utf8mb4

utf8mb4

Sort by: Newest posts
Avatar

Tại sao không bao giờ nên sử dụng “utf8” trong MySQL

4.9K 6 0
16
Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.