+1

Kiểm thử vòng lặp

Kiểm thử vòng lặp - Loop Testing

Hướng dẫn kiểm thử vòng lặp - Types, Strategy, Limitation & Examples

Loop Testing là gì?

 • Loop Testing là một phiên bản kiểm thử hoàn toàn tập trung vào tính hợp lệ của cấu trúc vòng lặp. Đây là một phần của Control Structure Testing (kiểm thử đường dẫn, kiểm tra xác nhận dữ liệu, kiểm tra condition).

 • Loop Testing là một loại kỹ thuật kiểm thử hộp trắng. Kỹ thuật này được sử dụng để kiểm tra vòng lặp trong chương trình.

Các loại của kiểm thử Loop

Kiểm thử Loop tập trung vào hiệu lực của các cấu trúc vòng lặp, đặc biệt là các biến thể vòng lặp. Có bốn kiểu vòng lặp đó là:

 • Vòng lặp đơn giản
 • Vòng lặp lồng nhau
 • Vòng lặp móc nối
 • Vòng lặp không cấu trúc

Tại sao cần kiểm thử Loop?

Kiểm thử Loop được thực hiện vì:

 • Kiểm thử có thể fix được các vấn đề lặp lại vòng lặp.
 • Kiểm thử vòng lặp có thể phát hiện các vấn đề về tắc nghẽn hiệu suất/công suất.
 • Bằng các kiể thử các vòng lặp, các biến uninitialized trong vòng lặp có thể được xác định.
 • Nó giúp xác định các vấn đề khởi tạo vòng.

Chiến lược kiểm thử cho kiểm thử vòng lặp

Khi thực hiện kiểm thử vòng lặp, nó phải được thực hiện ở ba cấp độ khác nhau:

 • Khi vòng lặp được khởi tạo
 • Trong quá trình thực hiện
 • Khi vòng lặp còn lại

Chiến lược kiểm thử cho tất cả các vòng lặp như sau:

Vòng lặp đơn giản

Một vòng lặp đơn giản được kiểm tra theo cách sau:

 1. Bỏ qua vòng lặp
 2. Qua vòng lặp 1 lần
 3. Qua vòng lặp 2 lần
 4. loop m < n
 5. (n-1), n, and (n+1)

Trong đó n là số lớn lượng tối đa cho phép vượt qua.

Vòng lặp lồng nhau

 1. Bắt đầu ở vòng lặp trong cùng, thiết lập tất cả các vòng lặp ngoài có giá trị tham số lặp nhỏ nhất (giá trị bộ đếm) .
 2. Test vòng lặp trong cùng (test vòng lặp đơn) .
 3. Di chuyển ra vòng lặp ngoài rồi thực hiện với bước 2 với giá trị của vòng lặp bên trong ở giá trị tùy ý .
 4. Tiếp tục cho hết vòng lặp.

Vòng lặp nối tiếp

Trong vòng lặp nối tiếp, nếu hai vòng lặp là độc lập với nhau thì chúng được kiểm thử bằng cách sử dụng vòng lặp đơn giản hoặc có thể kiếm thử chúng như các vòng lặp lồng nhau.
Tuy nhiên, nếu bộ đếm vòng lặp cho một vòng lặp được sử dụng làm giá trị ban đầu cho các vòng lặp khác thì nó sẽ không được coi là một vòng lặp độc lập.

Vòng lặp không cấu trúc

Đối với các vòng lặp không có cấu trúc, nó đòi hỏi phải thiết kế lại cấu trúc để phản ánh việc xây dụng cấu trúc lập trình.

Hạn chế trong kiểm thử vòng lặp

 • Lỗi vòng lặp hiển thị chủ yếu trong phần mềm mức độ thấp.
 • Các lỗi xác định qua kiểm thử vòng lặp không phải khó phát hiện.
 • Rất nhiều bug có thể được phát hiện trong khi chạy hê thống ví dự như khi chúng gây ra lỗi về phạm vi bộ nhớ, lỗi phát hiện con trỏ...

Tóm lại:

 • Kiểm thử vòng lặp là một kỹ thuật kiểm thử hộp trắng. Kỹ thuật này được sử dụng để kiểm tra vòng lặp của một chương trình.
 • Kiểm thử vòng lặp có thể phát hiện ra sự tắc nghẽn hiệu suất/năng suất của chương trình.
 • Lỗi vòng lặp hiển thị chủ yếu trong phần mềm mức độ thấp.

All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.