phục hồi hệ thống

phục hồi hệ thống

Sort by: Newest posts
Avatar

System Recovery - Tăng tốc khởi động lại trong thuật toán dựa trên bản ghi cơ sở.

87 0 0
0
Avatar

System Recovery - Các thuật toán phục hồi CSDL dựa trên LOG.

183 0 0
1
Avatar

System Recovery - Trình quản lý khôi phục cơ sở dữ liệu và Thuật toán shadow-paging

288 0 0
2
Avatar

System Recovery - Mô hình hệ thống

122 0 0
3
Avatar

System Recovery - Giới thiệu về khôi phục cơ sở dữ liệu

399 0 0
1
Avatar

System Recovery - Một số mô hình phục hồi hệ thống

392 2 0
4
Avatar

System Recovery - Các nguyên nhân cơ bản của các lỗi hệ thống

928 1 1
  • Avatar
6

phục hồi hệ thống


Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.