+2

Mẹo về migrations Laravel

Đôi khi, đặc biệt trong các dự án lớn. Có thể bạn sẽ gặp phải những trường hợp tạo migration cho bảng, hoặc cột đã tồn tại. Thật là tốt, khi Laravel đã có một cách nhanh chóng để kiểm tra nó.

Một ví dụ migration như thế này:

public function up()
{
 Schema::create('flights', function (Blueprint $table) {
  $table->increments('id');
  $table->string('name');
  $table->string('airline');
  $table->timestamps();
 });
}

Nếu như bảng flights đã tồn tại, bạn sẽ gặp lỗi. Và giải pháp để giải quyết vấn đề này là ta dùng phương thức Schema::hasTable().

public function up()
{
 if (!Schema::hasTable('flights')) {
  Schema::create('flights', function (Blueprint $table) {
   $table->increments('id');
   $table->string('name');
   $table->string('airline');
   $table->timestamps();
  });
 }
}

Vì vậy, nếu bảng flights không tồn tại, thì ta sẽ tạo ra nó. Kết hợp với việc kiểm tra có tồn tại cột nào không, ta có thể dùng Schema::hasColumn().

public function up()
{
 if (Schema::hasTable('flights')) {
  Schema::table('flights', function (Blueprint $table) {
   if (!Schema::hasColumn('flights', 'departure_time')) {
	$table->timestamp('departure_time');
   } 
  });
 }
}

Tài liệu tham khảo:

https://laravel.com/

https://laraveldaily.com/quick-tip-for-migrations-check-if-table-column-already-exists/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.