+1

SSH trong Windows

Một trong những điều ức chế của khi làm mấy việc dạng sysadmin trong windows là ssh, đặc biệt khi bạn dùng laptop chạy windows, và manage một đống server chạy linux. May thay, từ Win 10, đội của anh Bill đã về-với-chính-đạo khi hỗ trợ OpenSSH Trong bài này, sẽ tóm tắt lại lịch sử vụ ssh-from-windows-with-luv này của mình.

  1. Cài OpenSSH vào windows, chi tiết tham khảo link trên, tóm tắt như sau:
    1. Download OpenSSH từ github Powershell/Win32-OpenSSH/releases chỗ này có điểm 2 củ chuối, 1 là code của openssh-for-windows thì nằm trong https://github.com/PowerShell/openssh-portable, nhưng release và issue của nó thì nằm đây, 2 là trong trang docs của Microsoft có 1 đoạn hơi bị nguy hiểm, bảo là nếu không cài bằng powershell theo hướng dẫn chuẩn thì phải làm theo hướng dẫn trong cái github kia, chả hiểu các bạn Microsoft nghĩ gì 😂
    2. Chạy cái file powershell để install vào: powershell.exe -ExecutionPolicy Bypass -File install-sshd.ps1
  2. Bật cmd lên, ssh -i user@ip như một vị thần

[1] https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/administration/openssh/openssh_install_firstuse


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.