Làm việc với subject trong rspec - ruby on rails

Nếu các bạn đang học về unit test với rspec trong ruby on rails, chắc hẳn sẽ không xa lạ gì với hàm subject.

Khi sử dụng subject, cần chú ý một số điều như sau:

 1. Subject sẽ không được gọi thực thi khi khai báo, mà chỉ được thực thi khi gọi tới nó (Xem ví dụ phía dưới để hiểu cụ thể)
 2. Hàm subject sẽ chỉ được thực thi một lần trong mỗi một block test (một example)
 3. Hàm subject sẽ được thực thi lại trong các block test khác nếu trong block test này có gọi tới subject

1. Subject chỉ được thực thi khi gọi tới nó (chứ không phải khi khai báo subject)

RSpec.describe Zombie, type: :model do

 context 'high iq' do
 	subject(:smart_zombie) {
 		@something = 0
 		Zombie.new(iq: 3)
 	}

 	it 'expect iq equal 3' do
     expect(@something).to eq 0
     expect(subject.iq).to eq 3
 	end
 end
end

câu lệnh expect(@something).to eq 0 sẽ không được pass vì @something ở đây vẫn đang có gía trị nil? Vì trong block test này (block nằm giữa 2 từ khóa do ... end của it) hàm subject chưa hề được gọi trước câu lệnh expect(@something).to eq 0 nên @something chưa được khởi tạo.

Để đoạn code trên pass hết, ta có thể hoán đổi 2 expect để hàm subject được gọi trước.

RSpec.describe Zombie, type: :model do

 context 'high iq' do
 	subject(:smart_zombie) {
 		@something = 0
 		Zombie.new(iq: 3)
 	}

 	it 'expect iq equal 3' do
     expect(subject.iq).to eq 3
     expect(@something).to eq 0
 	end
 end
end

2. Hàm subject chỉ được thực thi một lần trong một block test

RSpec.describe Array do
 # This uses a context local variable. As you can see from the
 # specs, it can mutate across examples. Use with caution.
 element_list = [1, 2, 3]

 subject { element_list.pop }

 it "is memoized across calls (i.e. the block is invoked once)" do
  expect {
   3.times { subject }
  }.to change{ element_list }.from([1, 2, 3]).to([1, 2])
  expect(subject).to eq(3)
 end

end

Ở vd trên, dù hàm subject có được gọi 3 lần đi chăng nữa thì cũng chỉ được thực thi một lần, đoạn code 3.times { subject } hoàn toàn giống với toán tử ||= trong ruby:

>> element_list = [1, 2, 3]
>> subject ||= element_list.pop
=> 3
>> element_list
=> [1, 2]
>> subject ||= element_list.pop
=> 3
>> element_list
=> [1, 2]
>> subject
=> 3

3. Hàm subject sẽ được thực thi lại trong các block test khác

Viết thêm một block test vào ví dụ trên như sau:

RSpec.describe Array do
 # This uses a context local variable. As you can see from the
 # specs, it can mutate across examples. Use with caution.
 element_list = [1, 2, 3]

 subject { element_list.pop }

 it "is memoized across calls (i.e. the block is invoked once)" do
  expect {
   3.times { subject }
  }.to change{ element_list }.from([1, 2, 3]).to([1, 2])
  expect(subject).to eq(3)
 end

 it "is not memoized across examples" do
  expect{ subject }.to change{ element_list }.from([1, 2]).to([1])
  expect(subject).to eq(2)
 end
end

Lúc này, ở block test thứ 2, hàm subject sẽ được thực thi lại (mỗi block test chỉ thực thi nhiều nhất một hàm subject).

Chú ý: Ở ví dụ trên, vì block test thứ nhất đã lấy ra phần tử 3 của element_list rồi nên block test thứ 2 chỉ còn lại [1, 2], lúc này hàm subject được thực thi lại với element_list mới này.

Trên đây là những gì mình tìm hiểu được về subject, hy vọng nó giúp ích cho các bạn. Hapy coding!!!


All Rights Reserved