Đại số quan hệ

Đại số quan hệ

Sort by: Newest posts

Phép chọn, phép chiếu và phép chia trong Đại số quan hệ

12.1K 1 1
6

Phép kết trong đại số quan hệ

8.2K 1 0
9

Đại số quan hệ và các phép toán tập hợp

6.9K 2 1
9

Đại số quan hệ