+1

[AngularJS toàn tập] Phần 7 : Phần tử HTML DOM

Phần tử HTML DOM

Là một lập trình viên chắc hẳn bạn không còn xa lạ gì với HTML DOM .

Trong angular js thì những directive dưới đây có thể được sử dụng để bind dữ liệu trong ứng dụng tới các thuộc tính trong phần tử HTML DOM.

 • ng-disabled : vô hiệu hóa một control đã cung cấp
 • ng-show : Hiển thị một control đã cung cấp
 • ng-hide : Ẩn một control đã cung cấp
 • ng-click :Biểu diễn một sự kiện click chuột trong AngularJS

html_dom.png

Ng-disabled directive trong angular js

Thêm thuộc tính ng-disable vào một nút HTML và gắn dữ liệu này với model. Gắn kết model tới một checkbox quan sát sự thay đổi.

<tr>
  <td><input type="checkbox" ng-model="disable_button">Disable button</td>
  <td><button ng-disabled="disable_button">Button</button></td>
</tr>

Ng-show directive trong angular js

Thêm thuộc tính ng-show vào nút HTML và gắn nó cho model.

Gắn kết model đến một checkbox, click vào check box để xem sự thay đổi.

<tr>
  <td><input type="checkbox" ng-model="show_button">Show button</td>
  <td><button ng-show="show_button">Button</button></td>
</tr>

Ng-hide trong angular js

Thêm thuộc tính ng-hide vào nút HTML và gắn nó cho model.

Click vào check box bạn sẽ thấy button bị ẩn đi.

<tr>
  <td><input type="checkbox" ng-model="hide_button">Hide button</td>
  <td><button ng-hide="hide_button">Button</button></td>
</tr>

Ng-click trong angular js

Thêm thuộc tính ng-click vào Nút HTML và gắn nó cho model.

Mỗi lần bạn click thì biến đếm count sẽ tăng lên 1.

<tr>
  <td><p>Click count: {{ count_click }}</p></td>
  <td><button ng-click="count_click = count_click + 1">Click me!</button></td>
</tr>

Bạn có thể xem ví dụ tổng hợp về các directive bên dưới ở đây

<html>
<head>
<title>Phan tu HTML DOM trong AngularJS</title>
</head>
<body>
<h2>Phần tử HTML DOM</h2>
<div ng-app="">
<table border="0">
<tr>
  <td><input type="checkbox" ng-model="disable_button">Disable button</td>
  <td><button ng-disabled="disable_button">Button</button></td>
</tr>
<tr>
  <td><input type="checkbox" ng-model="show_button">Show button</td>
  <td><button ng-show="show_button">Button</button></td>
</tr>
<tr>
  <td><input type="checkbox" ng-model="hide_button">Hide button</td>
  <td><button ng-hide="hide_button">Button</button></td>
</tr>
<tr>
  <td><p>Click count: {{ count_click }}</p></td>
  <td><button ng-click="count_click = count_click + 1">Click me!</button></td>
</tr>
</table>
</div>
</body>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/angularjs/1.3.14/angular.min.js"></script>
</html>

đơn giản và dễ hiểu đúng không các bạn, hãy bắt tay vào code một đoạn đi thôi.

Bạn có thể xem demo và chạy thử code tại đây >>>> https://jsfiddle.net/SonCheDinh/u7dusr3f/


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.