+2

[AWS-01] Tạo SSH KEY trên AWS EC2 Linux

1. Bạn thử tạo một user đăng nhập bằng password

image.png

Test xem đã login vào được chưa. image.png

2. Tạo public và private key

Đầu tiên thì ta phải chuyển qua user ling vừa tạo, và chạy dòng này. Sau đó bạn cứ enter để cho các trường đó mặc định.

ssh-keygen -t rsa

image.png

find the generated key on /home/ling/.ssh đổi tên id_rsa.pub thành authorized_key. vì ssh sẽ hiểu tên mặc định

mv id_rsa.pub authorized_keys

Change lại quyền cho file authorized_keys chỉ có chính user ling mới có quyền read và write

chmod 600 authorized_keys

Tiếp đến, copy private key về máy chúng ta và cất thật kỹ nhé, nếu người nào lấy được key này xem như xong đó. Ở đây mình dùng WinSCP để lấy private key id_rsa về

image.png

Cuối cùng, hãy thử đăng nhập bằng Publickey & private key xem có được không 😃

image.png

Nếu bạn muốn không cho phép user đăng nhập bằng password thì, vào config file này sshd_config

vi /etc/ssh/sshd_config

Tìm password. bạn nhấn Esc +/ và tìm từ password . Thay yes qua no

image.png

Và check xem, login bằng password có được ko.

Nếu bạn muốn cho phép toàn quyền cho user ling như là root thì bạn có thể config như sau

visudo

bạn tìm root trong bằng vi. oke, thêm một dùng như hình và lưu lại. và thử đăng nhập lại xem nó có quyền như root chưa nhé

image.png

Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, bye! see you next time.

REFERENCES

YOUTUBE TIN HOC THAT LA DON GIAN


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.