+16

[AngularJS toàn tập] Phần 1 : AngularJS là gì?

[AngularJS toàn tập] Phần 1 : AngularJS là gì?

Mở đầu với loạt bài về Angular JS, ở phần này mình sẽ nói qua các khái niệm về Angular JS, các thành phần trong Angular JS, phân tích ưu và nhược điểm của nó.

AngularJS là cái gì?

Đây là một mã nguồn mở, 1 framwork cho các ứng dụng web. Được phát triển từ năm 2009, hiện tại được duy trì bởi google và đã ra mắt phiên bản 2.0

angular0.png

Định nghĩa chính thức được đưa ra như sau :

AngularJS là một framework có cấu trúc cho các ứng dụng web động. Nó cho phép bạn sử dụng HTML như là ngôn ngữ mẫu và cho phép bạn mở rộng cú pháp của HTML để diễn đạt các thành phần ứng dụng của bạn một cách rõ ràng và súc tích. Hai tính năng cốt lõi: Data binding và Dependency injection của AngularJS loại bỏ phần lớn code mà bạn thường phải viết. Nó xảy ra trong tất cả các trình duyệt, làm cho nó trở thành đối tác lý tưởng của bất kỳ công nghệ Server nào.

Để học được AngularJS bạn cần phải có những kiến thức cơ bản javascript, object, string …. Việc bạn có hiểu biết chuyên sâu về javascript sẽ giúp cho bạn dễ dàng học AngularJS. Bản chất của AngularJS là hoạt động dạng Single Page, sử dụng API để lấy data, cho nên bạn cần biết các kĩ thuật DHTML, AJAX.

Đặc trưng của AngularJS

 • Phát triển dự trên Javascript
 • Tạo các ứng dụng client-side theo mô hình MVC.
 • Khả năng tương thích cao, tự động xử lý mã javascript để phù hợp vứi mỗi trình duyệt.
 • Mã nguồn mở, miễn phí hoàn toàn và được sủ dụng rộng rãi.

Các tính năng cơ bản

 • Scope : là đối tượng có nhiệm vụ giao tiếp giữa controller và view của ứng dụng.
 • Controller : xử lí dữ liệu cho đối tượng $scope, từ đây bên views sẽ sử dụng các dữ liệu trong scope để hiển thị ra tương ứng.
 • Data-binding : tự động đồng bộ dữ liệu giữa model và view
 • Service : là singleton object được khởi tạo 1 lần duy nhất cho mỗi ứng dụng, cung cấp các phương thức lưu trữ dữ liệu có sãn. ($http, $httpBackend, $sce, $controller, $document, $compile, $parse, $rootElement, $rootScope …..)
 • Filter : Lọc các tập con từ tập item trong các mảng và trả về các mảng mới.
 • Directive : dùng để tạo các thẻ HTML riêng phục vụ những mục đích riêng. AngularJS có những directive có sẵn như ngBind, ngModel
 • Temple : một thành phần của view, hiển thị thông tin từ controller
 • Routing : chuyển đổi giữa các action trong controller, qua lại giữa các view.
 • MVC & MVVM : mô hình thiết kế để phân chia các ứng dụng thành nhiều phần khác nhau (gọi là Model, View và Controller) mỗi phần có một nhiệm vụ nhất định. AngularJS không triển khai MVC theo cách truyền thống, mà gắn liền hơn với Model-View-ViewModel.
 • Deep link : Liên kết sâu, cho phép bạn mã hóa trạng thái của ứng dụng trong các URL để nó có thể bookmark với công cụ tìm kiếm. Các ứng dụng có thể được phục hồi lại từ các địa chỉ URL với cùng một trạng thái.
 • Dependency Injection: AngularJS có sẵn một hệ thống con dependency injection để giúp các lập trình viên tạo ra các ứng dụng dễ phát triển, dễ hiểu và kiểm tra.

angular1.png

Các components chính

 • ng-app : định nghĩa và liên kết một ứng dụng AngularJS tới HTML.
 • ng-model : gắn kết giá trị của dữ liệu ứng dụng AngularJS đến các điều khiển đầu vào HTML.
 • ng-bind : gắn kết dữ liệu ứng dụng AngularJS đến các thẻ HTML.

Ưu điểm của angularJS

 • Cung cấp khả năng tạo ra các Single Page Aplication dễ dàng.
 • Cung cấp khả năng data binding tới HTML, khiến cho người dùng cảm giác linh hoạt, thân thiện.
 • Dễ dàng Unit test
 • Dễ dàng tái sử dụng component
 • Giúp lập trình viên viết code ít hơn với nhiều chức năng hơn.
 • Chạy được trên các loại trình duyệt, trên cả PC lẫn mobile.

Nhược điểm

 • Không an toàn : được phát triển từ javascript cho nên ứng dụng được viết bởi AngularJS không an toàn. Nên có sự bảo mật và xác thực phía server sẽ giúp ứng dụng trở nên an toàn hơn.
 • Nếu người sử dụng ứng dụng của vô hiệu hóa JavaScript thì sẽ chỉ nhìn thấy trang cơ bản.

Phần giới thiệu về Angular JS của mình đến đây là kết thúc. Ở phần tiếp theo mình sẽ nói về Directive trong AngularJS.


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.