0

Tái sử dụng validation khi sử dụng form object trong rails

Nếu bạn đang sử dụng pattern "Form Objects" và các validations không đặt ở ActiveRecord model, có thể bạn sẽ gặp khó khăn khi muốn sử dụng lại những validations tùy chỉnh (custom) ở những class khác nhau.

Tôi sẽ đưa cho các bạn ví dụ sau: Tưởng tượng bạn phải viết 1 đoạn mã validate cho một tiến trình thanh toán được cũng cấp bởi nhiều dịch vụ thanh toán khác nhau. Vì vậy bạn phải tách riêng từng class để xử lý cho mỗi dịch vụ thanh toán khác nhau.

class StripePurchase
 include ActiveModel::Model

 attr_accessor :token

 validates :token, presence: true

 def call
  return false if invalid?
  #Process Stripe payment
 end
end
class PayPalPurchase
 include ActiveModel::Model

 attr_accessor :success_url, :failure_url

 validates :success_url, :failure_url, presence: true

 def call
  return false if invalid?
  #Process PayPal payment
 end
end

User is purchasing the product, so we need to check if it exists. Khi mà người dùng muốn thanh toán cho một sản phẩm. Trước hết bạn phải kiểm tra xem sản phẩm đó có tồn tại hay không? Việc kiểm tra này sẽ thực hiện cho mọi hình thức thanh toán.

class ValidateProduct
 include ActiveModel::Model

 attr_accessor :product_id

 validate :product_presence
 validate :product_availability

 private

 def product_presence
  errors.add(:product_id, :invalid) unless Product.where(id: product_id).exists?
 end

 def product_availability
  errors.add(:product_id, :not_available) unless Stock.where(product_id: product_id).exists?
 end
end

Gọi validation:

class StripePurchase
 include ActiveModel::Model

 attr_accessor :token, :product_id

 validates :token, presence: true

 def call
  validate_product = ValidateProduct.new(product_id: product_id)
  unless validate_product.valid?
   define_singleton_method(:errors) { validate_product.errors }
   return false
  end

  return false if invalid?
  #Process Stripe payment
 end
end

Trong khi thanh toán, người dùng có thể nhập voucher giảm giá, vì vậy chúng tao cần phải kiểm tra xem input đó có tồn tại và có được sử dụng với sản phẩm đang thanh toán hay không.

class ValidateVoucher
 include ActiveModel::Model

 attr_accessor :voucher, :product_id

 validate :voucher_presence

 private

 def voucher_presence
  errors.add(:voucher, :invalid) unless Voucher.where(code: voucher, product_id: product_id).exists?
 end
end

Giờ đây nếu validation đầu tiên không thỏa mãn thì tiến trình sẽ dừng lại luôn mà không cần check các validation tiếp theo. Cũng có nghĩa là nếu không có sản phẩm thì cũng không có giảm giá nào cho nó cả.

class StripePurchase
 include ActiveModel::Model

 attr_accessor :token, :product_id, :voucher

 validates :token, presence: true

 def call
  validate_product = ValidateProduct.new(product_id: product_id)
  unless validate_product.valid?
   define_singleton_method(:errors) { validate_product.errors }
   return false
  end

  validate_voucher = ValidateVoucher.new(voucher: voucher, product_id: product_id)
  unless validate_voucher.valid?
   define_singleton_method(:errors) { validate_voucher.errors }
   return false
  end

  return false if invalid?
  #Process Stripe payment
 end
end

Với hướng dẫn trên từ giờ bạn có thể tách các object thành các thành phần nhỏ riêng biệt và sử dụng trong những chỗ khác nhau


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.