-3

20 câu lệnh SSH thông dụng nhất

20 câu lệnh SSH bên dưới là những lệnh thông dụng nhất bất kỳ ai cũng phải biết để có thể thao tác, quản trị VPS Linux.

Trước khi bắt đầu, bạn cần kết nối với VPS qua SSH bằng cách sử dụng công cụ Putty hoặc ZOC Terminal (nên dùng ZOC vì copy/paste dễ dàng hơn).

Lưu ý:

Thư mục, đường dẫn đến thư mục thường kết thúc bởi ký tự / File, đường dẫn đến file không có ký tự / ở cuối Một file trên Linux không phải lúc nào cũng có đuôi đằng sau 20 câu lệnh SSH thông dụng nhất

  1. Di chuyển giữa các thư mục

cd [another directory] VD: chuyển đến thư mục chứa file cấu hình Nginx

cd /etc/nginx/conf.d/ 2. Chuyển đến thư mục home của user

cd ~ Nếu bạn login bằng tài khoản root thì lúc này thư mục home sẽ là /root

  1. Chuyển đến thư mục trước đây

cd - 4. Di chuyển đến thư mục cha

cd .. 5. Hiển thị đường dẫn thư mục hiện tại

pwd 6. Hiển thị tất cả file/thư mục ở thư mục hiện tại

ls 7. Hiển thị tất cả file và thông tin

ls -al 8. Hiển thị tất cả file với đuôi bất kỳ

ls *.ext VD: hiển thị toàn bộ file *.PHP

ls *.php 9. Hiển thị tất cả file/thư mục với thông tin chi tiết

ls -alh 10. Tắt kết nối SSH

exit Quản lý File

  1. Copy và đổi tên file

File cũ vẫn được giữ nguyên.

cp [filename] [new filename] VD: copy và đổi tên file banner.jpg thành banner728px.jpg

cp banner.jpg banner728px.jpg VD: copy banner.jpg vào folder ads và đổi tên thành banner728px.jpg

cp banner.jpg ads/banner728px.jpg 12. Move và đổi tên file

File cũ sẽ bị xóa và chuyển sang thư mục mới.

mv [old filename] [new filename] VD: di chuyển banner.jpg sang folder ads

mv banner.jpg ads/banner.jpg VD: di chuyển banner.jpg sang folder ads và đổi tên file thành banner728px.jpg

mv banner.jpg ads/banner728px.jpg Tương tự, bạn có thể di chuyển cả folder.

VD: chuyển folder image vào folder media

mv image/ media VD: chuyển folder image ra thư mục cha

mv image/ .. 13. Xóa một file

rm [file name] VD: xóa file banner.jpg

rm banner.jpg 14. Xóa toàn bộ file ở thư mục hiện tại

rm * 15. Xóa toàn bộ file với extension bất kỳ

rm *.ext VD: xóa toàn bộ file .jpg

rm *.jpg 16. Copy một folder kèm theo toàn bộ files, thư mục bên trong

cp -r [directory] [new directory] 17. Tạo thư mục mới

mkdir [folder name] VD:

mkdir image 18. Tìm kiếm một file từ thư mục hiện tại

find . -name [filename] -print VD: tìm file banner.jpg ở thư mục hiện tại

find . -name banner.jpg -print 19. Tìm kiếm nội dung trong một file

grep [text] [filename] VD: tìm từ sidebar trong file index.php

grep sidebar index.php 20. CHMOD – thay đổi file permission

chmod [permission type] [file/folder name] VD:

chmod 777 wp-config.php Cách đặt permission:

Số đầu tiên cho file owner, số thứ 2 cho group của owner, và số thứ 3 cho toàn bộ user và group khác. 7 = Read + Write + Execute 6 = Read + Write 5 = Read + Execute 4 = Read 3 = Write + Execute 2 = Write 1 = Execute 0 = All access denied


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.