sử dụng postman để test tự động cho nhiều api

1. Postman là gì?

Bạn cần test giá trị json trả về của một API? Bạn cần test các trường hợp trả về của API đó một cách nhanh chóng? Postman chính là một công cụ cần thiết giúp cho bạn làm điều đó một cách dễ dàng. Vậy postman là gì? Postman là một App Extensions, cho phép làm việc với các API, nhất là REST, giúp ích rất nhiều cho việc testing. Hỗ trợ tất cả các phương thức HTTP (GET, POST, PUT, DELETE, OPTIONS, HEAD ...).

2.Test postman tự động cho nhiều api chỉ bằng click runner

Yêu cầu: Chúng ta có 2 table: Library và Book, quan hệ 1.n, và spec như sau:

 • Bạn có 1 api để create một Library: Post: url/libraries
 • Từ library vừa tạo, bạn tạo 1 book: Post: url/libraries/{library_id}/books Thực hiện: Dùng postman để test tự động cho 2 api này (post man sẽ thực hiện từng bước và trả về giá trị mong muốn đối với từng test case).

Tạo model cho 2 bảng trên

class CreateLibraries < ActiveRecord::Migration[5.0]
  def change
   create_table :libraries do |t|
    t.string :name

    t.timestamps
   end
  end
 end

class CreateBooks < ActiveRecord::Migration[5.0]
  def change
   create_table :books do |t|
    t.string :library_id
    t.string :name
 
    t.timestamps
   end
  end
 end
 • Thiết lập quan hệ 1.n trong model
 #model/library.rb
class Book < ApplicationRecord
  belongs_to :library
end
 #model/library.rb
class Library < ApplicationRecord
  has_many :books
end

 • config routes
resources :libraries do
 resources :books
end

Tạo controller

  #controllers/books_controller.rb
class BooksController < ApplicationController
def create
 library = Library.find_by(id: params[:library_id])
 return 404 unless library.present?
 book = Book.new(library_id: library.id, name: params[:name])
 if book.save
  render json: { name: book.name }, status: 201
 end
end
end
   #controllers/libraries_controller.rb
class LibrariesController < ApplicationController
def create
 library = Library.new name: params[:name]
 if library.save
  render json: { id: library.id, name: library.name }, status: 201
 end
end
end

Vậy là bước chuẩn bị api để chúng ta test đã xong, giờ chúng ta sẽ sử dụng postman để test

Đầu tiên, chúng ta mở postman và tạo collection tạo thư mục trong collection này tạo môi trường test Môi trường test này giúp chúng ta có thể tạo ra các biến môi trường, điều này có ý nghĩa quan trọng đối việc api thứ 2 có thể sử dụng biến {library_id} mà biến này thì được tạo ra ở api thứ nhất và thay đổi theo từng lần gọi của chúng ta.

add request vào thư mục test trong collection

Chúng ta sẽ có 2 request cần test như sau Ta thấy ở trên có dòng lệnh

postman.setEnvironmentVariable("library_id", JSON.parse(responseBody).id);

đây là phần set biến môi trường trong môi trường test này, điều này có nghĩa là mọi request đều có thể dùng biến {library_id} bằng cách gọi {{library_id}}.

tests["Status code"] = responseCode.code == 201;

câu lệnh này là chúng ta sẽ so sánh status trả về của request với 201

Request 2:

Chúng ta tiến hành chạy test tự động đối với collection này

click vào runner của postman sẽ hiện ra cửa sổ mới, config như trên hình Sau đó Start Test

Và đây là kết quả, chúng ta có 2 test case passed và 0 failed. Chúng ta có thể tạo ra các bước khác, với các test case khác và chạy test tự động như trên. Export file json đối với collection và môi trường test để có thể các thành viên khác trong team cũng có thể sử dụng.

3. Kết Luận

Postman là công cụ mạnh hỗ trợ rất nhiều cho việc testing, một công việc không thể thiếu trước khi đưa ra sản phẩm của minh. hi vọng qua bài viết này, các bạn có cái nhìn sâu hơn về nó, và ứng dung hiệu quả trong công việc.


All Rights Reserved