+2

Android performance pattern

Phân tích hiệu năng của ứng dụng Android là công việc phức tạp, đòi hỏi hiều biết sâu về các phần cứng, tools, tối ưu mã nguồn, tối ưu các api. Tôi tham gia một khóa học trên udaciy về vấn đề này. Trong phạm vi bài presentation , tôi trình bày các vấn đề liên quan đến hiệu năng trên Android.

Các mục đề trình bày trong presentation, mỗi mục đề này là một tuần học trên udacity, tôi khái quát một số kiến thức căn bản, bạn nào muốn tìm hiểu cụ thể có thể join course.

  • About Android performance
  • Rendering performance
  • Good render Bad render
  • Understanding overdraw
  • Tool Profile GPU Rendering
  • Android UI and the GPU
  • Invalidations, Layouts, Performance
  • Battery Performance
  • Memory Performance
  • Performance Cost of Memory

[Theo dõi course trên udacity https://www.udacity.com/course/ud825 ]


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.