+4

Cách hoạt động của subject trong rspec trong ruby on rails

Giới thiệu

Nếu các bạn đã từng viết unit test với rspec trong ruby on rails, chắc hẳn sẽ không xa lạ gì với hàm subject Khi sử dụng subject ta cần lưu ý một vài điều như sau:

 • subject sẽ không được gọi thực thi khi khai báo, mà chỉ được thực thi khi gọi tới nó (Xem ví dụ phía dưới để hiểu cụ thể)
 • hàm subject sẽ chỉ được thực thi một lần trong mỗi một block test (một example)
 • hàm subject sẽ được thực thi lại trong các block test khác nếu trong block test này có gọi tới subject.

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ chỉ rõ 3 chú ý trên:

1. subject chỉ được thực thi khi gọi tới nó (chứ không phải khi khai báo subject)

RSpec.describe Human, type: :model do

 context 'high iq' do
 	subject(:smart_human) {
 		@something = 0
 		Human.new(iq: 3)
 	}

 	it 'expect iq equal 3' do
     expect(@something).to eq 0
     expect(subject.iq).to eq 3
 	end
 end
end

câu lệnh expect(@something).to eq 0 sẽ không được pass vì @something ở đây vẫn đang có gía trị nil? Vì trong block test này (block nằm giữa 2 từ khóa do ... end của it) hàm subject chưa hề được gọi trước câu lệnh expect(@something).to eq 0 nên @something chưa được khởi tạo.

Để đoạn code trên pass hết, ta có thể hoán đổi 2 expect để hàm subject được gọi trước.

RSpec.describe Human, type: :model do

 context 'high iq' do
 	subject(:smart_human) {
 		@something = 0
 		Human.new(iq: 3)
 	}

 	it 'expect iq equal 3' do
     expect(subject.iq).to eq 3
     expect(@something).to eq 0
 	end
 end
end

2. Hàm subject chỉ được thực thi một lần trong một block test

RSpec.describe Array do
 element_list = [1, 2, 3]

 subject { element_list.pop }

 it "is memoized across calls (i.e. the block is invoked once)" do
  expect {
   3.times { subject }
  }.to change{ element_list }.from([1, 2, 3]).to([1, 2])
  expect(subject).to eq(3)
 end

end

Ở vd trên, dù hàm subject có được gọi 3 lần đi chăng nữa thì cũng chỉ được thực thi một lần, đoạn code 3.times { subject } hoàn toàn giống với toán tử ||= trong ruby:

>> element_list = [1, 2, 3]
>> subject ||= element_list.pop
=> 3
>> element_list
=> [1, 2]
>> subject ||= element_list.pop
=> 3
>> element_list
=> [1, 2]
>> subject
=> 3

3. Hàm subject sẽ được thực thi lại trong các block test khác

Viết thêm một block test vào ví dụ trên như sau:

RSpec.describe Array do
 # This uses a context local variable. As you can see from the
 # specs, it can mutate across examples. Use with caution.
 element_list = [1, 2, 3]

 subject { element_list.pop }

 it "is memoized across calls (i.e. the block is invoked once)" do
  expect {
   3.times { subject }
  }.to change{ element_list }.from([1, 2, 3]).to([1, 2])
  expect(subject).to eq(3)
 end

 it "is not memoized across examples" do
  expect{ subject }.to change{ element_list }.from([1, 2]).to([1])
  expect(subject).to eq(2)
 end
end

Lúc này, ở block test thứ 2, hàm subject sẽ được thực thi lại (mỗi block test chỉ thực thi nhiều nhất một hàm subject).

Chú ý: Ở ví dụ trên, vì block test thứ nhất đã lấy ra phần tử 3 của element_list rồi nên block test thứ 2 chỉ còn lại [1, 2], lúc này hàm subject được thực thi lại với element_list mới này.

Kết luận

Qua 3 ví dụ ngắn trên mình đã nói lại về cách sử dụng subject khi viết unit test với rspec trong ruby on rails. Hy vọng bài viết sẽ giúp mọi người hình dung rõ hơn về subject. Cám ơn mọi người đã đọc bài viết của mình.

Nguồn

https://relishapp.com/rspec/rspec-core/v/3-6/docs/subject/explicit-subject https://stackoverflow.com/questions/44224113/how-subject-work-in-rspec-in-ruby-on-rails/44224171#44224171


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.