0

Giới thiệu Unity Scripting (P2)

Ở phần 1 mình đã giới thiệu về cách tạo 1 object hình cầu đại diện cho Player - nó có thể di chuyển xung quanh Arena, link phần 1

Ở phần này chúng ta sẽ code camera di chuyển theo Player và tạo ra các kẻ thù là các khối Cube có thể đuổi theo Player.

Creating the Camera Script

Trong thư mục Scripts, tạo một file mới có tên CameraRig và đính kèm nó vào Main Camera.

Cụ thể là ta làm các bước sau:

Với thư mục Scripts được chọn, click vào nút Create trong Project Browser, sau đó chọn C# Script. Đặt tên cho script mới là CameraRig.

Cuối cùng, drag và drop nó vào Main Camera object như vậy:

Bây giờ hãy tạo các biến sau trong class CameraRig mới được tạo, ngay tại phía trên method Start ():

public float moveSpeed;
public GameObject target;

private Transform rigTransform;

Như bạn có thể đoán, moveSpeed là tốc độ mà camera sẽ theo dõi mục tiêu - có thể là bất kỳ game Object nào trong scene.

Bên trong Start (), thêm dòng sau:

rigTransform = this.transform.parent;

Đoạn code này lấy được tham chiếu đến transform parent của Camera trong scene hierarchy. Mỗi object trong scene đều có Transform - nó là component chứa các thuộc tính position, rotation và scale của object.

Trong cùng file script, thêm method bên dưới:

void FixedUpdate () {
 if(target == null){
  return;
 }

 rigTransform.position = Vector3.Lerp(rigTransform.position, target.transform.position, Time.deltaTime * moveSpeed);
}

Code chuyển động CameraRig đơn giản hơn một chút so với code trong PlayerMovement. Điều này là do bạn không cần Rigidbody.

Chỉ cần nội suy giữa các vị trí của RigTransform và target là đủ.

Vector3.Lerp () lấy hai điểm trong không gian và 1 số float trong phạm vi [0, 1], trả về một điểm nằm trên đoạn thẳng nối hai điểm. Điểm bên trái là 0 và điểm bên phải là 1. Truyền từ 0,5 đến Lerp () sẽ trả về một điểm chính xác giữa cả hai điểm cuối...

Điều này di chuyển rigTransform gần hơn đến vị trí target với một chút nới lỏng. Nói tóm lại - camera sẽ theo dõi player.

Quay trở lại Unity. Đảm bảo Main Camerah vẫn được selected trong cửa sổ Hierarchy. Trong Inspector, đặt Move Speed di chuyển thành 8TargetPlayer:

Run game và di chuyển xung quanh scene; bạn sẽ thấy camera sẽ theo sát mục tiêu.

Creating an Enemy

Một game bắn súng không có kẻ thù sẽ hơi nhàm chán. :] Tạo khối cube là kẻ thù bằng cách nhấp vào GameObject \ 3D Object \ Cube từ menu trên cùng. Đổi tên Cube của bạn thành Enemy và thêm component Rigidbody vào nó.

Trong Inspector, trước tiên, đặt Transform của Cube là (0, 0.5,4). Trong component Rigidbody, hãy chọn checkbox Y trong phần Freeze Position category.

Bây giờ để làm cho enemy của bạn di chuyển xung quanh. Tạo một script có tên là Enemy trong thư mục Scripts.

Tiếp theo, thêm các biến public sau trong class này:

public float moveSpeed;
public int health;
public int damage;
public Transform targetTransform;

MoveSpeed là tốc độ di chuyển của Enemy.

Health và damage giúp xác định khi nào kẻ thù sẽ chết và damage của chúng sẽ làm tổn thương Player như thế nào.

Cuối cùng, targetTransform tham chiếu đến transform của Player.

Trong Project Browser, chọn thư mục Player và tạo script mới có tên Player; script này sẽ phản ứng với các vụ va chạm và theo dõi tình trạng của máu của Player.

Bấm đúp vào file script để chỉnh sửa nó.

Thêm biến public health để lưu trữ máu cho Player:

public int health = 3;

Điều này cung cấp một giá trị mặc định cho health, nhưng nó cũng có thể được chỉnh sửa trong Inspector.

Để xử lý va chạm, thêm các phương pháp sau:

void collidedWithEnemy(Enemy enemy) {
 // Enemy attack code
 if(health <= 0) {
  // Todo 
 }
}

void OnCollisionEnter (Collision col) {
  Enemy enemy = col.collider.gameObject.GetComponent<Enemy>();
  collidedWithEnemy(enemy);
}

OnCollisionEnter() kích hoạt khi hai rigidbodie va chạm chạm vào nhau. Đối số Collision chứa thông tin về những thứ như điểm tiếp xúc và vận tốc tác động. Trong trường hợp này, bạn chỉ quan tâm đến Enemy component của đối tượng va chạm, vì vậy bạn có thể gọi collidedWithEnemy () và thực hiện logic tấn công - bạn sẽ thêm vào tiếp theo.

Quay trở lại Enemy.cs và thêm các phương thức sau:

void FixedUpdate () {
 if(targetTransform != null) {
  this.transform.position = Vector3.MoveTowards(this.transform.position, targetTransform.transform.position, Time.deltaTime * moveSpeed);
 }
}

public void TakeDamage(int damage) {
 health -= damage;
 if(health <= 0) {
  Destroy(this.gameObject);
 }
}

public void Attack(Player player) {
 player.health -= this.damage;
 Destroy(this.gameObject);
}

Bạn đã quen thuộc với FixedUpdate (), điểm khác biệt nhỏ là bạn đang sử dụng MoveTowards () thay vì Lerp (). Điều này là do Kẻ thù nên di chuyển với cùng tốc độ mọi lúc.

Khi kẻ địch bị trúng đạn, TakeDamage () được gọi; khi kẻ thù đạt 0 điểm, nó sẽ tự hủy.

Attack () cũng tương tự - nó áp dụng sát thương cho Player và sau đó nó sẽ tự hủy diệt.

Quay trở lại Player.cs và trong collidedWithEnemy (), thay thế comment Enemy attack code bằng cách sau:

enemy.Attack(this);

Player sẽ nhận damage và enemy sẽ tự hủy trong quá trình này.

Chuyển về Unity. Đính kèm Enemy script vào Enemy object và trong Inspector, đặt các giá trị sau vào Enemy:

Move Speed: 5

Health: 2

Damage: 1

Target Transform: Player

Trong trò chơi, một Enemy va chạm với Player tạo thành một cuộc tấn công của enemy.

Cuối cùng, đính kèm Player script vào Player vào Hierarchy.

Run game và chú ý console:

Khi enemy tiếp cận Player, nó sẽ thực hiện đòn tấn công thành công và giảm health xuống 2. Tuy nhiên, có một NullReferenceException được ném trong bảng điều khiển, chỉ vào tập lệnh Người chơi:

Nguyên nhân vì Player có thể va chạm không chỉ với enemy mà còn các phần khác, chẳng hạn như Arena. Các game object này không có Enemy script và do đó GetComponent () trả về null.

Mở Player.cs. Trong OnCollisionEnter (), hãy bọc collidedWithEnemy () trong câu lệnh if:

if(enemy) {
 collidedWithEnemy(enemy);
}

Nó đã hoạt động tốt :]]

Ở phần tiếp theo mình sẽ viết về cách dùng Prefabs để tái sử dụng các object Enemy, và code làm cho Player có thể bắn súng được.

Bài viết này được dịch lại từ link này


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.