Chức năng search trên Viblo

Search thông thường

Để tìm kiếm post, user, tag... bạn chỉ cần nhập từ khóa vào ô search ở phía trên bên phải của trang và nhấn enter.

Dưới đây là một ví dụ về kết quả hiển thị khi search theo từ khóa laravel

Sau khi nhấn enter, trang kết quả search sẽ hiện ra như sau

Phía dưới ô search là các tùy chọn để sắp xếp kết quả search theo các mục khác nhau, bạn có thể chọn mục tương ứng để có được kết quả chính xác nhất.

Search syntax

Ngoài ra Viblo còn hỗ trợ hệ thống search syntax, cho kết quả chính xác hơn. Cú pháp search syntax được liệt kê trong bảng bên dưới:

Syntax Meaning
title:Git Containing "Git" in the post title
body:Ruby Containing "Ruby" in post contents
code:function Containing "function" in code blocks
tag:Rails Tagged with "Rails"
-tag:Ruby,Rails Not containing tags "Ruby" and "Rails"
user:name Post author identifier containing "name"
clip:>3 Clipped more than 3 times
views:>=10 Viewed more or equal than 10 times
rate:"10..*" Post rating is greater than or equal to 10
created:>2016-09-30 Created after 2016-09-30
updated:"2016-09-01 .. 2016-09-30" Updated in the range between 2016-09-01 and 2016-09-30
Ruby Rails Containing "Ruby" or "Rails"
NOT php Must not contain "php"
"JavaScript Performance" Containing phrase "JavaScript Performance" in the post title or contents
language:en Filtering posts by language (en, vi, ja)

Nếu chưa nhớ được hết thì bạn luôn có thể xem lại các cú pháp này ở phía bên phải của trang kết quả search.

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.