cách viết testcase cho trường ngày tháng

cách viết testcase cho trường ngày tháng