Hệ thống tính Reputation trên Viblo

Reputation là gì?

Reputation, với nghĩa là "thanh danh, uy tín", là một chỉ số được Viblo dùng để thể hiện những ghi nhận, quan tâm của người dùng đối với những cá nhân có nhiều đóng góp cho cộng đồng.

Chỉ số Reputation hiện cũng đang được sử dụng để xếp hạng người dùng. Cụ thể thì Top những người dùng có số lượng Reputation nhận được nhiều nhất trong tuần, sẽ xuất hiện ở phần HOT AUTHORS tại trang Home Page. Bảng xếp hạn chi tiết có thể xem tại đây.

Bảng xếp hạng trên được cập nhật 1 lần/1 ngày.

Ngoài ra bạn có thể xem bảng xếp hạng người dùng theo chỉ số Reputation tại trang https://viblo.asia/authors

Chỉ số Reputation được tính toán như thế nào?

Hiện tại, bạn có thể nhận được Reputation trong các trường hợp sau:

  • Một bài viết của bạn được người dùng khác Vote up: +4 points
  • Một comment của bạn được người dùng khác Vote up: +2 points
  • Một bài viết của bạn được người dùng khác Bookmark: +3 points
  • Một người dùng khác Follow bạn: +7 points
  • Một series của bạn được người dùng khác Vote up: +4 points
  • Một câu hỏi được người dùng khác Vote up: +2 points
  • Một câu trả lời được người dùng khác Vote up: +1 points
  • Một câu trả lời được chấp nhận (accept): +3 points

Hiện các công thức tính toán chỉ số Reputation vẫn đang ở trong quá trình thử nghiệm, và những con số đề cập ở trên có thể được thay đổi trong thời gian tới. Chúng tôi dự kiến cũng sẽ bổ sung các quy định về điểm trừ cho Reputation khi mà bài viết hay comment bị Vote down.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.