0

Viết tescase cho Date picker (Ngày tháng)

Viết tescase đối với trường dữ liệu Date picker (Ngày tháng)

 • Case 1: Kiểm tra giá trị mặc định

 • Case 2: Kiểm tra cho phép nhập

 • Case 3: Kiểm tra trường là bắt buộc nhập

 • Case 4: Kiểm tra nhập trường là ký tự chữ

 • Case 5: Kiểm tra khi nhập trường không đúng định dạng. Nhập vào trường không đúng định dạng ; D hoặc DD, M hoặc MM, YY hoặc YYY HOẶC YYYY

 • Case 6: Kiểm tra khi trường có định dạng đúng nhưng không hợp lệ.

  VD: ++ Lần lượt nhập vào trường dữ liệu các giá trị sau:

    - Ngày DD ko hợp lệ, ngoài khoảng [1,31]; ví dụ 32/04/2009.
    - Tháng MM không hợp lệ, ngoài khoảng [1,12]; ví dụ 12/14/2009
    - Năm YYYY > 9999
  

  ++ Kiểm tra với các giá trị biên đặc biệt sau: 31/04/2021, 31/06/2021, 31/09/2021, 31/11/2021, 30/02/2021, 29/02/2021, 31/02/2021
  => Đối với trường hợp nhập ngày ngoài khoảng [1,31] có thể xử lý theo các trường hợp sau:

  TH1: ([ngày hiển thị] = [ngày đúng của tháng nhập vào] + [số ngày dư] 
    + ví dụ: ngày hợp lệ 28/02/2021 nhập 30/02/2021 ngày dư = 2 => ngày hển thị ngày 02/03/2021)
   TH2: Mặc định reset về giá trị mặc định hoặc reset về trống
  
 • Case 7: Kiểm tra khi trường có định dạng DD/MM/YYYY hợp lệ.

 • Case 8: Kiểm tra focus trong hộp Calendar khi textbox chưa có giá trị

 • Case 9; Kiểm tra focus trong hộp Calendar khi texbtox đã có dữ liệu

 • Case 10: Kiểm tra hoạt động của hộp Calendar


All Rights Reserved

Viblo
Let's register a Viblo Account to get more interesting posts.