+5

Bốn cách để refactor và tăng tốc RSpec

Viết test là một phần hết sức quan trọng khi chúng ta phát triển bất cứ một chương trình nào. Tuy nhiên đôi khi tạo gặp khó khăn để làm sao test của chúng ta viết ra thật clean và chạy nhanh nhất là đối với một project có nhiều member tham gia việc phát triển trong một thời gian dài. Trong bài này tôi sẽ tập trung vào việc làm sao cho test của chúng ta chạy nhanh hơn theo 2 cách : Refactor lại các phần chung của test lặp lại nhiều lần và giảm việc request tới database trong khi test.

Ví dụ

Trước hết chúng ta có ví dụ dưới đây:

class AgePolicy
 def old_enough? age
  age >= 18
 end
end

Trên đây là một policy đơn giản để giúp kiểm tra người dùng có đủ tuổi để sử dụng ứng dụng không. Và chúng ta có thể viết test cho class trên đơn giản như:

require 'spec_helper'

describe AgePolicy do
 describe '#old_enough?' do
  it 'returns false if user is 16 years old' do
   policy = AgePolicy.new

   expect(policy.old_enough?(16)).to eq(false)
  end

  it 'returns false if user is 12 years old' do
   policy = AgePolicy.new

   expect(policy.old_enough?(12)).to eq(false)
  end

  it 'returns true if user is 18 years old' do
   policy = AgePolicy.new

   expect(policy.old_enough?(18)).to eq(true)
  end

  it 'returns true if user is 20 years old' do
   policy = AgePolicy.new

   expect(policy.old_enough?(20)).to eq(true)
  end
 end
end

Trong những trường hợp như ở trên chúng ta có thể sử dụng shared_example được cung cấp bởi RSpec để refactor lại như bên dưới:

require 'spec_helper'

describe AgePolicy do
 describe '#old_enough?' do
  shared_examples 'user eligible for taking an action' do |age|
   it "returns true if user is #{age} years old" do
    policy = AgePolicy.new

    expect(policy.old_enough?(age)).to eq(true)
   end
  end

  shared_examples 'user not eligible for taking an action' do |age|
   it "returns false if user is #{age} years old" do
    policy = AgePolicy.new

    expect(policy.old_enough?(age)).to eq(false)
   end
  end

  it_behaves_like 'user not eligible for taking an action', 16
  it_behaves_like 'user not eligible for taking an action', 12
  it_behaves_like 'user eligible for taking an action', 18
  it_behaves_like 'user eligible for taking an action', 20
 end
end

Test của chúng ta đã chạy nhanh hơn một chút và ngoài ra chúng ta đã không để bị lặp code.

Custom matchers

RSpec cung cấp cho chúng ta rất nhiều matcher tiện dụng. Như ví dụ ở trên chúng ta đã sử dụng be_truthybe_falsey. Đôi khi để expect một giá trị cho trước chúng ta có thể lại lại một đoạn code nhiều lần. Ví dụ điển hinh cho trường hợp này đó là khi ta viết test responese cho controller. Hãy xem ví dụ bên dưới:

class SomeController
 def show
  render json: { success: true }
 end
end

Chúng ta sẽ viết thế nào cho trường hợp success trả về true :

describe SomeController do
 describe 'GET #show' do
  it 'returns success response' do
   get :show, id: 11, format: :json
   
   expect(JSON.parse(response.body)).to eq({success: true})
  end
 end
end

Nếu bạn có một logic lặp lại nhiều lần trong suốt quá trình viết test bạn hoàn toàn có thể tạo ra một matcher để thực hiện điều trên. Ví dụ thay vì viết test như trên bạn có thể viết lại như sau:

expect(response).to be_json_success

Để tạo một matcher như vậy bạn phải tạo một file matchers.rb trong spec/support và định nghĩa matcher của bạn ở đó

RSpec::Matchers.define :be_json_success do |expected|
 match do |actual|
  json_response = JSON.parse(actual.body)
  expect(json_response['success']).to eq(true)
 end
end

Bước cuối cùng là bạn thêm require 'support/matchers' đó vào file spec_helper.rb vậy là xong.

Xóa hết association không cần thiết trong factories

Phương thức này sẽ rất hữu dụng cho bạn nếu bạn sử dụng FactoryBot (trước đây là FactoryGirl). Hãy tưởng tượng bạn có model User và mỗi một user có một Contact và một Location. Factory của bạn sẽ có giống như sau:

FactoryGirl.define do
 factory :user do
  contact
  location 
 end
end

Mỗi khi FactoryBot tạo hoặc build một user thì hai record contact và location sẽ đồng thời được tạo. (Đúng vậy kể cả bạn có sử dụng build). Nếu bạn không muốn tạo bất kỳ associated record nào thì hãy sử dụng FactoryBot.build_stubbed :user.

Giờ hãy tưởng tượng bạn sử dụng factory trên cho mọi test bạn có. Nếu bạn thật sự cần đến tất cả các association trong database thì mọi việc đều ổn cả. Còn nếu không cần thì bạn có cơ hội carit thiện performance của test một cách đang kể. Factory cơ bản của bạn sẽ có các thông tin cơ bản để record là valid. Nếu đôi khi bạn cần sử dụng đến association thì sẽ cân nhắc sử dụng trait

FactoryGirl.define do
 factory :user do
  first_name { "John" }
  last_name { "Doe" }
  
  trait :with_location do
   location
  end
 end
end

Bạn có thể gọi trail bằng cách

FactoryBot.create :user, :with_location

Sử dụng Rails Transactional test

Đã bao nhiêu lần bạn chỉ sự dụng duy nhất một record cho tất cả các test của bạn? Chúng ta hãy thử sử dụng lại factory User ở trên để tạo một test đơn giản:

require 'spec_helper'

describe User do
 let!(:user) { FactoryGirl.create :user }
 
 it 'does something' do
  # test with user
 end
 
 it 'does something' do
  # test with user
 end
 
 it 'does something' do
  # test with user
 end
end

Với ví dụ ở trên có bay nhiêu record user được tạo trong database? Mỗi một test tạo 1 user vậy câu trả lời ở đây là ba.

Để tránh trường hợp trên bạn có thể sử dựng helper let_it_be của gem test-prof. Helper này giúp record được tạo duy nhất một lần vào bắt đầu của test và được xóa đi khi việc test kết thúc. Sau khi bạn cài đặt gem xong bạn thêm require 'test_prof/recipes/rspec/let_it_be' vào spec_helper.rb :

require 'spec_helper'

describe User do
 let_it_be(:user) { FactoryGirl.create :user }
 
 it 'does something' do
  # test with user
 end
 
 it 'does something' do
  # test with user
 end
 
 it 'does something' do
  # test with user
 end
end

Vậy là xong. Nếu bạn có nhiều example sử dụng chung một record tốc độ test của bạn có thể cải thiện lên tới 50%. Và hãy nhớ luôn luôn sửa dụng stubs nếu bạn không cần lưu dữ liệu vào database.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.