+11

Chat realtime sử dụng Nestjs + Socket.io và React + Redux-Saga

Chào mừng các bạn trở lại với series tutorial Nestjs của mình.

Đến hẹn lại lên như đã nói ở bài viết trước bài viết này mình lại cùng xây dựng React App Chat realtime : Nestjs + Socket.io, React + Redux-Saga nhé . Bắt đầu thôi

Index series

 1. Giới thiệu về setup repository + typeorm.
 2. Xác thực người dùng trong Nestjs sử dụng Passport JWT.
 3. Nestjs - Create relationship với Typeorm + mysql
 4. Tiếp tục series mình lại cùng xây dựng React App Chat realtime : Nestjs + Socket.io, React + Redux-Saga.

1. Cấu trúc

 • Cấu trúc sẽ bao gồm :
  • Server Side: Nestjs + socket.io
  • Client Side: ReactJs + socket-client + redux saga

2. Hướng xử lý

 • Server :
  • Tạo mới table "devices"
  • Khi client connect đến socket gateway: thực hiện lưu socket_id vào table "devices"
  • Khi client disconnect thực hiện xóa socket_id trong table "devices"
  • Khi có tin nhắn được emit thì tìm tất cả các socket_id của user trong conversation để gửi tin nhắn
 • Client: emit message và receive message

3. Server side

 1. Cài đặt các packet Ở đây thì mình vẫn sử dụng các pakage của các bài trước và sẽ cần thêm 1 số pakage khác nữa

  
   > npm install @nestjs/websockets
  
   > npm i socket.io
  
  
 2. Xử lý validation cho socket app.gateway.ts

  @WebSocketGateway(3006, { cors: true })
  export class AppGateway
   implements
   OnGatewayInit,
   OnGatewayConnection,
   OnGatewayDisconnect
  {
   @WebSocketServer() server: Server;
   private logger: Logger = new Logger('MessageGateway');
   constructor(
    private userService: UsersService,
    private jwtService: JwtService,
   ) {}
   
   //function get user from token
   async getDataUserFromToken(client: Socket): Promise<UserEntity> {
    const authToken: any = client.handshake?.query?.token;
    try {
     const decoded = this.jwtService.verify(authToken);
  
     return await this.userService.getUserByEmail(decoded.email); // response to function
    } catch (ex) {
     throw new HttpException('Not found', HttpStatus.NOT_FOUND);
    }
   }
  }
  
  
 3. Xử lý logic Client connect

  Vẫn là trong app.gateway.ts

  @WebSocketGateway(3006, { cors: true })
  export class AppGateway
   implements
   OnGatewayInit,
   OnGatewayConnection,
   OnGatewayDisconnect
  {
   @WebSocketServer() server: Server;
   private logger: Logger = new Logger('MessageGateway');
   constructor(
    private userService: UsersService,
    private deviceService: DeviceService,
    private jwtService: JwtService,
   ) {}
   
   ...
   
   async handleConnection(client: Socket) {
    this.logger.log(client.id, 'Connected..............................');
    const user: UserEntity = await this.getDataUserFromToken(client);
  
    const device = {
     user_id: user.id,
     type: TypeInformation.socket_id,
     status: false,
     value: client.id,
    };
  
    await this.deviceService.create(information);
   }
  }
  ...
  
  
 4. Xử lý logic client disconnect

  Vẫn là trong app.gateway.ts

  @WebSocketGateway(3006, { cors: true })
  export class AppGateway
  {
   ...
   
   async handleDisconnect(client: Socket) {
    const user = await this.getDataUserFromToken(client);
    await this.deviceService.deleteByValue(user.id, client.id);
  
    // need handle remove socketId to table
    this.logger.log(client.id, 'Disconnect');
   }
  
    await this.deviceService.create(information);
   }
  }
  ...
  
  
 5. Xử lý Listen message và emit message to client

    @WebSocketGateway(3006, { cors: true })
    export class AppGateway
    {
     ...
  
     @SubscribeMessage('messages')
     async messages(client: Socket, payload: MessagesInterface) {
     // get all user trong conversation bằng conversation_id
      const conversation = await this.conversationService.findById(
       payload.conversation_id,
       ['users'],
      );
      
      // get all socket id đã lưu trước đó của các user thuộc conversation
      const dataSocketId = await this.deviceService.findSocketId(userId);
      
      // Lưu dữ liệu vào bảng message
      const message = await this.messageService.create({
       user_id: payload.user_id,
       status: false,
       message: payload.message,
       conversation_id: payload.conversation_id,
       createdAt: new Date(),
       updatedAt: new Date(),
      });
      
      //emit message đến socket_id
      dataSocketId.map((value) => {
       emit.to(value.value).emit('message-received', {
        id: message.id,
        message: message.message,
        conversation_id: message.conversation_id,
        user_id: message.user_id,
        status: message.status,
        createdAt: message.createdAt,
        updatedAt: message.updatedAt,
       });
      });
   }
  }
  ...
  
  

4. Client Side

    > npm i socket.io-client

    > npm i redux-saga

    > npm i @reduxjs/toolkit

    > npm i redux
 1. Setting Redux + Redux saga:

  store.ts :

  const rootReducer = combineReducers({
    router: connectRouter(history),
    auth: authReducer,
    chat: chatReducer,
   })
  
   const sagaMiddleware = createSagaMiddleware()
   export const store = configureStore({
    reducer: rootReducer,
    middleware: (getDefaultMiddleware) =>
     getDefaultMiddleware().concat(sagaMiddleware, routerMiddleware(history)),
   });
  
   sagaMiddleware.run(rootSaga)
   
   export function* rootSaga() {
    yield all([
     authSaga(),
     chatSaga(),
    ])
   }
   
   export type AppDispatch = typeof store.dispatch;
   export type RootState = ReturnType<typeof store.getState>;
   export type AppThunk<ReturnType = void> = ThunkAction<
    ReturnType,
    RootState,
    unknown,
    Action<string>
   >;
  

  Tiếp đó cần use redux saga trong file App.tsx

    import {store} from './store'
    
    ReactDOM.render(
    // <React.StrictMode>
     <Provider store={store}>
      <ConnectedRouter history={history}>
        // thay vì dùng redux các bạn cũng có thể dùng Connect API cũng dễ dàng cho việc code hơn nhé
        // trong source mình cũng có để nhé
       {/*<SocketContext.Provider value={{socket}}>*/}
       
       // trong đây mình có dùng style componet material-ui các bạn cũng có thể tham khảo nhé
        <MuiThemeProvider theme={themes}> 
         <App />
         <RouterComponent />
        </MuiThemeProvider>
       {/*</SocketContext.Provider>*/}
      </ConnectedRouter>
     </Provider>,
    // </React.StrictMode>,
    document.getElementById('root')
   );
  
  
 2. Tiền hành xử lý logic khi 1 action được dispatch

  NOTE: ở đây mình có sử dụng redux toolkit mọi người có thể tìm hiều về nó trước khi đọc tiếp nhé

  export interface Message {
   id: number;
   user_id: number | string;
   conversation_id: number | string;
   message: string;
  }
  
  export interface Conversation {
   messages: Message[];
   id: number;
   title: string | null;
   sending: boolean;
  }
  
  const initialState: ListConversationState = {
     loading: false,
     error: '',
     conversations: [],
     loaded: false,
  }
  export const chatSlice = createSlice({
     name: 'chat',
     initialState,
     reducers: {
      sendMessage(state, action: PayloadAction<Message>) {
       state.conversations = state.conversations.map(conversation => {
          if(conversation.id === action.payload.conversation.id ) {
          // cái này để hiển thị sending
            conversation.sending = true
          }
          return conversation;
       });
  
       return state;
      },
      
      sendMessageSuccess(state, action: PayloadAction<Message>) {
        // ở đây ta cần push message received vào list message của conversation đang activce 
        state.conversations = state.conversations.map(conversation => {
          if(conversation.id === action.payload.conversation.id ) {
          // cái này để hiển thị sending
            conversation.sending = false
             conversation.messages = conversation.messages 
             ? [ action.payload, ...conversation.messages]
             : [action.payload]
          }
          return conversation;
       });
      }
    }
  })
  
 3. Saga middleware trong file chatSaga.ts :

  import { io, Socket } from 'socket.io-client';
  function connect() {
   const token = getAccessToken();
   const url = process.env.REACT_APP_SOCKET_URL ?? '';
   const socket = io(url, {
    query: { token }
   });
  
   return new Promise(resolve => {
    socket.on('connect', () => {
     // socket.emit('room', 'room1');
     resolve(socket);
    });
   })
  }
  
  //receive message
  function* read(socket: Socket) {
   while (true) {
      socket.on('message-received', (message) => {
      // dispatch sendMessageSuccess
       yield put(chatActions.sendMessageSuccess, message)
      });
    ;
   }
  }
  
  //handle send message
  function* send(socket: Socket) {
   while (true) {
    const { payload } = yield take(chatActions.sendMessage.type)
  
    socket.emit('messages', payload)
   }
  }
  
  function* handleIO(socket: Socket) {
   yield fork(read, socket);
   yield fork(send, socket);
  }
  
  function* flowSocket() {
   const socket: Socket = yield call(connect)
   
   // ta cần 1 task thực hiện send and receive message
   const task: Task = yield fork(handleIO, socket)
   
   // ở đây nếu logout thì cần close connect socket
   yield take(authAction.logout.type)
   yield cancel(task)
  
  }
  //flow 
  function* flow() {
   while (true) {
    const isLoggedIn = Boolean(getToken())
    const currentUser = Boolean(getUser());
    // ở đây mình cần check điều kiện đã đăng nhập chưa 
    if (isLoggedIn && currentUser) {
     // đã đăng nhập thì cho phép next
     yield call(flowSocket)
    } else {
     // nếu chưa đăng nhạp thì cần lắng nghe việc loginSuccess thì next
     yield take(authAction.loginSuccess)
     yield call(flowSocket)
    }
   }
  }
  
  //root handle
  export default function* chatSaga() {
   yield fork(flow)
  }
  
 4. Sử dụng trong component

    const Index: React.FC = () => {
     const dispatch = useDispatch();
     const chat: ListConversationState = useSelector((state: RootState) => state.chat)
     // const { socket } = useContext(SocketContext);
     const [message, setMessage] = useState('')
  
     const sendData = () => {
       dispatch(chatActions.sendMessage({
          message,
          conversation_id: conversationActive.id,
          user_id: getUser().id,
        }))
      setMessage('')
     }
  
     return (
      <div>
       {
        chat.messages && chat.messages.map((message, index) => <p key={index}>{message.message}</p>)
       }
       <input type='text' value={message} onChange={e => setMessage(e.target.value)} />
       <button onClick={sendData}>
        {/*{ chat.sending ? 'Sending.........' : 'Send'}*/}
        send
       </button>
      </div>
     )
    }
  

5. Kết quả và kết luận

Cuối cùng kết quá sẽ là :

Cảm ơn các bạn đã theo dõi series của mình.

Server side: tại đây

Client side: tại đây

Sắp tới mình đang định xây dựng series về Nextjs mời các bạn đón đọc


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.