+4

Cách sử dụng Swagger để kiểm tra API (Laravel) (Phần 1)

Swagger là gì?

Swagger là một framework giúp bạn có thể mô tả lại api của bạn bằng cách sử dụng chung một loại ngôn ngữ giúp cho cả developer và tester đều có thể dễ dàng đọc hiểu, thậm chí học không vững về kiến thức source code. Bạn có thể tưởng tượng nó như việc lên kế hoạch để xây một ngôi nhà. Bạn có thể sử dụng bất kỳ loại vật liệu nào mình thích nhưng không thể vượt quá các thông số của một bản thiết kế.

Swagger có một số ưu điểm so với các framework khác:

 • Dễ hiểu đối với cả những người là developer và những người không phải developer: Product manager, tất cả các bên có liên quan và thậm chí khách hàng cũng có thể tham gia vào việc thiết kế lên API,bởi vì nó được vạch ra rõ ràng thông qua giao diện thân thiện
 • Nó vừa là ngôn ngữ người dùng, vừa là ngôn ngữ máy: Điều này có nghĩa rằng không chỉ chia sẻ được trong nhóm nội bộ mà những tài liệu tương đồng có thể được sử dụng để tự động hóa các quy trình phụ thuộc vào API.
 • Nó dễ dàng để điều chỉnh: Nó giúp cho việc test và debug các vấn đề của API

Swagger UI là gì?

Swagger UI là một phần của swagger một công cụ mã nguồn mở giúp tạo ra một trang web ghi lại các API được tạo ra bởi đặc tả của swagger. Giao diện cho API này thân thiện với người dùng, với tất cả những logic phức tạp được giữ phía sau màn hình. Nó cho phép developer thực hiện và giám sát API request đã gửi và kết quả mà họ sẽ nhận được, giúp nó trở thành một công cụ tuyệt vời với developer, tester và cả người dùng có thể hiểu được thứ mà họ đang test. Swagger UI đại diện cho api trong các trình duyệt do đó nó mang lại tính trực quan hơn so với các công cụ khác như Postman, SoapUI, ...

Khi bạn mở một trang web, trình duyệt sẽ tải một trang web từ server và kích hoạt các yêu cầu đến máy chủ API để lấy dữ liệu từ cơ sở dữ liệu. Swagger UI được tạo tự động từ bất kỳ API nào được xác định trong Đặc tả OpenAPI và có thể được xem trong trình duyệt.

Thêm Swagger UI vào dự án

Để thêm swagger ui vào dự án bạn có thể sử dụng composer với câu lệnh sau:

composer require latrell/swagger dev-master

Update các package với lệnh

composer update

hoặc cài đặt với lệnh

composer install

Tiếp đó tại phần providers cùa tệp config/app.php thêm đoạn sau:

'providers' => [
  // ...
  Latrell\Swagger\SwaggerServiceProvider::class,
]

Chạy câu lệnh sau để đưa swagger ui vào thư mục public và publish file config

php artisan vendor:publish

File config/latrell-swagger.php là cách chính giúp bạn tương tác với Swagger.

Cấu trúc swagger

Các bạn có thể tìm hiểu swagger qua ví dụ petstore: https://petstore.swagger.io/

Với swagger bạn có thể định nghĩa OpenAPI trong YAML hoăc JSON. Tại tài viết này mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu và sử dụng swagger theo cấu trúc YAML. Một cấu trúc YAML của swagger về tổng quan sẽ như sau:

openapi: 3.0.0
info:
 title: Sample API
 description: Optional multiline or single-line description in [CommonMark](http://commonmark.org/help/) or HTML.
 version: 0.1.9
servers:
 - url: http://api.example.com/v1
  description: Optional server description, e.g. Main (production) server
 - url: http://staging-api.example.com
  description: Optional server description, e.g. Internal staging server for testing
paths:
 /users:
  get:
   summary: Returns a list of users.
   description: Optional extended description in CommonMark or HTML.
   responses:
    '200':  # status code
     description: A JSON array of user names
     content:
      application/json:
       schema: 
        type: array
        items: 
         type: string

Tất cả các từ khóa sẽ được phân biệt chữ hoa chữ thường.

Metadata

Mọi đặc tả OpenAPI đều bắt đầu bằng từ khóa: openapi đề cập đến phiên bản của định dạng đặc tả

openapi: 3.0.0

Phần info chứa thông tin của API: title, desription, version

info:
 title: Sample API
 description: Optional multiline or single-line description in [CommonMark](http://commonmark.org/help/) or HTML.
 version: 0.1.9
 • title: tên của API
 • description: là thông tin mở rộng về API của bạn. Nó có thể được viết dưới dang multiline và hỗ trợ CommonMark của ngôn ngữ Markdowmn. HTML được hỗ trợ trong phạm vi được cung cấp bởi Markdown
 • version: là một chuỗi tùy ý chỉ định phiên bản API của bạn.(Khác với phiên bản swagger mà bạn sử dụng được khai báo trong openapi). Bạn có thể sử dụng phiên bản ngữ nghĩa như major.minor.patch hoặc chuỗi tùy ý như 1.0-beta hoặc 2017-07-25
 • info: cũng hỗ trợ các từ khóa khác cho thông tin liên hệ, giấy phép, điều khoản dịch vụ và các chi tiết khác. Bạn có thể tham khảo: Info Object

Servers

Phần server chỉ định API server và base URL. Bạn có thể xác định một hoặc nhiều máy chủ như production hoặc sandbox

servers:
 - url: http://api.example.com/v1
  description: Optional server description, e.g. Main (production) server
 - url: http://staging-api.example.com
  description: Optional server description, e.g. Internal staging server for testing

Tất cả các đường dẫn API đều có liên quan đến URL máy chủ. Trong ví dụ ở bên trên, định nghĩa đường dẫn /users có nghĩa là http://api.example.com/v1/users hoặc http://staging-api.example.com/v1/users tùy thuộc vào server được sử dụng. Bạn có thể tìm hiểu thêm ở api host and base path

Paths

Phần path định nghĩa điểm cuối của đường dẫn đến API, và phương thức HTTP hỗ trợ bởi các điểm cuối này. Ví dụ: GET /users có thể được mô tả như sau:

paths:
 /users:
  get:
   summary: Returns a list of users.
   description: Optional extended description in CommonMark or HTML
   responses:
    '200':
     description: A JSON array of user names
     content:
      application/json:
       schema: 
        type: array
        items: 
         type: string

Một thao tác định nghĩa bao gồm parameter, request body(nếu có) những response status code khả dụng. Để tìm hiểu thêm bạn có thể truy cập vào đường link path and operation

Parameters

Các thao tác có thể có các tham số được truyền qua đường dẫn (/users/{userId}), chuỗi truy vấn (/users?role=admin) headers (X-CustomHeader: Value) hoặc cookies (Cookie: debug=0). Bạn có thể định nghĩa được kiểu, định dạng dù chúng là bắt buộc hay tùy chọn và chi tiết khác:

paths:
 /user/{userId}:
  get:
   summary: Returns a user by ID.
   parameters:
    - name: userId
     in: path
     required: true
     description: Parameter description in CommonMark or HTML.
     schema:
      type : integer
      format: int64
      minimum: 1
   responses: 
    '200':
     description: OK

Bạn có thể tìm hiểu thêm ở: Describing Parameters

Request body

Nếu một thao tác gửi một request body hãy sử dụng từ khóa requestBody để mô tả nội dung body và phương thức truyền thông

paths:
 /users:
  post:
   summary: Creates a user.
   requestBody:
    required: true
    content:
     application/json:
      schema:
       type: object
       properties:
        username:
         type: string
   responses: 
    '201':
     description: Created

Tìm hiểu thêm ở Describing Request Body.

Response

Đối với mỗi thao tác, bạn có thể định nghĩa status code khả dụng, ví dụ như 200: OK hoắc 404 Not Found và response body schema Schema có thể được định nghĩa một dòng hoặc tham chiếu thông qua $ref. Bạn cũng có thể cung cấp response mẫu cho mỗi loại nội dung khác nhau.

paths:
 /user/{userId}:
  get:
   summary: Returns a user by ID.
   parameters:
    - name: userId
     in: path
     required: true
     description: The ID of the user to return.
     schema:
      type: integer
      format: int64
      minimum: 1
   responses:
    '200':
     description: A user object.
     content:
      application/json:
       schema:
        type: object
        properties:
         id:
          type: integer
          format: int64
          example: 4
         name:
          type: string
          example: Jessica Smith
    '400':
     description: The specified user ID is invalid (not a number).
    '404':
     description: A user with the specified ID was not found.
    default:
     description: Unexpected error

Lưu ý rằng HTTP status code phản hồi phải được đặt trong dấu ngoặc kép: "200" (OpenAPI 2.0 không yêu cầu điều này). Tìm hiểu thêm: Describing Response

Input và Output Models

Thành phần tổng quát components/schemas ho phép bạn xác định các cấu trúc dữ liệu phổ biến được sử dụng trong API của bạn. Chúng có thể được tham chiếu thông qua $ref bất cứ khi nào một schema bắt buộc trong parameters, request bodies, và response bodies. Ví dụ, JSON object sau đây:

{
 "id": 4,
 "name": "Arthur Dent"
}

có thể được biểu diễn dưới dạng

components:
 schemas:
  User:
   properties:
    id:
     type: integer
    name:
     type: string
   # Both properties are required
   required: 
    - id
    - name

và sau đó được tham chiếu trong request body schema và lược response body schema như sau:

paths:
 /users/{userId}:
  get:
   summary: Returns a user by ID.
   parameters:
    - in: path
     name: userId
     required: true
     type: integer
   responses:
    '200':
     description: OK
     content:
      application/json:
       schema:
        $ref: '#/components/schemas/User'
 /users:
  post:
   summary: Creates a new user.
   requestBody:
    required: true
    content:
     application/json:
      schema:
       $ref: '#/components/schemas/User'
   responses:
    '201':
     description: Created

Authentication

Từ khóa securitySchemessecurity được sử dụng để mô tả các phương thức được sử dụng trong API của bạn

components:
 securitySchemes:
  BasicAuth:
   type: http
   scheme: basic
security:
 - BasicAuth: []

Các phương thức xác thực được hỗ trợ là:

Tìm hiểu thêm tại Authentication

Tài liệu tham khảo:

https://swagger.io/docs/specification/authentication/

https://www.blazemeter.com/blog/getting-started-with-swagger-ui

https://github.com/latrell/Swagger


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.