+2

[AWS-02] Tạo user/group và phân quyền file và folder trên AWS EC2 Linux

1/ Create user

1.1 Authen by root

sudo su -

1.2 Add user

useradd hoa

1.3 Set password for user

passwd <password>

1.4 Delete user

userdel <name of user>

1.5 Search by vim

press Esc press /

Sau khi tạo user rồi thì thử truy cập vào bằng account mới tạo xem đc k

1.6 Cho phép user truy cập vào hệ thống bằng password

vào file này

vi /etc/ssh/ssh_config

tìm từ password nhấn Esc + / + type "password" sữa thì nhấn Insert trên bàn phím lưu Esc + wq

1.7 Restart service

service sshd restart

2 Tạo nhóm user

Tạo nhóm

groupadd ketoan

Thêm user

usermod -a -G <groupname> username

vd: usermod -a -G ketoan hoa

Kiểm tra user đã nằm trong group hay chưa

id hoa

Cấp toàn quyền truy cập cho một thư mục

chmod -Rf 770 <ten thu muc>

Cấp quyền cho một user truy cập vào một thư mục

chown -Rf :ketoan tienluong/

trong đó ketoan : tên user

tienluong/: tên thư mục

REFERENCES

YOUTUBE TIN HOC THAT LA DON GIAN


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.