám ơn bạn đã đọc, và theo dõi 😃


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.