Hướng dẫn chọn "Giấy phép bản quyền" phù hợp trên Viblo

Chức năng Content Licensing cho phép tác giả lựa chọn các Giấy phép (License) được cung cấp bởi tổ chức phi lợi nhuận Creative Commons bên cạnh license truyền thống đó là All right reserved. Chúng được chia ra làm 9 license, gộp lại thành 3 nhóm sau:

  • All Rights Reserved
  • Some Rights Reserved
  • No Rights Reserved

All Rights Reserved

Mặc định các bài viết được tạo trên Viblo đều sẽ có license là All Rights Reserved tuân theo Terms of Service của Viblo về Quyền sở hữu và bản quyền, có nghĩa là tác giả có toàn quyền đối với tác phẩm được tạo. Ngoại trừ các trường hợp có thoả thuận ký kết riêng, tác giả không cho phép người khác thực hiện sao chép, chỉnh sửa, phân phối, xây dựng tác phẩm mới dựa trên tác phẩm gốc khi chưa có sự cho phép hay đồng ý của tác giả.

Some Rights Reserved

Đây là nhóm thứ hai trong công cụ Content Licensing của Viblo. Không giống như All Rights Reserved, nhóm này gồm các license chỉ yêu cầu bảo lưu một số quyền nhất định của tác giả.

Attribution (BY)

Tên đầy đủ là Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Có thể hiểu rằng license này cho phép người khác có thể thực hiện phân phối, đăng tải lại, chỉnh sửa và xây dựng dựa trên tác phẩm gốc, bao gồm cả mục thương mại. Miễn là họ thực hiện ghi công (Attribution (BY) cho tác giả chẳng hạn như: nêu tên tác giả, dẫn link tới tác phẩm gốc hoặc theo yêu cầu riêng của tác giả. Đây là yêu cầu chung trong tất cả các license khác của Creative Commons trong phần này.

Attribution (BY) - Share alike (SA)

Tên đầy đủ Attribution-ShareAlike 4.0 International. License này cho phép người khác có thể thực hiện đăng tải lại, chỉnh sửa và xây dựng dựa trên nội dung gốc. Tuy nhiên, họ phải cũng phải gắn license tương tự cho các bản phân phối và các tác phẩm sau chỉnh sửa giống với bản gốc. Miễn là họ thực hiện ghi công cho tác giả chẳng hạn như: nêu tên tác giả, dẫn link tới tác phẩm gốc hoặc theo yêu cầu riêng của tác giả.

Attribution (BY), No derivatives (ND)

Tên đầy đủ là Attribution-NoDerivatives 4.0 International. License này cho phép người khác chỉ có thể phân phối tác phẩm gốc dưới dạng bản chụp nguyên vẹn, không bị chỉnh sửa, không tạo tác phẩm phái sinh từ tác phẩm gốc. Tất nhiên, họ vẫn phải ghi công cho tác giả chẳng hạn như: nêu tên tác giả, dẫn link tới tác phẩm gốc hoặc theo yêu cầu riêng của tác giả.

Attribution (BY), Non-commercial (NC)

Tên đầy đủ là Attribution-NonCommercial 4.0 International. License này cho phép người khác chỉ có thể thực hiện đăng tải lại, chỉnh sửa và xây dựng dựa trên nội dung gốc cho mục đích phi thương mại kèm theo điều kiện ghi công cho tác giả chẳng hạn như: nêu tên tác giả, dẫn link tới tác phẩm gốc hoặc theo yêu cầu riêng của tác giả.

Attribution (BY), Non-commercial (NC), Share alike (SA)

Tên đầy đủ là Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International. License này chỉ cho phép người khác có thể thực hiện đăng tải lại, chỉnh sửa và xây dựng dựa trên nội dung gốc cho mục đích phi thương mại kèm theo điều kiện ghi công cho tác giả chẳng hạn như: nêu tên tác giả, dẫn link tới tác phẩm gốc hoặc theo yêu cầu riêng của tác giả; Ngoài ra, các bản phân phối, sửa đổi bắt buộc phải gắn cùng license với tác phẩm gốc.

Attribution (BY), Non-commercial (NC), No derivatives (ND)

Tên đầy đủ là Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International. Đây là license khắt khe nhất của Creative Commons. License này cho phép người khác chỉ có thể thực hiện phân phối nội dung dưới dạng bản chụp nguyên vẹn, không bị chỉnh sửa, không tạo tác phẩm phái sinh từ tác phẩm gốc, đồng thời chỉ được dùng nó cho mục đích phi thương mại. Miễn là họ có thực ghi công cho tác giả chẳng hạn như: nêu tên tác giả, dẫn link tới tác phẩm gốc hoặc theo yêu cầu riêng của tác giả.

No Rights Reserved

Đây là nhóm cuối cùng trong công cụ Content Licensing của Viblo. Người khác có thể sử dụng nội dung mà không gặp bất kỳ ràng buộc nào cả.

CC0 - Copyright Waiver

Đây là license từ Creative Commons hay còn biết tới với tên CC0 1.0 Universal. License thể hiện rằng tác giả từ bỏ toàn bộ các quyền và bản quyền tác phẩm của mình để trao cho người khác có toàn quyền phân phối, sao chép, chỉnh sửa và xây dựng trên nội dung gốc mà không gặp bất kỳ ràng buộc nào. Bao gồm cả việc sử dụng cho mục đích thương mại.

Public Domain

Public Domain là tùy chọn thể hiện rằng bài viết này không có bản quyền. Do đó, người khác có thể sử dụng với bất kỳ mục đích và hình thức nào.

Tài liệu chi tiết

Các tài liệu về Creative Commons copyright license vui lòng tham khảo chi tiết tại các bài viết sau:

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.