+2

Trie Tree (phần 2) - Trie nhị phân

Đây là bài viết số 22 thuộc series bài viết về cấu trúc dữ liệu Trie Tree. Để hiểu được bài viết này, trước tiên các bạn hãy tìm đọc lại bài viết phần 11 liên quan tới Trie Tree cơ bản tại đây: Trie Tree phần 1.

I. Giới thiệu chung

Ta đã biết rằng Trie là một cấu trúc dữ liệu dạng cây, sử dụng rất hiệu quả trong các bài toán liên quan tới quản lý danh sách xâu kí tự. Tuy nhiên, ít ai biết rằng Trie Tree còn có một ứng dụng nữa, đó là quản lý một tập số nguyên.

Bằng cách coi mỗi số là một xâu kí tự gồm toàn kí tự 01 (tức là biểu diễn nhị phân của số đó), ta có thể quản lý tập hợp số này cùng với những thao tác hỗ trợ để xử lý những bài toán về số nguyên.

Dưới đây là một ví dụ minh họa về Trie nhị phân quản lý tập các số nguyên {0,1,2,4,6}\{0, 1, 2, 4, 6\}.

image.png

Trie nhị phân có một số đặc điểm sau:

 • Các số được thêm vào Trie sẽ được chuyển qua dạng nhị phân, rồi thêm các bit 00 vào đầu sao cho độ dài của chúng đều bằng nhau. Thông thường độ dài này sẽ được đặt là log(max(ai))\log\big(\text{max}(a_i)\big) với aia_i là các số trong tập hợp.
 • Một số nguyên sẽ bao gồm các bit trên đường đi từ nút gốc tới nút lá của Trie Tree (mỗi cạnh lưu một bit).
 • Khi thêm các bit vào Trie, ta thêm theo chiều từ trái sang phải.

II. Cài đặt và ứng dụng

1. Cài đặt

Các ứng dụng của Trie trên xâu đều có thể áp dụng trên Trie nhị phân. Các thao tác cơ bản trên Trie nhị phân bao gồm:

 • Thêm một nút trên Trie.
 • Thêm một số vào Trie.
 • Xóa một số khỏi Trie.
 • Kiểm tra một số có xuất hiện trong Trie hay không.

Và dĩ nhiên, ta cũng có thể sử dụng một trong hai cách cài đặt bằng mảng hoặc bằng con trỏ.

Cài đặt bằng mảng

const int MAX_NODES = ...;
const int LOG = ...; // Giá trị lớn nhất của log(a[i]).

struct Trie
{
  struct Node
  {
    int child[2];
    int exist, cnt;
  } nodes[MAX_NODES];
  
  // Số lượng node hiện tại của Trie.
  int cur;
  
  Trie() : cur(0) 
  {
    memset(nodes[0].child, -1, sizeof(nodes[cur].child));
    nodes[0].exist = nodes[0].cnt = 0;
  };

  int new_node() 
  {
    ++cur;
    memset(nodes[cur].child, -1, sizeof(nodes[cur].child));
    nodes[cur].exist = nodes[cur].cnt = 0;
    
    return cur;
  }

  void add_number(int x) 
  {
    int pos = 0;
    for (int i = LOG; i >= 0; --i) 
    {
      int c = (x >> i) & 1;
      if (nodes[pos].child[c] == -1) 
        nodes[pos].child[c] = new_node();
      pos = nodes[pos].child[c];
      ++nodes[pos].cnt;
    }
    
    ++nodes[pos].exist;
  }

  void delete_number(int x) 
  {
    if (find_number(x) == false) 
      return;
    
    int pos = 0;
    for (int i = LOG; i >= 0; --i) 
    {
      int c = (x >> i) & 1;
      int tmp = nodes[pos].child[c];
      nodes[tmp].cnt--;
      
      if (nodes[tmp].cnt == 0) 
      {
        nodes[pos].child[c] = -1;
        return;
      }

      pos = tmp;
    }
    
    --nodes[pos].exist;
  }

  bool find_number(int x) 
  {
    int pos = 0;
    for (int i = LG; i >= 0; --i) 
    {
      int c = (x & (1 << i) ? 1 : 0);
      
      if (nodes[pos].child[c] == -1) 
        return false;
      
      pos = nodes[pos].child[c];
    }
    
    return (nodes[pos].exist != 0);
  }
};

Cài đặt bằng con trỏ

const int LOG = ...; // Giá trị lớn nhất của log(a[i]).
  
struct Trie
{
  struct Node
  {
    Node* child[2];
    int exist, cnt;

    Node() 
    {
      for (int i = 0; i < 2; ++i) 
        child[i] = NULL;
      
      exist = cnt = 0;
    }
  };
 
  Node* root;
  Trie() : cur(0)
  {
    root = new Node();
  };
 
   void add_number(int x) 
   {
    Node* p = root;
     
    for (int i = LOG; i >= 0; --i) 
    {
      int c = (x >> i) & 1;
      if (p -> child[c] == -1) 
        p -> child[c] = new Node();
      
      p = p -> child[c];
      p -> cnt++;
    }
     
    p -> exist++;
  }

  void delete_number(int x) 
  {
    if (find_number(x) == false) 
      return;
    
    Node* p = root;
    for (int i = LOG; i >= 0; --i) 
    {
      int c = (x >> i) & 1;
      Node* tmp = p -> child[c];
      tmp -> cnt--;
      
      if (tmp -> cnt == 0) 
      {
        p -> child[c] = -1;
        return;
      }

      p = tmp;
    }
    
    p -> exist--;
  }

  bool find_number(int x) 
  {    
    Node* p = root;
    for (int i = LOG; i >= 0; --i) 
    {
      int c = (x & (1 << i) ? 1 : 0);
      
      if (p -> child[c] == NULL) 
        return false;
      
      p = p -> child[c];
    }
    
    return (p -> exist != 0);
  }
};

2. Xử lí truy vấn tìm XOR lớn nhất với giá trị được cho

Đây là một bài toán điển hình sử dụng trie nhị phân. Đa số các bài toán liên quan tới thao tác bit sử dụng trie đều là biến thể của bài toán này.

Đề bài

Cho nn số nguyên không âm a1,a2,,ana_1, a_2, \dots, a_nmm truy vấn, mỗi truy vấn yêu cầu tìm giá trị:

maxi=1n(aix)\text{max}_{i = 1}^n\big(a_i \oplus x\big)

<center>

với xx là một số nguyên không âm cho trước, \oplus là toán tử XOR\text{XOR} bit

</center>

Yêu cầu: Xử lý tất cả các truy vấn?

Ý tưởng

Đầu tiên xây dựng một Trie nhị phân với các số nguyên đã cho.

Xét lần lượt các bit từ lớn đến bé của đáp án. Coi bit đang xét là bit thứ ii. Ta sẽ xây dựng đáp án một cách tham lam bằng cách cố gắng đặt bit thứ ii của đáp án là 11 do 2i>i=0j12j2^i > \sum_{i = 0}^{j - 1} 2^j. Nói cách khác, dù đặt cả i1i − 1 bit còn lại của đáp án là 11 thì cũng không có lợi bằng đặt bit ii11.

Ta sẽ lần lượt xây đáp án bằng các đi xuống từ gốc của Trie. Giả sử ta đang xây dựng bit thứ ii của đáp án. Nếu đỉnh hiện tại đang xét có thể đi xuống cạnh có bit là f(x,i)1f(x,i) \oplus 1 với f(x,i)f(x,i) là bit thứ ii của số x,x, ta sẽ đi qua cạnh đó để có được bit ii trong đáp án là 11. Nếu không, ta "đành" đi xuống cạnh còn lại của đỉnh đang xét và có được bit ii của đáp án là 00.

image.png

Cài đặt

// Cài đặt bằng con trỏ, chỉ cần thêm hàm này vào trong cấu trúc Trie.
int query(int x) 
{
  int res = 0;
  Node* p = root;
  
  for (int i = LOG; i >= 0; --i) 
  {
    int c = (x >> i) & 1;

    if (p -> child[c ^ 1] != -1) 
    {
      res += (1ll << i);
      p = p -> child[c ^ 1];
    }
    else 
      p = p -> child[c];
  }
  
  return res;
}

III. Bài tập áp dụng

1. GCD, XOR & SUM

Đề bài

Tý đang chơi một trò chơi về những con số và nhờ sự thông minh của mình, cậu giữ chuỗi thắng liên tiếp trong nhiều ngày. Một ngày, Tý đi du lịch và không thể tiếp tục chuỗi thắng, vì thế cậu nhờ người bạn Tèo của mình giúp đỡ tiếp tục trò chơi. Trò chơi này như sau:

Ban đầu, có một mảng AA rỗng. Máy tính sẽ đưa ra hai loại truy vấn:

 • 1 ui1 \ u_i: Thêm số uiu_i vào mảng AA.
 • 2 xi ki si2 \ x_i \ k_i \ s_i: Tìm số vv thuộc mảng AA sao cho GCD(xi,v)\text{GCD}(x_i, v) chia hết cho ki;xi+visik_i; x_i + v_i \le s_ixivx_i \oplus vlớn nhất có thể (với oplusoplus là toán tử XOR\text{XOR} bit). Nếu không có số vv như vậy thì trả về 1-1.

Yêu cầu: Hãy giúp Tèo thực hiện qq truy vấn mà máy tính đưa ra?

Input:

 • Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương qq - số lượng truy vấn.
 • Trên qq dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa một trong hai loại truy vấn đã nêu.

Ràng buộc:

 • 1q1051 \le q \le 10^5.
 • 1ui1051 \le u_i \le 10^5.
 • 1xi,ki,si1051 \le x_i, k_i, s_i \le 10^5.

Output:

 • Với mỗi truy vấn loại 2,2, đưa ra giá trị vv tìm được hoặc 1-1 nếu không tìm được (mỗi truy vấn đưa ra kết quả trên một dòng).

Sample Input:

5
1 1
1 2
2 1 1 3
2 1 1 2
2 1 1 1

Sample Output:

2
1
-1

Ý tưởng

Nhìn thấy bài toán tìm xivx_i \oplus v lớn nhất ngay lập tức gợi cho chúng ta lời giải sử dụng Trie. Vì vậy ta sẽ cố gắng thiết kế Trie để truy vấn trên tập các số thỏa mãn hai điều kiện còn lại.

Để GCD(xi,v)GCD(x_i, v) chia hết cho ki,k_i, dễ nhận thấy cả xix_ivv đều phải chia hết cho kik_i. Do vậy, ta sẽ tạo 10510^5 trie, với Trie thứ ii là các số trong mảng aa chia hết cho ii. Để xi+vsix_i+v ≤ s_i thì dĩ nhiên vsixi,v≤s_i−x_i, ta lưu với mỗi đỉnh trong Trie số bé nhất trong cây con của đỉnh đó là bao nhiêu.

Vậy để giải quyết một truy vấn, ta sẽ tìm giá trị XOR\text{XOR} lớn nhất trên Trie thứ kik_i (cách giải đã trình bày ở trên) và chỉ đi vào một đỉnh con nếu như giá trị bé nhất của cây con đó bé hơn hoặc bằng sixis_i−x_i.

Độ phức tạp: O(n×log+q×log2)O(n \times \log + q \times \log^2).

Code mẫu

#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

const int LG = 18;
const int INF = 1e9;

struct Trie
{
  struct Node
  {
    Node* child[2];
    int mn;

    Node() 
    {
      for (int i = 0; i < 2; i++) 
        child[i] = NULL;
        
      mn = INF;
    }
  };

  Node* root;
  Trie() : cur(0) 
  {
    root = new Node();
  };

  void add_number(int x) 
  {
    Node* p = root;
    for (int i = LG; i >= 0; i--) 
    {
      int c = (x >> i) & 1;
      if (p -> child[c] == NULL) 
        p -> child[c] = new Node();

      p = p -> child[c];
      p -> mn = min(p -> mn, x);
    }
  }

  int query(int x, int val) 
  {
    Node* p = root;
    int res = 0;
    for (int i = LG; i >= 0; i--) 
    {
      int c = (x >> i) & 1;
      if (p -> child[c ^ 1] != NULL && p -> child[c ^ 1] -> mn <= val) 
      {
        res += ((c ^ 1) << i);
        p = p -> child[c ^ 1];
      }
      else 
      {
        if (p -> child[c] == NULL || p -> child[c] -> mn > val) 
          return -1;
        
        p = p -> child[c];
        res += (c << i);
      }
    }
    
    return res;
  }
};

const int maxn = 1e5;
Trie tries[maxn + 5];
vector < int > d[maxn + 5];

signed main() 
{
  ios_base::sync_with_stdio(false); 
  cin.tie(nullptr);

  for (int i = 1; i <= N; i++) 
    for (int j = i; j <= N; j += i) 
      d[j].push_back(i);
  
  int q;
  cin >> q;
  
  while (q--) 
  {
    int t;
    cin >> t;

    if (t == 1) 
    {
      int u;
      cin >> u;
      
      for (auto x : d[u]) 
        tries[x].add_number(u); 
    }
    else 
    {
      int x, k, s;
      cin >> x >> k >> s;

      if (x % k != 0) 
        cout << "-1\n";
      else 
        cout << tries[k].query(x, s - x) << "\n";
    }
  }
  
  return 0;
}

2. KXOR

Đề bài

Cho một dãy số nguyên dương a1,a2,...,ana_1, a_2,..., a_n.

Yêu cầu: Đếm số cách chia dãy này thành kk đoạn con liên tiếp, thỏa mãn tổng XOR\text{XOR} đoạn thứ i (ik)i \ (i \le k) nằm trong đoạn [Li,Ri]?[L_i, R_i]?

Input:

 • Dòng thứ nhất gồm hai số nguyên dương nnkk.
 • Dòng thứ hai gồm nn số nguyên dương a1,a2,...,ana_1, a_2,..., a_n.
 • Trên kk dòng tiếp theo, mỗi dòng gồm 2 số nguyên dương LiL_iRiR_i là điều kiện của đoạn thứ ii.

Ràng buộc:

 • 1kn105,n×k1051 \le k \le n \le 10^5, n \times k \le 10^5.
 • ai109;i:1ina_i \le 10^9; \forall i: 1 \le i \le n.
 • 1LiRi109;i:1ik1 \le L_i \le R_i \le 10^9; \forall i: 1 \le i \le k.

Output:

 • Gồm một số nguyên duy nhất là kết quả của bài toán. Do kết quả có thể khá lớn, hãy in ra phần dư của kết quả sau khi chia cho 109+710^9 + 7.

Sample Input:

4 2
1 2 3 4
1 4
2 10

Sample Output:

2

Ý tưởng

Ta định nghĩa:

 • dp[i][j]dp[i][j] là số cách chia dãy từ a1...ia_{1...i} thành jj nhóm và những cách chia này thỏa mãn với yêu cầu đề bài.
 • pre[i]pre[i] là tổng xor của dãy a1...i (a1a2...ai)a_{1...i} \ (a_1 \oplus a_2 \oplus ... \oplus a_i).
 • mask(x,i)mask(x, i) là bit thứ ii của xx.

Từ đó ta dễ dàng xây dựng được công thức: $$dp[i][j] = \sum_{\substack k=1}^{i-1} dp[k][j - 1]$$ với điều kiện L[j]pre[i]pre[k]R[j]L[j] \le pre[i] \oplus pre[k] \le R[j].

Giải thích điều kiện:

L[j](ak+1ak+2...ai)R[j]    L[j]pre[i]pre[k]R[j]L[j] \le (a_{k+1} \oplus a_{k+2} \oplus ... \oplus a_i) \le R[j] \implies L[j] \le pre[i] \oplus pre[k] \le R[j]

Vậy ta sẽ chuyển bài toán về thành: Với mỗi (i,j),(i, j), cần tính hiệu của (tổng của các dp[k][j1]dp[k][j-1] với pre[i]pre[k]R[j] (1)pre[i] \oplus pre[k] \le R[j] \ (1) và tổng của các dp[k][j1]dp[k][j - 1] với pre[i]pre[k]L[j]1 (2)pre[i] \oplus pre[k] \le L[j] - 1 \ (2)).

Ta sẽ sử dụng kk cây Binary Indexed Trie lưu biến sum, cây Trie thứ jj sẽ lưu các số pre[k]pre[k] và cộng vào biến sum ở các node mà pre[k]pre[k] đi qua một lượng dp[k][j]dp[k][j].

Để tìm tổng (1),(1), ta sẽ xét lần lượt các bit từ lớn đến bé của R[j]R[j]pre[i],pre[i], đi từ gốc của cây Trie thứ j,j, xảy ra các trường hợp sau (giả sử đang xét bit thứ xx):

 • mask(R[j],x)=1mask\big(R[j], x\big) = 1: Ta sẽ cộng vào dp[i][j]dp[i][j] một lượng sumsum của của cây con tương ứng với mask(pre[i],x)mask\big(pre[i], x\big). Sau đó ta đi xuống cây con tương ứng với mask(R[j],x)mask(pre[i],x)mask\big(R[j], x\big) \oplus mask \big(pre[i], x\big).
 • mask(R[j],x)=0mask\big(R[j], x\big) = 0: ta đi xuống cây con tương ứng với mask(R[j],x)mask(pre[i],x)mask\big(R[j], x\big) \oplus mask\big(pre[i], x\big).

Tổng (2)(2) tìm tương tự giống tổng (1)(1).

Độ phức tạp: O(n×k×log(109))O\big(n \times k \times \log(10^9)\big).

Code mẫu

#include <bits/stdc++.h>
#define int long long
#define nd second
#define st first
#define endl "\n"

using namespace std;

const int MOD = 1e9 + 7;
int n, k;
vector < int > a, pre;
vector < vector < int > > dp;
vector < ii > Q;

void add(int& x, int y)
{
  x += y;
  if (x >= MOD)
    x -= MOD;
  if (x < 0)
    x += MOD;
}

struct Trie
{
  Trie* child[2];
  int sum;
};

struct Trie* get_node(void)
{
  Trie* x = new Trie();
  x -> sum = 0;
  return x;
}

vector < Trie* > root;

void insert(int team, int XOR, int val)
{
  Trie* x = root[team];
  for (int i = 30; i >= 0; --i)
  {
    int key = (XOR >> i) & 1;
    if (!x -> child[key]) 
      x -> child[key] = get_node();
    x = x -> child[key];

    add(x -> sum, val);
  }
}

void solution()
{
  for (int i = 1; i <= n; ++i)
  {
    for (int j = 1; j <= min(i, k); ++j)
    {
      int l = Q[j].st - 1, r = Q[j].nd;
      int res = 0;
      Trie* x = root[j - 1];
      int bit;
      for (bit = 30; bit >= 0; bit--)
      {
        int key = (r >> bit) & 1, k = (pre[i] >> bit) & 1;
        if (key && x -> child[k]) 
          add(res, x -> child[k] -> sum);
        
        if (!x -> child[key ^ k]) 
          break;

        x = x -> child[key ^ k];  
      }

      if (bit == -1) 
        add(res, x -> sum);
      
      x = root[j - 1];
      if (l >= 0)
      {
        for (bit = 30; bit >= 0; bit--)
        {
          int key = (l >> bit) & 1, k = (pre[i] >> bit) & 1;
          if (key && x -> child[k]) 
            add(res, -x -> child[k] -> sum);
          
          if (!x -> child[key ^ k]) 
            break;

          x = x -> child[key ^ k];
        }

        if (bit == -1) 
          add(res, -x -> sum);
      }

      dp[i][j] = res;
    }

    for (int j = 1; j <= min(i, k); ++j)
      insert(j, pre[i], dp[i][j]);
  }

  cout << dp[n][k] << endl;
}

signed main()
{
  ios_base::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(nullptr);

  cin >> n >> k;

  a.resize(n + 2);
  pre.resize(n + 2);
  dp.resize(n + 2, vector<int>(k + 2));
  Q.resize(k + 2);
  root.resize(k + 2);
  for (int i = 0; i <= k; ++i) 
    root[i] = get_node();

  for (int i = 1; i <= n; ++i) 
    cin >> a[i], pre[i] = pre[i - 1] ^ a[i];
  for (int i = 1; i <= k; ++i) 
    cin >> Q[i].st >> Q[i].nd;
  insert(0, 0, 1);
  
  solution();

  return 0;
}

IV. Tài liệu tham khảo


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.