+1

Angularjs phần 4 - Template

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về Module & Realtime application, bài tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sử dụng về Template trong application.

Template

Đôi lúc trong quá trình xây dựng hệ thống, file HTML trở nên phức tạp để giải quyết vấn đề này ta cần chia thành nhiều phần khác nhau, AngularJS cung cấp cho chúng ta một giải pháp hữu ích đó là template. Trong Angular, chúng ta có 2 cách để tạo một template.

Dùng file bên ngoài:

Chúng ta có thể dùng thêm một file html bên ngoài để làm template cho file chính, ví dụ:

File message.html

<h3>Hello, {{name}}!</h3>

Dùng script

Chúng ta có thể tích hợp thẳng template vào file hiện hành thông qua thẻ script với type là text/ng-template

  <script type="text/ng-template" id="message.html">
		<h3>Hello, {{name}}!</h3>
	</script>

Cách sử dụng template

Có nhiều cách để sử dụng template, tuy nhiên trong AngularJS có 2 cách thông dụng nhất để dùng template đó là ng-include và ngRoute (sẽ nói ở phần sau), ví dụ:

File index.html

<!doctype html>
	<html ng-app="ExampleModule">
	<head>
	  <script src="http://code.angularjs.org/1.2.12/angular.min.js"></script>
	  <script src="script.js"></script>
	</head>
	<body>
	  <div ng-controller="ExampleCtrl">
	  	<input type="text" ng-model="name">
	    <div ng-include src="template_name"></div>
	  </div>
	  <script type="text/ng-template" id="message.html">
			<h3>Hello, {{name}}!</h3>
		</script>
	</body>
	</html>

var app = angular.module('ExampleModule', []);

app.controller('ExampleCtrl', function($scope) {
	$scope.template_name = 'message.html';
	$scope.name = 'World';
});

Views & Route

Đôi khi trong một trang, nhiều khi chúng ta chỉ muốn hiển thị một phần HTML ứng svới mỗi chức năng cụ thể mà ta không cần chuyển đổi trang, Angular là một full-stack framework hiệu quả giúp chúng ta có thể làm được việc này nhanh chóng và dễ dàng. Để làm việc này thì bạn cần gọi và sử dụng một extends module của angular là ngRoute

File index.html

<!doctype html>
<html ng-app="ExampleModule">
<head>
  <script src="http://code.angularjs.org/1.2.12/angular.min.js"></script>
  <script src="http://code.angularjs.org/1.2.12/angular-route.min.js"></script>
  <script src="script.js"></script>
</head>
<body>
  <div ng-view></div>

  <script type="text/ng-template" id="message.html">
    <input type="text" ng-model="name">
    <h3>Hello, {{ name }}!</h3>
  </script>
  <script type="text/ng-template" id="another.html">
    <input type="text" ng-model="name">
    <h3>Chào, {{ name }}</h3>
  </script>
</body>
</html>

File script.js

var app = angular.module('ExampleModule', ['ngRoute']);

	app.config(function($routeProvider, $locationProvider) {
		$routeProvider.when('/message', {
			templateUrl: 'message.html',
			controller: 'MessageCtrl'
		});

		$routeProvider.when('/another', {
			templateUrl: 'another.html',
			controller: 'AnotherCtrl'
		});

		$routeProvider.otherwise({
	    redirectTo: '/message'
	  });
	});
  app.controller('MessageCtrl', function($scope) {
		$scope.name = 'World';
	});

	app.controller('AnotherCtrl', function($scope) {
		$scope.name = 'Sky';
	});
 • ng-view đánh dấu vị trí view, nơi sẽ thể hiện template trọng document
 • ngRoute là module hỗ trợ routing url cho angular
 • app.config là method cho phép khai báo các Controller, View tương ứng với url
 • $routeProvider.otherwise xử lý cho route mặc định

Ngoài lề

Trên đây là hướng dẫn để bạn có thể thực hiện được 80% project bằng angular. Ngoài ra để ứng dụng trở nên linh động hơn bạn có thể coi thêm về tài liệu chính thức của angular:

Bài của mình đến đây là hết. Hen gặp lại các bạn trong loạt bài hướng dẫn khác 😃

Link tham khảo: https://docs.angularjs.org/api


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.